Меню

Шевців Галина Михайлівна

Шевців Галина МихайлівнаШевців Галина Михайлівна – кандидат філологічних наук, старший викладач. У 2012 році захистила дисертацію на тему „Поезія і правда”: автобіографічний дискурс Ґете в контексті європейської традиції та новаторства”. Автор понад 45 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: спогадове письмо, мемуаристика, ґетеана

Контактні засоби зв’язку: powersoftshar@gmail.com

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Шевців Г. М. SPRICH DEUTSCH. Навчальний посібник з усного та писемного мовлення для студентів І – ІІ курсів факультету романо-германської філології (німецька мова як другий фах) / Г. М. Шевців, Р. Б. Шевців. – Дрогобич: Коло, 2003. – 85 с.
 2. Шевців Г.М. Методика викладання німецької мови. Навчальний посібник з методики викладання німецької мови для студентів ІІІ-ІV курсів факультету романо-германської філології / Г. М. Шевців. – Дрогобич: НВЦ „Каменяр”, 2003. – 328 с.
 3. Шевців Г. М. Елементарний аналіз тексту. Навчальний посібник для студентів ІV-V курсів факультету романо-германської філології / Г. М. Шевців, Л. О. Прима, Г.М. Яцків. – Дрогобич: НВЦ „Каменяр”, 2004. – 262 с.
 4. Шевців Г. М. Практична граматика німецької мови. Перфект: утворення та вживання / Г. М. Шевців, Р. Б. Шевців. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – 72 с.
 5. Шевців Г. М. Практика усного та писемного мовлення: книга для читання німецькою мовою / Г. М. Шевців, Р. Б. Шевців. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. – 169 с.
 6. Шевців Г. М. Практичний курс німецької мови: книга для домашнього читання німецькою мовою / Г. М. Шевців, Р. Б. Шевців. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2013. –110 с.
 7. Шевців Г. М. Практика усного та писемного мовлення: Сім’я. Сімейні стосунки. Автобіографія / Г. М. Шевців, Р. Б. Шевців. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. – 118 с.
 8. Шевців Г. М. Практичний курс німецької мови: Граматичний практикум / Г. М. Шевців, Р. Б. Шевців, О. Т. Дубровська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 238 с.
 9. Дубровська О.Т., Шевців Г.М., Шевців Р.Б. Практика усного та писемного мовлення: тексти для філологічного аналізу [для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із спеціальності 6.020303 „Філологія* (німецька мова і література)” галузі знань 0203 Гуманітарні науки]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 185 с.
 10. Шевців Г.М., Шевців Р.Б. Практика усного та писемного мовлення: навчання в університеті: Навчально-методичний посібник / Шевців Г.М., Шевців Р.Б. ‒ Дрогобич, 2017. ‒ 124 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Шевців Г.М. Дослідження автобіографічного жанру в німецькому літературознавстві / Г. М. Шевців // Літературознавчий збірник – Вип. 20. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С. 35-46.
 2. Шевців Г. М. Автобіографічний дискурс в європейській літературній традиції / Г. М. Шевців // Мова і культура: Науковий щорічний журнал. – Вип. 8. – Т. VI. Ч. 3. Художня література в контексті культури. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – С. 109-115.
 3. Шевців Г. М. Гете й Гердер: інтерпретація епізоду з „Поезії і правди” Гете / Г. М. Шевців // Наука і сучасність: Збірник наукових праць національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – К., – Т. 51. – С. 221-231.
 4. Шевців Г. М. Рецепція Гете у слов’янських літературах / Г. М Шевців // Літературознавчий збірник. – Вип. 23-24. – Донецьк: ДонНУ, 2005. – С. 52-61.
 5. Шевців Г. М. „Dichtung und Wahrheit” Гете у контексті жанрової традиції / Г. М. Шевців // Вісник Житомирського державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Вип. 28. – Житомир: Видавництво ЖДПУ ім. Івана Франка, 2006. – С. 228-232.
 6. Шевців Г. М. До питання про формування релігійних переконань Й. В. Гете / Г. М. Шевців // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – Серія літературознавство. – Вип. 4 (52). Ч. ІІ. – Харків: ППВ „Нове слово”, 2007. – С. 15-21.
 7. Шевців Г. М. „Поезія і правда” Акутагави Рюноске або відлуння Гете в азіатській культурі / Г. М. Шевців // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – Серія літературознавство. – Вип. 1 (53). Ч. І. – Харків: ППВ „Нове слово”, 2008. – С. 120-125.
 8. Шевців Г. М. Гумористичні елементи „Поезії і правди” Гете як складова його автобіографічного дискурсу / Г. М. Шевців // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – № 17. – Луцьк, 2008. – С. 197-201.
 9. Шевців Г. М. Зезенгеймська історія у „Поезії і правді” Гете: аспекти інтерпретації / Г.М. Шевців // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – № 36. – С. 91-95.
