Меню

Айзенбарт Мар’яна Михайлівна

Айзенбарт Мар’яна МихайлівнаАйзенбарт Мар’яна Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент. Захистила кандидатську дисертацію на тему ,,Формування соціально-комунікативної компетенції дітей старшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності”. Авторка понад 20 наукових і навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: дослідження теоретико-термінологічних аспектів компетенцій, формування соціально-комунікативної компетенції у дошкільників, ігрова діяльність у старшому дошкільному віці

Контактні засоби зв’язку: aizenbmariana@dspu.edu.ua

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Квас О. В., Айзенбарт М. М. Дошкільна педагогіка: методичні матеріали до семінарських занять [для фахівців ОКР ,,Спеціаліст” спеціальності 7.010101 ,,Дошкільна освіта” / Олена Квас, Мар’яна Айзенбарт. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 82 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Айзенбарт М. М. Формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників крізь призму ігрової діяльності / М. М. Айзенбарт // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 29 (82). – С. 417 – 422.
 2. Айзенбарт М. М. Особливості компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання: теоретичний аспект / М. М. Айзенбарт // Молодь і ринок. – 2013. – № 9 (104). – С. 159 – 164.
 3. Айзенбарт М. М. Формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників як педагогічна проблема / М. М. Айзенбарт // Молодь і ринок. – 2014. – № 1 (108). – С. 119 – 123.
 4. Айзенбарт М. М. Ігрова діяльність у процесі формування соціально-комунікативних здібностей старших дошкільників крізь призму поглядів В. О. Сухомлинського / М. М. Айзенбарт // Нова педагогічна думка. – 2014. – № 2 (78). – С. 64 – 67.
 5. Айзенбарт М. М. Формування соціально-комунікативних умінь старших дошкільників засобами гри / М. М. Айзенбарт // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Вип. 39. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма ,,Планер”, 2014. – С. 3 – 7.
 6. Айзенбарт М. М. Формування соціальних міжособистісних відносин дітей старшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності / М. М. Айзенбарт // Наукові записки кафедри педагогіки. – Вип. ХХХVII. – Харків: КЗ ,,ХГПА”, ХОР, 2014. – С. 23 – 34.
 7. Айзенбарт М. М. Результати порівняльної характеристики рівнів сформованості соціально-комунікативної компетенції дітей старшого дошкільного віку / М. М. Айзенбарт // Педагогічні науки. – Вип. 67. – Херсон: ХДУ, 2015. – С. 163 – 170.
 8. Айзенбарт М.М. Сутність понять “компетентність” і “компетенція” в сучасній науковій парадигмі / М.М. Айзенбарт // Молодь і ринок. – 2017. – № 3 (146). – С. 88 – 92.
 9. Айзенбарт М.М. Педагогічні умови формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників / М.М. Айзенбарт // Молодь і ринок. – 2017. – № 9 (152). – С. 49 – 54.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Айзенбарт М. М. Формирование социально-коммуникативной компетенции старших дошкольников средствами игры / М. М. Айзенбарт // Научно-методический и теоретический журнал ,,Социосфера”. – Прага: Vědecko vydavatelské centrum ,,Sociosféra-CZ”, 2014. – № 1. – С. 198 – 202.
 2. Айзенбарт М.М. Формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників у процесі ігрової діяльності: комунікативний аспект / М.М. Айзенбарт // Zbiόr artykułόw naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Pedagogika. Badania podstavowe I stosowane: wyzwania I wyniki” (30.05.2017 – 31.05.2017). – Warszawa: Sp. Z o. o. “Diamond trading tour”, 2017 – S. 58 –62.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Айзенбарт М. М. Ігрова діяльність у контексті соціально-комунікативних умінь старших дошкільників / М. М. Айзенбарт // Актуальні питання гуманітарних наук: збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – Вип. 9. – С. 68 – 73.
 2. Айзенбарт М.М. Сутність поняття “соціально-комунікативна компетенція” в сучасній науковій парадигмі / М.М. Айзенбарт // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 1 – 4.
 3. Айзенбарт М.М. Реалізація моделі формування соціально-комунікативної компетенції дітей старшого дошкільного віку засобами ігрової діяльності/ М.М. Айзенбарт // Молодь і ринок. – 2018. – № 7 (162). – С. 58 – 65.
 4. Кубата Н.П., Айзенбарт М.М. Гра як засіб формування соціальної компетенції у дітей старшого дошкільного віку // Молодий вчений. – 2018. – № 5 (57). – С. 53 – 57.
 5. Айзенбарт М.М. Педагогічні умови формування соціально-комунікативної компетенції дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 6 – 9.
 6. Айзенбарт М.М. Formation of social-communicative competence of older preschoolers in process of game activity: communicative aspect // Рідне слово в етнокультурному вимірі. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – С. 158 – 166.