Меню

Гутиряк Оксана Ігорівна

Гутиряк Оксана ІгорівнаГутиряк Оксана Ігорівна – кандидат філологічних наук, доцент. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Англійська термінологія маркетингу: структура та семантичні характеристики”. Автор 26 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми англійської термінології бізнесу

Контактні засоби зв’язку: hutyryak@ukr.net

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Гутиряк О.І. Спорт: Методичний посібник для студентів нелінгвістичних спеціальностей / О.І. Гутиряк. – Дрогобич: Посвіт, 2003. – 25 с.
 2. Гутиряк О.І. The British phrasebook. Part I: Методичний посібник для студентів лінгвістичних спеціальностей / О.І. Гутиряк. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2006. – 49 с.
 3. Гутиряк О.І. The British phrasebook. Part II: Методичний посібник для студентів лінгвістичних спеціальностей / О.І. Гутиряк. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2007. – 42 с.
 4. Гутиряк О.І. Тексти для домашнього читання: Навчально-методичний посібник для студентів ОКР Бакалавр спеціальності 6.02.03.03 «Історія» / О.І. Гутиряк. − Дрогобич: 2011. – 124 с.
 5. Гутиряк О.І. Англійська мова: тексти для домашнього читання для студентів історичного факультету / О.І. Гутиряк. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 96 с.
 6. Гутиряк О.І., Павлішак О.Р. Англійська мова. Тексти для домашнього читання для студентів факультету фізичного виховання / О.І. Гутиряк, О.Р. Павлішак. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 80с.
 7. Гутиряк О.І., Павлішак О.Р. Анлійська мова: тексти для домашнього читання Навчально–методичний посібник для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” для неспеціальних факультетів / О.І Гутиряк, О.Р. Павлішак. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 99 с.
 8. Гутиряк О.І. Англійська мова: тексти для домашнього читання для студентів історичного факультету / О.І. Гутиряк. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 123 с.
 9. Гутиряк О.І. Ділова англійська мова: Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини», галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я / О.І. Гутиряк, О.Р. Павлішак, І.В. Волошанська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 49 с.
 10. Гутиряк О.І. Практика англійської мови: матеріали для самостійного опрацювання: навчальний посібник / Ірина Волошанська, Оксана Павлішак,. Оксана Гутиряк. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 40 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Гутиряк О.І. Семантична продуктивність англійських термінів маркетингу / О.І. Гутиряк // Германська філологія: Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці, 2000. – Вип. 71. – С.123-131.
 2. Гутиряк О.І. Взаємозалежність між семантичною продуктивністю та морфолого-синтаксичними характеристиками термінів маркетингу / О.І. Гутиряк // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Збірник наукових статей Київського державного лінгвістичного університету. – К., 2000. – № 3. – С.53-57.
 3. Гутиряк О.І. Специфіка організації комунікативного освітнього простору у процесі вивчення іноземних мов / О.І. Гутиряк // Молодь і ринок. – 2012. – № 6 (89). – С.56-58.
 4. Герцовська Н.В., Гутиряк О.І. Психолінгвістичні аспекти лексико-семантичних полів успіху (на матеріалі англійської та української мов) / Н.В. Герцовська, О.І.Гутиряк // Психолінгвістика: Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – №11. – С. 161-166.
 5. Гутиряк О.І. Інноваційні методи комунікативного навчання іноземних мов / О.І. Гутиряк // Молодь і ринок. – 2013. – №11 (106). – С. 64-68.
 6. Павлішак О.Р., Гутиряк О.І. Комунікативна компетенція у підготовці вчителя іноземної мови / О.Р Павлішак, О.І. Гутиряк // Молодь і ринок. – 2014. – №5 (112). – С. 71-74.
 7. Гутиряк О.І. Павлішак О.Р., Особливості навчання професійній іншомовній комунікації студентів педагогічних спеціальностей / О.Р. Павлішак, О.І. Гутиряк // Молодь і ринок. – 2016. – № 9 (140). – С. 39-43
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Гутиряк О.І. Англійська термінологія бізнесу: семантичні особливості // Zbior raportow naukowych “Literatura I kulturoznawstwo.Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka“ (30.03.2015 – 31.03.2015). – Poznan: Sp. Z o o. “Diamond trading tour”, 2015. – С. 51-54.
 2. Гутиряк О.І., Павлішак О.Р. Ядро та периферія як компоненти семантичної структури термінології ( на прикладі термінології бізнесу) // Zbior raportow naukowych “Literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Nauka Wczoraj, Dzis, Jutro“ (28.02.2016). –Warszawa: Sp. Z o o. “Diamond trading tour”, 2016. – С. 71-76.
 3. Гутиряк О.І. Волошанська І.В., Особливості застосування інноваційних методів навчання для формування комунікативної компетентності студентів на заняттях іноземної мови нелінгвістичних ВНЗ / І.В.Волошанська, О.І Гутиряк, // Zbiór artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycnej “Pedagogika. Nowoczesne badania podstawowe i stosowane” (29.04.17 – 30.04.17). – Warszawa: Sp.z o.o. Diamond trading tour, 2017. – S. 36 – 41.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Павлішак О.Р., Гутиряк О.І. Мотивованість як невід’ємна частина формування іншомовної комунікації у студентів педагогічних спеціальностей в Австрії / О.Р. Павлішак, О.І. Гутиряк // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Серія «Педагогіка». – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 33. – С. 121 – 130.
 2. Павлішак О.Р., Гутиряк О.І. Семантичні характеристики термінів бізнесу: зв’язок з морфо-синтаксичними та термінотвірними моделями/ О.Р. Павлішак, О.І. Гутиряк // Рідне слово в етнокультурному вимірі. – Дрогобич, 2016. – С. 58 – 68.
 3. Гутиряк О.І. Семантична продуктивність та інші синтаксичні характеристики англійських термінів бізнесу / О.І. Гутиряк // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 66-69.
 4. Гутиряк О.І. Семантичні характеристики та тематичні групи англійської термінології маркетингу // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1. – C. 43 – 47.
 5. Гутиряк О.І., Павлішак О.Р. Ділова гра як метод навчання майбутніх фахівців // Молодь і ринок. – 2018. – № 11 (166). – С. 47 – 51.
 6. Гутиряк О.І., Павлішак О.Р. Особливості навчання іноземної мови за професійним спрямуванням та їх вплив на формування мотивації студентів педагогічних спеціальностей в Австрії // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – С.159 – 163.
 7. Гутиряк О.І., Павлішак О.Р. Інформаційно-комунікаційні технології у проектній діяльності студентів закладів вищої освіти на заняттях з іноземної мови // Рідне слово в етнокультурному вимірі. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – С. 175 – 184.