Меню

Сторонська Оксана Степанівна

Сторонська Оксана СтепанівнаСторонська Оксана Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічна спадщина М.Монтессорі у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних вчених». Авторка понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: зарубіжна педагогіка; методика викладання іноземної мови

Контактні засоби зв’язку: o.storonska@dspu.edu.ua

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Посібники з грифом університету
 1. Сторонська О.С. Практикум з німецької мови: мистецтво: навчально-методичний посібник / О.С. Сторонська, О.І. Садлівська, З.О. Муль. – Дрогобич: Швидкодрук, 2013. – 144 с.
 2. Сторонська О.С. Практичний курс німецької мови: мистецтво в Україні та Німеччині: навчально-методичний посібник / О.С. Сторонська, О.М. Матвіїішин, Г.Б. Мелех. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 156 с.
 3. Сторонська О.С. Практичний курс німецької мови: система освіти в Німеччині та Україні: навчально-методичний посібник / О.С. Сторонська, Г.Б. Мелех. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 104 с.
 4. Сторонська О.С. Практика усного та писемного мовлення: навчально-методичний посібник / О.С. Сторонська, О.А. Сивик. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 80 с.
 5. Сторонська О.С. Практичний курс німецької мови: Навчання в університеті. Покупки та одяг / О.С. Сторонська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 90 с.
 6. Сторонська О.С. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)). Дрогобич: Ред. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2022. 65 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Сторонська О.С. Навчання мови дітей дошкільного віку в системі Марії Монтессорі / О.С. Сторонська // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), М. Чепіль, А. Федорович та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – Випуск 21. Педагогіка. − С. 86 – 97.
 2. Сторонська О.С. Моральне виховання дітей дошкільного віку в контексті педагогічних ідей Марії Монтессорі / О.С. Сторонська // Молодь і ринок. – 2010. − № 6 (65). − С. 121 – 125.
 3. Сторонська О.С. Проблема особистісної активності дитини-дошкільника та шляхи її оптимізації у системі Марії Монтессорі / О.С. Сторонська // Наукові записки. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – Вип. LXXXIX (89). – С. 197 – 204.
 4. Сторонська О.С. Теоретичне осмислення та оцінка педагогічної системи М. Монтессорі її англомовними сучасниками / О.С. Сторонська // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2011. – № 2. – С. 247 – 252.
 5. Сторонська О.С. Рецепція педагогіки М. Монтессорі в німецькій icторико-педагогічній думці першої третини ХХ ст. / О.С. Сторонська // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць. – Слов’янськ: СДПУ, 2011. – Вип. LV. – Ч. І. – С. 162 – 172.
 6. Сторонська О.С. Педагогічна спадщина М. Монтессорі в контексті розвитку сучасної німецької школи / О.С. Сторонська // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ: ПНУ імені Василя Стефаника, 2011. – Вип. ХL. – Ч. 3. – С. 39 – 42.
 7. Сторонська О.С. Рецепція та інтерпретація освітньої концепції М. Монтессорі у вітчизняній історико-педагогічній думці початку ХХ століття / О.С. Сторонська // Молодь і ринок. – 2012. – № 2 (85). – С. 166 – 170.
 8. Сторонська О.С. Рух за виховання через мистецтво як напрям німецької реформаторської педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ століття / О.С. Сторонська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 48. – С. 260 – 265.
 9. Сторонська О.С. Формування стратегій вивчення іноземної мови як науково-методична проблема / О.С. Сторонська // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Видавничий дім “Родовід”, 2014. – Вип. 692 – 693: Германська філологія. – С. 253 – 256.
 10. Сторонська О.С. Інтерактивні та комунікативні процеси в навчанні іноземної мови / О.С. Сторонська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Серія: Педагогіка і психологія.– Вінниця: ТОВ “Нілан ЛТД”, 2015. – Вип. 43. – C. 84 – 87.
 11. Сторонська О.С. Культурологічний підхід до совіти і виховання в науково-педагогічній спадщині Т. Літта / О.С. Сторонська // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: Жовтий О. О., 2015. – Вип. 1. – С. 341 – 346.
 12. Сторонська О.С. Неокомунікативний підхід як методологічна парадигма навчання іноземної мови / О.С. Сторонська // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки. – Черкаси: Видавничий відділ ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. – № 20. – С. 49 – 53.
 13. Сторонська О.С. Практична підготовка майбутніх учителів у системі вищої освіти Німеччини // Молодь і ринок. – 2018. – № 2. – С. 38-42.
