Меню

КАФЕДРА ГЕРМАНСЬКИХ МОВ І ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

Кафедра германських мов і перекладознавства

Завідувач кафедри: доктор філологічних наук, професор Зимомря Микола Іванович

Поштова адреса: 82100, м.Дрогобич, вул. Леся Курбаса, 2, кімн. 312

Електронна адреса: translation2016@meta.ua

Рік заснування: 1963

Попередні назви: кафедра англійської мови, кафедра англійської філології.

Попередні завідувачі: доцент Вальдман Олеся Олександрівна, доцент Кузик Данило Миколайович, доцент Кондратишин Ігор Миронович, доцент Яскевич Ольга Клавдіївна, професор Зимомря Микола Іванович, професор Бабелюк Оксана Андріївна

Професорсько-викладацький склад:
11 науково-педагогічних працівників, з них: 2 професори, 6 доцентів, 3 старших викладачів.

Напрям наукових досліджень:

Тема НДР: «Мовознавчі та літературознавчі студії у контексті взаємодій національних культур та сучасної іншомовної освіти».

Термін виконання: 2019-2023 рр.
Науковий керівник: професор, доктор філологічних наук Зимомря Микола Іванович

Наукові школи:
Наукова школа доктора філологічних наук, професора Зимомрі Миколи Івановича “Переклад і рецепція: контекст взаємодії національних культур”

На кафедрі є аспірантура / докторантура зі спеціальності:

 • 035 Філологія
Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:
  1. Вступ до перекладознавства
  2. Українська література у світовому контексті
  3. Вступ до германського мовознавства
  4. Лексикологія основної іноземної мови (англ.)
 1. Історія основної іноземної мови (англ.)
 2. Теоретична фонетика (англ.)
 3. Іноземна мова і міжкультурна комунікація
 4. Література країн основної іноземної мови (англ.)
 5. Теорія і практика перекладу (англ.)
 6. Країнознавство країни основної іноземної мови (англ.)
 7. Стилістика та інтерпретація тексту (англ.)
 8. Теоретична граматика (англ.)
 9. Американська література постмодернізму
 10. Теорія і практика перекладу (фр.)
 11. Література країн основної іноземної мови (нім.)
 12. Теорія і практика перекладу (нім.)
 13. Країнознавство країни основної іноземної мови (нім.)
 14. Стилістика та інтерпретація тексту (нім.)
 15. Вступ до перекладознавства
 16. Історія перекладу
 17. Практика перекладу з основної іноземної мови
 18. Контрастивна граматика
 19. Основи лексикографії
 20. Порівняльна лексикологія
 21. Основи військового перекладу
 22. Переклад науково-технічної літератури
 23. Теорія перекладу
 24. Основи перекладацького скоропису
 25. Історія літератури країн основної іноземної мови
 26. Основи редагування перекладу
 27. Лінгвокраїнознавство країни основної іноземної мови
 28. Порівняльна стилістика
 29. Курсові роботи з філології
 30. Випускові (бакалаврські) роботи
 31. Педагогічна практика (основна іноземна мова, друга іноземна мова)
 32. Перекладацька практика
 33. Ділова англійська мова
 34. Культура усного та писемного мовлення (англійська мова)
 35. Порівняльна типологія англійської та української мов
 36. Готська мова
 37. Загальнотеоретичний курс німецької мови
 38. Література Німеччини/Австрії
 39. Країнознавство Німеччини/Австрії
 40. Комунікативна граматика німецької мови С1
 41. Аналітичне читання німецьких текстів С1
 42. Практичний курс другої іноземної мови (німецької мови)
 43. Практичний курс німецької мови
 44. Загальнотеоретичний курс англійської мови
 45. Культура усного та писемного мовлення (німецька мова)
 46. Порівняльна типологія німецької та української мов
 47. Література Великої Британії
 48. Комунікативна граматика англійської мови С1
 49. Аналітичне читання англійських текстів С1
 50. Практичний курс другої іноземної мови (англійської мови)
 51. Країнознавство Великої Британії
 52. Методологія лінгвістичних і перекладознавчих досліджень
 53. Методика викладання іноземних мов (англійська, німецька) та перекладу у вищому навчальному закладі
 54. Практикум з мовної комунікації (англійська мова)
 55. Техніка перекладу (англійська мова)
 56. Практикум з мовної комунікації (німецька мова)
 57. Техніка перекладу (німецька мова)
 58. Комп’ютерний переклад англійських текстів (С1)
 59. Інформаційні технології у перекладі
 60. Техніка усного перекладу
 61. Галузевий переклад
 62. Основи художнього перекладу
 63. Семантико-стилістичні проблеми перекладу різних жанрів
Професорсько-викладацький склад кафедри

