Меню

Бродська Оксана Орестівна

Бродська Оксана ОрестівнаБродська Оксана Орестівна – кандидат філологічних наук, доцент. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Творчість Артура Шніцлера: контекст австрійсько-українських літературних взаємодій» Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць

Сфера наукових зацікавлень: взаємодія української, німецької та австрійської літературних систем

Контактні засоби зв’язку: obrodska@ukr.net

Перелік публікацій
Монографії
 1. Бродська О.О. Артур Шніцлер: поетика тексту. Монографія. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – 188 с.
Збірники
 1. Становлення людини – становлення слова. Ювілейний збірник на пошану доктора педагогічних наук, професора Петера Штегера / [упор., наук. ред. В. Лопушанського, О. Бродської]. – Дрогобич – Інсбрук: Посвіт, 2016. – 428 с.
 2. Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Т. 5: Ювілейний збірник на пошану кандидата психологічних наук, доцента Василя Лопушанського / [упор., наук.ред. Я. Лопушанського, О. Радченка та О. Бродської]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 456 с.
Посібники з грифом МОН України
 1. Бродська О.О. Граматика німецької мови: теорія і практика. Навчально-методичний посібник / В.М. Лопушанський, О.О. Бродська, М.П. Демберецька, Н.Т. Дашко, О.Б. Ляховин, К.М. Вайло. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 616 с.
 2. Бродська О.О. Німецька мова. Навчально-методичний посібник / В.М. Лопушанський, О.О. Бродська, М.П. Демберецька. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 328 с.
 3. Бродська О.О. Німецька мова. Навчально-методичний посібник [для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта»] / З.П. Хало, О.О. Бродська, Л.Я. Левицька. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 188 с.
Посібники з грифом університету
 1. Бродська О.О. Практика усного і писемного мовлення. Збірник текстів і вправ з німецької мови / О.І. Садлівська, О.О. Бродська, М.Я. Бегар. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 317 с.
 2. Бродська О.О. Синтаксис німецької мови: теорія і практика / В.М. Лопушанський, О.О. Бродська, М.П. Демберецька, Н.Т. Дашко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 32 с.
 3. Бродська О.О. Німецька мова. Для студентів неспеціальних факультетів. Навчально-методичний посібник / З.П. Хало, О.О. Бродська, Л.Я. Левицька. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 140 с.
 4. Бродська О.О. Педагогічна практика студентів. Методичні матеріали до проведення практики з німецької мови [для студентів ІV курсу ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 0203 «Гуманітарні науки» 6.020303 «Філологія. Мова і література (німецька)»] / В.М. Лопушанський, О.О. Бродська, М.П. Демберецька. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 140 с.
 5. Бродська О.О. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / В.М. Лопушанський, О.О. Бродська. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 154 с.
 6. Бродська О.О. Німецька мова. Навчально-методичний посібник [для студентів V курсу спеціальності «Мова і література (англійська)»] / В.М. Лопушанський, О.О. Бродська, М.П. Демберецька. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 476 с.
 7. Лопушанський В.М., Бродська О.О., Демберецька М.П. Німецька мова: практикум. Навчально-методичний посібник. Книга перша. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 222 с.
 8. Лопушанський В.М., Бродська О.О., Демберецька М.П., Бегар М.Я. Німецька мова: практикум: навчально-методичний посібник. Книга друга. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 210 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Бродська О.О. Тематична спорідненість прози М. Коцюбинського та А. Шніцлера / М.І. Зимомря, О.О. Бродська // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 85. – С. 169 – 178.
 2. Бродська О.О. Публіцистичні виступи Артура Шніцлера: дискурс внутрішньої організації тексту / О.О. Бродська // Вісник Луганського націона­льного університету ім. Т. Шевченка. Серія: Філологічні науки. – Луганськ: Вид-во Луганського національного університету, 2009. – Вип. 19 (182). – С. 129 – 136.
 3. Бродська О.О. Мала проза Івана Франка та Артура Шніцлера: поетика тексту / М.І. Зимомря, О.О. Бродська // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського: Збірник наукових праць. Серія: Лінгвістичні науки. – Одеса: «Астропринт», 2010. –Вип. 10. – С. 27 – 38.