 14. Сторонська О.С. Концептуальні та нормативно-правові засади реформування системи вищої педагогічної освіти в Австрії // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – Умань: Візаві, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 134–140.
 15. Сторонська О.С. Пріоритети державної політики Австрії у сфері професійної підготовки педагогічних кадрів. Наукові записки Бердянського педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2020. Вип. 1. С. 435–443.
 16. Сторонська О.С. Особливості професійно-практичної підготовки педагогічних кадрів в Австрії. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. Вінниця, 2020. Вип. 62. С. 177–181.
 17. Сторонська О.С. Ідеї дитиноцентричної освіти в реформаторській педагогіці Німеччини. Молодь і ринок. 2021. № 1. С. 96–99.
 18. Сторонська О.С. Категорія темпоральності у вимірах німецьких паремій. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2021. № 47. Т. 2. С. 127–130.
 19. Сторонська О.С. Формування методичної компетентності вчителів іноземної мови у вищих навчальних закладах Німеччини. Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ: «Гельветика», 2022. Вип. 85. С. 200–204.
 20. Сторонська О.С. Зміст фахової підготовки вчителів іноземних мов у Німеччині. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич, «Гельветика», 2022. Вип. 50. С. 408–413.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Сторонська О.С. Теоретико-методичні засади навчання іноземної мови у контексті Монтессорі-педагогіки / О.С. Сторонська // Zbiór raportów naukowych. Teoretyczne і praktyczne innowacje naukowe (29.01.2013 – 31.01.2013). – Kraków: “Diamond trading tour”, 2013. – S. 22 – 24.
 2. Сторонська О.С. Історико-культурний контекст реформаторського руху у німецькій педагогіці кінця ХІХ – початку ХХ століття / О.С. Сторонська // Zbiór raportów naukowych “Badania naukowe naszych czasow” (29.10.2013 – 30.10.2013). – Katowice: “Diamond trading tour”, 2013. – S. 32 – 36.
 3. Сторонська О.С. Навчальні стратегії як інструмент автономізації студентів у процесі вивчення іноземної мови / О.С. Сторонська // Zbiór raportów naukowych. Nauka і utworzenie XXI Stulecia: Teoria, Praktyka, Innowacje (29.11.2013 – 30.11.2013). – Opole: “Diamond trading tour”, 2013. – S. 70 – 73.
 4. Сторонська О.С. Етапи формування навчально-стратегічної компетенції учнів у процесі іншомовної освіти / О.С. Сторонська // Zbiór raportów naukowych. Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki (30.05.2016 – 31.05.2016). – Lublin: “Diamond trading tour”, 2016. – S. 48 – 51.
 5. Сторонська О.С. Особливості професійної підготовки майбутніх учителів у Віденській вищій педагогічній школі / О.С. Сторонська // Science, research, development. Pedagogy. Monografia pokonferencyjna (Barcelona, 30.05.2018 – 31.05.2018). – Warszawa, «Diamond trading tour», 2018. – S. 55 – 57.
 6. Сторонська О.С. Вебсайт SpraKuKo як засіб удосконалення професійної компетентності майбутніх учителів німецької мови. Science and Technology: Abstracts of the 15th International scientific and practical conference. Munich, Berlin: Littera Verlag, 2021. P. 222–226.
 7. Сторонська О.С. Особливості стандартизації загальнопедагогічної підготовки учителів іноземних мов у системі вищої освіти Німеччини. The European experience of introducing new forms of education organization and methods into the training system of educators and psychologists: Internship proceedings (November 22 – December 31, 2021). Wloclawek: Baltija Publishing, 2021. P.87–90.
 8. Сторонська О.С. Сутність і типологія стратегій навчання іншомовної лексики. Innovations and prospects of world science: abstracts of VIInternational scientific and practical conference (2 – 4February 2022). Vancouver: Perfect Publishing, 2022. P. 521–525.
 9. Сторонська О.С. Організаційно-методичні аспекти дистанційного навчання іноземної мови. Modern science: innovations and prospects: abstracts of V International scientific and practical conference (6 – 8 February 2022). Stockholm: SSPG Publish, 2022. P. 408–411.

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Palytsya H., Storonska O. Pedagogical university students’ perception of the course of Introduction to Germanic linguistics. Advanced Education. 2021. Iss. 19. P. 12–19. (Web of Science)
 2. Palytsya H., Storonska O. Der pädagogische Fachwortschatz des Deutschen in Zeiten der COVID-19-Pandemie: Eine onomasiologische Analyse. Studies about Languages. Nr. 40. S. 49–60. (Scopus Q2)
 3. The Deutsch.info Platform as a Means of Organizing German Language Students’ Independent Study / Storonska, H. Palytsya, M. Vorobel, N. Horodetska, N. Havryshkiv, M. Havran. International Journal of Emerging Technologies in Learning. 2023. Vol. 18. No. 10. P. 250–263. (Scopus Q1)