Меню

Kоцюба Зоряна Григорівна

Коцюба Зоряна ГригорівнаKоцюба Зоряна Григорівна – доктор філологічних наук, професор. Докторську дисертацію зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство на тему «Універсальне і національне в паремійних фондах мов європейського ареалу (лінгвокультурологічний аспект)» захистила в Київському національному університеті імені Т. Шевченка. Член спеціалізованої вченої ради у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Автор понад 70 праць наукових і навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: пареміологія, зіставне мовознавство, перекладознавство

Перелік публікацій
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Коцюба З.Г. Прислів’я як концепт // Studia Linguistica. – Вип. 5. Ч. 2. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 240 – 244.
 2. Коцюба З.Г. Синтаксичні особливості оригіналу як проблема перекладу // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ імені Івана Франка. Філологія. – Вип. 28. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – С. 146 – 156.
 3. Коцюба З.Г. Лінгвістичні аспекти дослідження прислів’їв і приказок // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – Вип. 24. – С. 74 – 79.
 4. Коцюба З.Г. Концептуалізація щастя в побутовій свідомості слов’ян, германців і романців (на матеріалі паремій) // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – № 1. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – С. 264 – 268.
 5. Коцюба З.Г. «Правда – неправда» vs «добро – зло»: від протиставлення до ототожнення (на матеріалі паремій слов’янських, германських і романських мов) // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 104. Ч. 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 85 – 89.
 6. Коцюба З.Г. Об’єктивація статусних ролей чоловіка і дружини в пареміях слов’янських, германських і романських мов // Сучасні дослідження з іноземної філології. – Вип. 10. – Ужгород: ФОП Бреза А. Е., 2012. – С. 161 – 166.
 7. Коцюба З.Г. На перетині сакрального і профанного: побутові уявлення про Бога і дурня в різномовних пареміях // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. 36-37. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського ун-ту, 2012. – С. 7 – 11.
 8. Коцюба З.Г. Об’єктивація взаємозв’язку «Я – вони» у пареміях (на матеріалі слов’янських, германських і романських мов) // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Матеріали Всеукр. конференції. – Дрогобич, 2013. – С.168 – 175.
 9. Коцюба З.Г. Об’єктивація статусних ролей чоловіка і дружини в пареміях слов’янських, германських і романських мов // Сучасні дослідження з іноземної філології. – Вип. 10. – Ужгород, 2012. – С. 161 – 167.
 10. Коцюба З.Г. Проблема локальності (регіональності) різномовних прислів’їв і приказок у лінгвістичному дослідженні // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014. – С. 253 – 257.
 11. Коцюба З.Г. Вербалізація взаємозв’язку «жінка – чорт» у пареміях слов’янських, германських і романських мов // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. – Серія: Філологія (мовознавство). – Вип. 21. – Вінниця: Планер, 2015. – С. 363 – 368.
 12. Коцюба З. Г. «Пан – мужик» як часткова реалізація універсального протиставлення «багатий – бідний» (на матеріалі прислів’їв і приказок слов’янських, германських і романських мов) // Наукові записки Кіровоградського державного педуніверситету ім. В. Винниченка. – Серія: Філологічні науки. – Вип. 104. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016. – С. 76 – 85.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Коцюба З.Г. Зіставна етносемантика паремійного протиставлення „бідний – багатий” (українсько-англійські паралелі) // Studia Ruthenica Cracoviensia. – Vol. 5: Ukraina Irredenta: Literatuta i język Ukrainy XX wieku. – Kraków: Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. – С. 187 – 195.
 2. Коцюба З.Г. Честь і чесність: взаємозв’язки концептів в ієрархії цінностей різномовних народів (на матеріалі паремій слов’янських, германських і романських мов) // Studia Slavistychne. Etnolingwistyka i komunikacja miedzykulturowa. – Zeszyt 1. – Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, 2013. – S. 217 – 228.

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Коцюба З.Г. Реалізація колективних уявлень про красу в пареміях слов’янських, германських і романських мов // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса, 2019. – № 39. – Т. 2. – С. 107–111. (Index Copernicus International)