 10. Шевців Г. М. Елементи числової символіки в „Поезії і правді” Й. В. Гете / Г. М. Шевців // Вісник Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Вип. 45. – Житомир: Видавництво ЖДПУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 227-230.
 11. Шевців Г. М. „Зізнання авантюриста Фелікса Крулля” Томаса Манна як пародія на велику автобіографію / Г. М. Шевців // Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвуз. зб. наук. ст. – Вип. ХХІ. – Бердянськ: БДПУ, 2009. – С. 475-481.
 12. Шевців Г. М. Гете й Ленц: штрихи до портрета друга (на матеріалі „Поезії і правди” Гете) / Г. М. Шевців // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. Частина ІІ. / Матеріали VIII Всеукраїнської наукової конференції „Слобожанщина: літературний вимір”, 12 лютого 2010 р. – Луганськ, 2010. – С. 188-192.
 13. Шевців Г. М. Автобіографічна пам’ять як необхідна умова конструювання автобіографічного наративу / Г. М. Шевців // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – Серія літературознавство. – Вип. 1 (65). Частина друга. – Харків: ППВ „Нове слово”, 2011. – С. 153-159.
 14. Шевців Г. М. Дитячий спогад з „Поезії і правди” Й.-В. Ґете в інтерпретації Зигмунда Фройда / Г. М. Шевців // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – Серія літературознавство. – Вип. 1 (69). Частина перша. – Харків: ППВ „Нове слово”, 2012. – С. 166-171.
 15. Шевців Г. М. Деякі аспекти термінологічної проблематики мемуарно-автобіографічного жанру / Г. М. Шевців // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. – Одеса: „Астропринт”, 2012. – № 15. – С. 218-225.
 16. Шевців Г. М. Сучасний стан дослідження автобіографічної проблематики в гуманітарних науках / Г. М. Шевців // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. – Серія літературознавство. – Вип. 1 (73). Частина перша. – Харків: ППВ „Нове слово”, 2013. – С. 149-156.
 17. Шевців Г. М. Рецепція автобіографії Ґете в творчості німецьких і австрійських авторів ХІХ-ХХ століть / Г. М. Шевців // Наукові записки. Серія „Філологічна”. ‒Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2013. ‒ Вип. 36. ‒ С. 266-268.
 18. Шевців Г. М. „Dichtung und Wahrheit“ Й.-В. Ґете: зауваги доперекладу назви автобіографії / Г. М. Шевців // Наукові записки. Серія „Філологічні науки (мовознавство).” – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. М. Винниченка, 2014. – Вип. 126. – С. 292-295.
 19. Шевців Г. М. До питання синонімії у фахових мовах німецькомовних економічних наук / Г. М. Шевців, Р. Б. Шевців // Наукові записки. Серія „Філологічна”. ‒ Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2014. ‒ Вип. 45. ‒ С. 67-69.
 20. Шевців Г. М. Творчий доробок Й.-В. Ґете в рецепції Івана Франка / Г. М. Шевців, Р. Б. Шевців // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич: Видавниичий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 34. Філологія. – С. 238-247.
 21. Шевців Г. М. Граматична партитура як важливий елемент автобіографічного дискурсу Й.-В. Ґете / Г. М. Шевців, Р. Б. Шевців // Наукові записки. Серія „Філологічна”. ‒ Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2015. ‒ Вип. 54. ‒ С. 235-238.
 22. Шевців Г. М. Елементи рецепції творчості Й.-В. Ґете в українській літературі ХІХ-ХХ століть / Г. М. Шевців, Р. Б. Шевців // Наукові записки. Серія „Філологічна”. ‒ Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2016. ‒ Вип. 61. – С. 290-293.
 23. Шевців Г.М., Шевців Р.Б. Історія особливої дружби в автобіографічній саморефлексії Й.-В. Ґете та в літературознавчих коментарях / Г. М. Шевців, Р.Б. Шевців // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. – Вип. 8. ‒ Кривий Ріг: Видавництво Криворізького державного педагогічного університету, 2017. ‒ С. 216-226.
 24. Шевців Г.М. Літературна презентація дитинства в європейському спогадовому письмі: від Просвітництва до романтизму / Г.М. Шевців // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. – Вип. 10. – Кривий Ріг: Видавництво Криворізького державного педагогічного університету, 2017. – С. 213-223.
 25. Шевців Г.М. До питання дослідження жанру художньої автобіографії в німецькому літературознавстві / Г.М. Шевців // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. ‒ Кривий Ріг: Видавництво Криворізького державного педагогічного університету, 2018. ‒ Вип. 12. – С. 62 – 71.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Шевців Г.М. Особливості рецепції „Поезії і правди” Й.-В. Ґете у творчості Томаса Манна / Г.М. Шевців // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1). – C. 202-206.
 2. Шевців Г.М. «Поезія і правда» Й.-В. Ґете про Біблію як джерело духовного образу автобіографа / Г.М. Шевців // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – Маріуполь: МДУ, 2019. – Вип. 20. – С. 157 – 162. (Index Copernicus)