Зимомря Микола Іванович

Зимомря Микола Іванович
завідувач кафедри
доктор філологічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
m.zymomria@dspu.edu.ua

Коцюба Зоряна Григорівна

Коцюба Зоряна Григорівна
доктор філологічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
z.kotsiuba@dspu.edu.ua

Коваль Наталія Євгенівна

Коваль Наталія Євгенівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
Kovalnata@dspu.edu.ua

Коляса Олена Василівна

Коляса Олена Василівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
o.koliasa@dspu.edu.ua

Лопушанський Ярослав Михайлович

Лопушанський Ярослав Михайлович
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
jaro.lopuschanskyj@dspu.edu.ua

Сліпецька Віра Дмитрівна

Сліпецька Віра Дмитрівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
Vslipetska@dspu.edu.ua

Яскевич Ольга Клавдіївна

Яскевич Ольга Клавдіївна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
o.jaskevytsh@dspu.edu.ua

Талалай Юлія Олегівна

Талалай Юлія Олегівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
Jutal@dspu.edu.ua

Шагала Леся Богданівн

Шагала Леся Богданівна
кандидат педагогічних наук, старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
l.shahala@dspu.edu.ua

Кравців Марія Миколаївна

Кравців Марія Миколаївна
старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
m.kravciv@dspu.edu.ua

Сливка Любов Зеновіївна

Сливка Любов Зеновіївна
кандидат філологічних наук, старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
liubovslyvka@ukr.net

Діловоди кафедри

Швед Христина Олегівна

Швед Христина Олегівна

Мелех Галина Богданівна

Мелех Галина Богданівна

Історія кафедри. Свій початок кафедра англійської філології бере у 1963 р, коли наказом Міністерства освіти від 12 червня кафедру іноземних мов було розділено на дві: англійської мови та іноземних мов. Очолила її кандидат філологічних наук, доцент О.О.Вальдман, людина широкої лінґвістичної ерудиції та організаторських здібностей.

У 1977 р. кафедру очолив кандидат філологічних наук, доцент Д.М.Кузик. Данило Миколайович – досвідчений педагог, відомий в Україні дослідник творчості Дж.Байрона. Властива йому якась особлива шляхетність натури створювала у колективі атмосферу доброзичливості і взаємоповаги.

У 1992 р. частина викладачів перейшла на новостворену кафедру другої іноземної мови. З роками кафедра поповнювалася молодими викладачами – переважно випускниками Дрогобицького педінституту.

З 1997 р. колективом керував випускник факультету кандидат філологічних наук, доцент І.М.Кондратишин, людина творчих пошуків, палкий шанувальник поетичного слова. З його іменем пов’язано ряд починань: проведення на факультеті першої міжнародної наукової конференції, випуск Всеукраїнського збірника “Перекладознавчі студії”. щомісячної газети “English Teacher”, Дні англійської мови.

З 2001 до 2010 р. керівництво кафедрою перейшло до кандидата філологічних наук Яскевич О.К., яку знають як дослідника порівняльної граматики англійської та української мов, розмовного стилю англійської мови. Питання перекладу англійської просторічної, сленгової лексики та фразеології українською мовою, а також контрастивної і етнолінгвістики – коло її наукової діяльності.

У 2010 р. кафедру англійської філології було об’єднано з кафедрою теорії та практики перекладу, заснованої у 2008 році. Завідувачем кафедри германських мов і перекладознавства став доктор філологічних наук, професор, дійсний член Академії наук Вищої школи України Зимомря Микола Іванович, член спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій, автор понад 700 наукових публікацій.

У 2015-2017 рр. кафедрою керувала доктор філологічних наук, професор, головний редактор «Наукового вісника Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)» Бабелюк Оксана Андріївна, член спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій, автор більше 100 публікацій, з них 97 наукового та 6 навчально-методичного характеру, у тому числі 1 монографія, 61 стаття у фахових виданнях України та 1 підручник з грифом МОН України.

