Меню

Сторонська Оксана Степанівна

Сторонська Оксана СтепанівнаСторонська Оксана Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічна спадщина М.Монтессорі у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних вчених». Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: зарубіжна педагогіка; методика викладання іноземної мови.

Контактні засоби зв’язку: o_stor@ukr.net

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Сторонська О.С. Практикум з німецької мови: мистецтво: навчально-методичний посібник / О.С. Сторонська, О.І. Садлівська, З.О. Муль. – Дрогобич: Швидкодрук, 2013. – 144 с.
 2. Сторонська О.С. Практичний курс німецької мови: мистецтво в Україні та Німеччині: навчально-методичний посібник / О.С. Сторонська, О.М. Матвіїішин, Г.Б. Мелех. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 156 с.
 3. Сторонська О.С. Практичний курс німецької мови: система освіти в Німеччині та Україні: навчально-методичний посібник / О.С. Сторонська, Г.Б. Мелех. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 104 с.
 4. Сторонська О.С. Практика усного та писемного мовлення: навчально-методичний посібник / О.С. Сторонська, О.А. Сивик. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 80 с.
 5. Сторонська О.С. Практичний курс німецької мови: Навчання в університеті. Покупки та одяг / О.С. Сторонська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 90 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Сторонська О.С. Навчання мови дітей дошкільного віку в системі Марії Монтессорі / О.С. Сторонська // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), М. Чепіль, А. Федорович та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – Випуск 21. Педагогіка. − С. 86 – 97.
 2. Сторонська О.С. Моральне виховання дітей дошкільного віку в контексті педагогічних ідей Марії Монтессорі / О.С. Сторонська // Молодь і ринок. – 2010. − № 6 (65). − С. 121 – 125.
 3. Сторонська О.С. Проблема особистісної активності дитини-дошкільника та шляхи її оптимізації у системі Марії Монтессорі / О.С. Сторонська // Наукові записки. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – Вип. LXXXIX (89). – С. 197 – 204.
 4. Сторонська О.С. Теоретичне осмислення та оцінка педагогічної системи М. Монтессорі її англомовними сучасниками / О.С. Сторонська // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2011. – № 2. – С. 247 – 252.
 5. Сторонська О.С. Рецепція педагогіки М. Монтессорі в німецькій icторико-педагогічній думці першої третини ХХ ст. / О.С. Сторонська // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць. – Слов’янськ: СДПУ, 2011. – Вип. LV. – Ч. І. – С. 162 – 172.
 6. Сторонська О.С. Педагогічна спадщина М. Монтессорі в контексті розвитку сучасної німецької школи / О.С. Сторонська // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ: ПНУ імені Василя Стефаника, 2011. – Вип. ХL. – Ч. 3. – С. 39 – 42.
 7. Сторонська О.С. Рецепція та інтерпретація освітньої концепції М. Монтессорі у вітчизняній історико-педагогічній думці початку ХХ століття / О.С. Сторонська // Молодь і ринок. – 2012. – № 2 (85). – С. 166 – 170.
 8. Сторонська О.С. Рух за виховання через мистецтво як напрям німецької реформаторської педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ століття / О.С. Сторонська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 48. – С. 260 – 265.
 9. Сторонська О.С. Формування стратегій вивчення іноземної мови як науково-методична проблема / О.С. Сторонська // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Видавничий дім “Родовід”, 2014. – Вип. 692 – 693: Германська філологія. – С. 253 – 256.
 10. Сторонська О.С. Інтерактивні та комунікативні процеси в навчанні іноземної мови / О.С. Сторонська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Серія: Педагогіка і психологія.– Вінниця: ТОВ “Нілан ЛТД”, 2015. – Вип. 43. – C. 84 – 87.
 11. Сторонська О.С. Культурологічний підхід до совіти і виховання в науково-педагогічній спадщині Т. Літта / О.С. Сторонська // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: Жовтий О. О., 2015. – Вип. 1. – С. 341 – 346.
 12. Сторонська О.С. Неокомунікативний підхід як методологічна парадигма навчання іноземної мови / О.С. Сторонська // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки. – Черкаси: Видавничий відділ ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. – № 20. – С. 49 – 53.
 13. Сторонська О.С. Практична підготовка майбутніх учителів у системі вищої освіти Німеччини // Молодь і ринок. – 2018. – № 2. – С. 38-42.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Сторонська О.С. Теоретико-методичні засади навчання іноземної мови у контексті Монтессорі-педагогіки / О.С. Сторонська // Zbiór raportów naukowych. Teoretyczne і praktyczne innowacje naukowe (29.01.2013 – 31.01.2013). – Kraków: “Diamond trading tour”, 2013. – S. 22 – 24.
 2. Сторонська О.С. Історико-культурний контекст реформаторського руху у німецькій педагогіці кінця ХІХ – початку ХХ століття / О.С. Сторонська // Zbiór raportów naukowych “Badania naukowe naszych czasow” (29.10.2013 – 30.10.2013). – Katowice: “Diamond trading tour”, 2013. – S. 32 – 36.
 3. Сторонська О.С. Навчальні стратегії як інструмент автономізації студентів у процесі вивчення іноземної мови / О.С. Сторонська // Zbiór raportów naukowych. Nauka і utworzenie XXI Stulecia: Teoria, Praktyka, Innowacje (29.11.2013 – 30.11.2013). – Opole: “Diamond trading tour”, 2013. – S. 70 – 73.
 4. Сторонська О.С. Етапи формування навчально-стратегічної компетенції учнів у процесі іншомовної освіти / О.С. Сторонська // Zbiór raportów naukowych. Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki (30.05.2016 – 31.05.2016). – Lublin: “Diamond trading tour”, 2016. – S. 48 – 51.
 5. Сторонська О.С. Особливості професійної підготовки майбутніх учителів у Віденській вищій педагогічній школі / О.С. Сторонська // Science, research, development. Pedagogy. Monografia pokonferencyjna (Barcelona, 30.05.2018 – 31.05.2018). – Warszawa, «Diamond trading tour», 2018. – S. 55 – 57.

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Сторонська О.С. Концептуальні та нормативно-правові засади реформування системи вищої педагогічної освіти в Австрії / О.С. Сторонська // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – Умань, 2019. – Вип. 19. – С. 118–125.