Меню

Мелех Галина Богданівна

Мелех Галина БогданівнаМелех Галина Богданівна – кандидат філологічних наук, старший викладач. У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Німецька фахова мова кулінарії: системно-структурні та функційно-семантичні аспекти».  Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

.

Сфера наукових зацікавлень: термінознавство, фахові мови

Контактні засоби зв’язку: melekhhelen@gmail.com

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Лопушанський В.М., Мелех Г.Б., Матвіїшин О.М. Свята та звичаї українського народу: навчально-методичний посібник з практичного курсу німецької мови [для самостійної роботи студентів ОКР ”Бакалавр” спеціальності 6.020303 ”Філологія. Мова та література” (німецька)]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 106 с.
 2. Матвіїшин О.М., Сторонська О.С., Мелех Г.Б. Практичний курс німецької мови: мистецтво в Україні та Німеччині: навчально-методичний посібник призначений [для студентів спеціальності 6.020303 “Філологія. Мова і література (англійська)”] / Матвіїшин Оксана, Сторонська Оксана, Мелех Галина. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 156 с.
 3. Сторонська О. С., Мелех Г. Б. Практичний курс німецької мови: система освіти в Німеччині та Україні: навчально-методичний посібник призначений [для студентів спеціальності 6.020303 “Філологія. Мова і література (англійська)”] / Сторонська Оксана, Мелех Галина. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 108 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Мелех Г. Б. Системні зв’язки у фразеологізмах із кулінарним компонентом / Г. Б. Мелех // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 95. – С. 230–235.
 2. Мелех Г. Б. Фахова мова німецької кулінарії: полісемія та омонімія / Г. Б. Мелех // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Серия: Филология. Социальные коммуникации. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, 2011. – Т. 24 (63). – № 4, Ч. 2. – С. 148–155.
 3. Мелех Г. Б. Загальна характеристика гастрономічного дискурсу (на матеріалі німецької мови) / Г. Б. Мелех // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Серія: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – Вип. 29. – С. 53–56.
 4. Мелех Г. Б. Лексико-граматичні особливості німецького кулінарного тексту / Г. Б. Мелех // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – Серія: Лінгвістичні науки. – Одеса: Астропринт, 2012. – № 15. – С. 114–125.
 5. Мелех Г. Б. Німецька кулінарна коменклатура як виразник заголовка кулінарного тексту / Г. Б. Мелех // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Серія: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – Вип. 32. – С. 249–252.
 6. Мелех Г. Б. Сучасний стан дослідження фахової мови кулінарії / Г. Б. Мелех // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2014. – Вип. 692–693: Германська філологія. – С. 86–89.
 7. Мелех Г. Б. Німецька фахова мова кулінарії: проблеми лексико-тематичного членування / Г. Б. Мелех // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький, 2018. – Вип. 165. – С. 358–362.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Мелех Г. Б. Мотиваційна база німецьких гастрономічних фразеологізмів / Г. Б. Мелех // Science and Education a New Dimension. – Philology II (6). – Budapest, 2014. – P. 62–65.
 2. Мелех Г. Б. Лексико-тематична група «Інгредієнти» у функціональному аспекті німецької фахової мови кулінарії / Г. Б. Мелех // Zbiór raportów naukowych “Literatura i kulturoznawstwo. Najnowsze badania Teoria, praktyka”. – Warszawa: «Diamond trading tour», 2015. – S. 41–45.
 3. Мелех Г. Б. Німецько-українські лексико-кулінарні взаємини / Г. Б. Мелех // Zbiór raportów naukowych “Literatura i kulturoznawstwo. Projekty naukowe”. – Warszawa: «Diamond trading tour», 2015. – S. 50–55.

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Мелех Г.Б. Фахова мова кулінарії як вербалізований феномен лінгвокультурології (на прикладі німецької мови) / Г.Б. Мелех // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 145 – 149.(Index Copernicus)