Навчальна діяльність. Кафедра є випусковою для напрямів підготовки: Бакалавр. 014 Середня освіта (Англійська мова і література), Бакалавр. 014 Середня освіта (Німецька мова і література), Бакалавр. 035 Філологія (Англійська мова (переклад)), Магістр. 014 Середня освіта (Англійська мова і література), Магістр. 014 Середня освіта (Німецька мова і література).

Кафедра германських мов і перекладознавства постійно працює над удосконаленням форм і методів навчальної роботи, підвищенням свого наукового та методичного рівнів.

За останні роки налагодилася тісна співпраця з гімназіями м. Стрия та Дрогобича – навчальними закладами з поглибленим вивченням англійської мови. Спільні науково-практичні семінари, виїзні засідання, залучення викладачів кафедри до складання навчальних програм і планів, проведення предметних олімпіад, виступи на серпневих та січневих учительських конференціях, методоб’єднаннях – ось головні форми співпраці зі школами та відділами освіти. Традиційними також є читання лекцій і проведення практичних занять з англійської мови на курсах підвищення кваліфікації вчителів. Мета проведення методичних екскурсій до Дрогобицької та Стрийської гімназій – ознайомлення з комунікативною діяльністю учнів на уроках, з формами проведення позакласної роботи.

Щорічно викладачі кафедри підвищують кваліфікацію у провідних університетах України та за кордоном.

Наукова діяльність завжди була і залишається одним з головних аспектів роботи кафедри. А першим кандидатом наук стала у 1964 р. О.О.Вальдман, захистивши дисертацію з проблеми історії англійської мови. Наступний захист відбувається аж через 12 років: після закінчення аспірантури кандидатську дисертацію захистила О.С.Медвідь. У наступні роки (1977-1982) Д.М.Кузик, О.М.Будз і Л.А.Гаєвий здобувають наукові ступені кандидата філологічних наук. А далі – черга вже випускників кафедри: у 1989 р. кандидатську дисертацію захищає Л.С.Дацюк, у 1990 році – О.К.Яскевич, у 1992 р. – І.М.Теплий, у 1993 р. – І.М.Кондратишин, а в 1997 – О.А.Бунь, у 2001 р. З.Г. Коцюба. І ця традиція не переривається, її продовжують молоді науковці.

У 2018 році на базі кафедри відкрито науково-дослідну лабораторію “Англомовні мовознавчі та літературознавчі студії у контексті сучасної іншомовної освіти”, а від 2019 року викладачі починають роботу над новою комплексною темою НДР “Мовознавчі та літературознавчі студії у контексті взаємодій національних культур та сучасної іншомовної освіти”.

Кафедра організовує і проводить науково-практичні конференції різного рівня. Останнім часом було проведено:

 • щорічну Всеукраїнську конференцію “Українське слово мовами народів світу”;
 • студентську науково-практичну конференцію з проблем перекладознавства;
 • Міжуніверситетський круглий стіл «Англійська мова у ХХ столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур».

Виховна робота. Кафедрою проведено виховні заходи на теми: “Творчість Т.Шевченка мовами народів світу”, “Роль вчителя у вихованні патріотичної молоді”, “Пагубний вплив шкідливих звичок на здоров”я людини”. Кожного року проводяться екскурсії у музеї Дрогобичини.

Співпраця з АПН України, її установами та іншими ВНЗ. Колектив кафедри здійснює науково-дослідну роботу у співпраці з Національним університетом «Одеська юридична академія»; Міжнародним гуманітарним університетом; Львівським національним університетом імені Івана Франка; Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича; Київським університетом Бориса Грінченка; Київським національним лінгвістичним університетом.

Міжнародна співпраця. Викладачі кафедри брали участь у Міжнародних наукових конференціях, які проводились за кордоном: “Jęnzyki obce i literatura w dobie kryzycu humanistyki” у Вроцлавському університеті, Польща (27-28 квітня 2015 року), (Зимомря М.І., Зимомря І.М.). Кафедра співпрацює з Вроцлавським університетом, з Полонійною академією в Ченстохові, Кошалінською вищою гуманістичною школою, Педагогічною академією в Слупську.