Меню

Хало Зоряна Петрівна

Хало Зоряна Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Інтелектуальний розвиток дитини у системі дошкільного виховання Німеччини». Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць

Сфера наукових зацікавлень: українсько-австрійсько-німецькі мовні, літературні та культурно-освітні взаємини

Контактні засоби зв’язку: zosja.79@ukr.net

Перелік публікацій
Посібники з грифом МОН України
 1. Хало З.П. Німецька мова: навчально-методичний посібник [для студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 0101 “Педагогічна освіта”] / Зоряна Хало, Оксана Бродська, Людмила Левицька. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 188 с.
Посібники з грифом університету
 1. Хало З. Збірник вправ з граматики німецької мови. Навчально-методичний посібник для студентів ОКР «Бакалавр» нефілологічних спеціальностей / З.Хало. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 179 с.
 2. Хало З. Організація ігрової діяльності у дошкільному віці. Навчально – методичний посібник / З.Хало, Т.Пантюк, М.Пантюк. − Дрогобич: редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2010. − 40 с.
 3. Хало З. Практичний курс німецької мови: робочий і вільний час. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 0203 »Гуманітарні науки» спеціальності 6.020303 «Філологія (мова та література (англійська»)) / З. Хало, Т.Веселовська. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2011. − 59 с.
 4. Хало З. Німецька мова: навчально-методичний посібник [для студентів ОКР Бакалавр напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта»]. / О. Бродська, Л. Левицька. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 140 с.
 5. Хало З. Лінгвокраїнознавство країни другої іноземної мови: методичні рекомендації [для студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 0203 “Гуманітарні науки” спеціальності 6.020303 “Філологія (Переклад)”] / З. Хало. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 33 с.
 6. Хало З. Практичний курс німецької мови: навчально-методичний посібник з практичного курсу німецької мови [для студентів першого бакалаврського рівня напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Мова та література (англійська)»] / К.Вайло, З.Хало. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 208 с.
 7. Хало З. Німецька мова: навчально-методичний посібник з іноземної мови для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / К.Вайло, О.Матвіїшин, З.Хало. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 124 с.
 8. Матвіїшин О.М., Хало З.П. Німецька мова. Музика у нашому житті: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів / Оксана Матвіїшин, Зоряна Хало. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 72 с.
 9. Хало З.П. Практичний курс німецької мови: навчальний посібник / К.М. Вайло, О.А. Сивик, Л.Я. Левицька, З.П. Хало. – Дрогобич: видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 360 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Хало З. Практичні аспекти організації комунікативної взаємодії в організації інтелектуального розвитку дитини у дошкільних закладах Німеччини / З.Хало // Молодь і ринок. – 2011. – № 4 (75). – С. 98 – 101.
 2. Хало З. Досвід Німеччини щодо міжкультурного виховання та його реалізація у вітчизняному навчально – виховному процесі / З. Хало, І.Волошанська // Наукові записки: Збірник наукових статей національного педуніверситету ім. М. Драгоманова. – Вип. 98. – К., 2011. – С. 214 – 218.
 3. Хало З. Мовленнєва комунікація як ефективний засіб інтелектуального розвитку дитини- дошкільника у Німеччиниі / З.Хало // Збірник наукових статей націона­льного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Серія: Педагогічні науки. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – Вип. СІ (101). – С. 242 – 248.
 4. Хало З. Цільовий компонент навчально – виховного процесу та значення мети для становлення особистості у працях К.Д.Ушинського / З. Хало, І.Волошанська // Молодь і ринок. – 2012. – №3 (86). – С. 96 – 99.
 5. Хало З.П. Свобода та діяльність як необхідні складові формування мовно- комунікативної культури суб’єктів навчально- виховного процесу крізь призму педагогічних поглядів К. Ушинського / З. Хало, І.Волошанська // Наукові записки. – Серія «Філологічна». – Острог: В-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 25. – С. 55 – 158.
 6. Хало З. П. Плани по орієнтуванню освіти та виховання для дитячих садків Німеччини як цільові формулювання у сфері освіти та впровадження їх у вітчизняне дошкілля / З.П. Хало // Молодь і ринок. – 2017. – №1 (144). – С. 42 – 46.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Хало З. Місце розумового розвитку дитини у педагогічних поглядах Софії Русової // Materiály X mezinárodni védecko- praktická conference «Moderní vymoženosti vĕdy – 2014. – Díl 17. Pedagogika. – Praha: Publishing House. – S. 21–24.
 2. Хало З. Значимість німецької мови та літератури в контексті міжкультурної комунікації // Материали за 10-а международна научна практична конференція “Бьдещите изследвания – 2014”. – Т. 29. Филологические науки. – София: Бьял ГРАД- БГ, 2014. – С. 57 – 60.
 3. Хало З. Педагогічні засади розвитку обдарованих дітей у Німеччині // Zbiór raportów naukowych. Pedagogika Współczesna nauka. Nowychwyglad (30.01.15 – 31.01.15). – Warszawa: Sp.zo.o. Diamond trading tour, 2015. – S.105 – 109.
 4. Хало З.П. Вербальна комунікація у процесі поглиблення розумового розвитку дитини у зарубіжній педагогіці / З.Хало, І.Волошанська // Zbiór raportów naukowych. Pedagogika. Nauka wczoraj, dziś, jutro (30.05.15 – 31.05.15). – Warszawa: Sp.z o.o. Diamond trading tour, 2015. – S. 56 – 62.
 5. Хало З. Вивчення німецької мови у педагогічному ВНЗ в контексті інтеграції в європейський освітній простір // Zbiór artykulów naukowych. Konferencij Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Nauka wczoraj, dzis, jutro» (28.02.2016). – Warszawa: Sp.zo.o. Diamond trading tour, 2016. – S. 7 – 10.
 6. Хало З.П., Волошанська І.В. Принципи та засоби формування мотивації учнів до вивчення іноземних мов у шкільній та позашкільній діяльності / З.Хало, І. Волошанська // Zbiór artykulów naukowych Konferencij Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Aktualne naukove problemy. Rozppatrzenie, decyzja, praktyka. Nauka wczoraj, dzis, jutro» (30.03.2016 – 31.03.2016). – Warszawa: Sp.zo.o. Diamond trading tour, 2016. – S. 17 – 24.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Хало З.П. Ейдетика як інструмент розвитку пам’яті учнів молодших класів на уроках іноземної мови / З.Хало, М.Кравців // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 271–275.
 2. Хало З. Особливості навчання іноземної професійної комунікації студентів ВНЗ / З.П. Хало, І.В.Волошанська // Молодь і ринок. – 2018. – № 5 (160). – С. 32 – 38.
 3. Хало З.П. Підготовка педагогів до роботи у дитячих садках Німеччини у контексті завдань розумового розвитку дитини / З.Хало // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1). – С. 181 – 186.
 4. Хало З.П., Волошанська І.В. Формування комунікативних здібностей дитини у процесі інтелектуального розвитку у дошкільних закладах Німеччини / З. Хало, І. Волошанська  // Молодий вчений. – 2019. – № 2 (66). – С. 136 – 140.
 5. Хало З.П., Волошанська І.В. Розвиток міжкультурної компетенції як проблема методики викладання іноземних мов / З. Хало, І. Волошанська // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 239 – 242.