 4. Бродська О.О. Світ особистості у прозових творах М. Коцюбинського та А. Шніцлера: психологічна вмотивованість вчинків / О.О. Бродська // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія: Літературознавство. – Харків: ППВ «Нове слово», 2010. – Вип. 1 (61). – Ч. І. – С. 50 – 58.
 5. Brodska O. Arthur Schnitzlers Detail: Motiv des Berufes in der künstlerischen Textstruktur / O. Brodska // Germanistik in Der Ukraine. – Kyjiv: Verlagszentrum der KLNU, 2010. – Jahrheft 5. – S. 174 – 181.
 6. Бродська О.О. Артур Шніцлер в оцінках, відгуках, інтерпретації / О.О. Бродська // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Серія: Лінгвістичні науки. – Одеса: «Астропринт», 2011. – Вип. 12. – С. 14 – 23.
 7. Brodska O. Künstlеrische Welt von Arthur Schnitzler: Kurzprosa und Dramen / О. Brodska // Молодь і ринок. – 2011. – № 8 (79). – С. 22 – 26.
 8. Бродська О.О Новелістика Артура Шніцлера 90-х рр. ХІХ ст.: інтерпретація дійсності / О.О. Бродська // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія: Літературознавство. – Харків: ППВ «Нове слово», 2012. – Вип. 2 (70). – Ч. І. – С. 35 – 40.
 9. Бродська О.О. Артур Шніцлер та Василь Стефаник: взаємодія художніх систем / О.О. Бродська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. – Острог, 2012. – Вип. 27. – С. 115 – 117.
 10. Бродська О.О. Гра і дійсність у п’єсі «Зелений какаду» Артура Шніцлера / О.О. Бродська // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія: Філологічні науки. – Луганськ: Вид-во Луганського національного університету, 2013. – Вип. 2 (261). – С. 128 – 134.
 11. Бродська О.О. Смислове наповнення концепту FRAU та засоби його вираження у мовній картині світу Артура Шніцлера / О.О. Бродська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. – Острог, 2013. – Вип. 37. – С. 60 – 62.
 12. Бродська О.О. Мовностилістичні особливості малої прози Артура Шніцлера / О.О. Бродська // Молодь і ринок. – 2013. – № 8 (103). – С. 56 – 60.
 13. Бродська О.О. Протиставлення людина-суспільство у новелі «Лейтенант Густль» Артура Шніцлера / О.О. Бродська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – Вип. 5(71). – С. 162 –165.
 14. Бродська О.О. Тематичні та жанрово-стильові особливості ранньої прози Артура Шніцлера / О.О. Бродська // Літератури світу: поетика, ментальність, духовність: зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 5. – С. 15 – 23.
 15. Бродська О.О. Осмислення проблеми ідентичності у німецькомовній літературі Швейцарії кінця ХХ ст. / О.О. Бродська // Науковий вісник Мико­лаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філо­логічні науки (літературознавство). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. –№ 2 (16). – С. 35 – 39.
 16. Бродська О.О. Тема «межової ситуації» у новелі «Вмирання» Артура Шніцлера / О.О. Бродська // Ювілейний збірник наукових праць на пошану доктора філологічних наук, професора, академіка АН Вищої школи України Миколи Івановича Зимомрі / [упоряд., наук. ред. О.Бабелюк, В. Лопушанський]. – Дрогобич, 2016. – С. 78 – 81.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Бродська О.О. Твори Артура Шніцлера в українськомовних перекладах і критиці / О.О. Бродська // Współczesne paradygmaty w literaturoznawstwie, językoznawstwie, translatoryce, pedagogice i kulturoznawstwie w kontekście interdyscyplinarnym. Księga Jubileuszowa prof. zw. dr hab. Mykoły Zymomrya. – Częstochowa, 2011. – S. 379 – 384.
 2. Бродська О.О. Соціально-психологічний характер конфлікту у драмі «Забавки» Артура Шніцлера / О.О. Бродська // Postępy w nauce w ostatnich latach: Nowych rozwiązan Zbiór raportów naukowych (28.12.2012 – 30.12.2012). – Warszawa: Sp. Z o.o. «Diamond trading tour», 2012. – S. 13 – 15.
 3. Бродська О.О. Поетичний стиль Василя Стуса та Пауля Целана: типологічні паралелі / О.О. Бродська // Zbiór raportów naukowych. Literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Nauka wczoraj, dziś, jutro (30.05.2015 – 31.05.2015). – Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – S. 5 – 8.
 4. Brodska O. Femme fatale Thematik in den Werken Arthur Schnitzlers / O. Brodska // Orbis Linguarum. – Vol. 46: Festgabe für Hubert Orłowski zum achtzigsten Geburtstag / [hrsg. von Edward Białek, Tomasz Jabłecki und Jaroslav Lopuschanskyj]. – Dresden – Wrocław: Neisse Verlag &Oficyna Wydawnicza ATUT, 2017. – S. 89 – 99.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Бродська О.О. Історизація дійсності як характерна ознака драматургії Артура Шніцлера / О.О. Бродська // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 17. – С. 182 – 188.
 2. Бродська О.О. Своєрідність художнього вираження психологізму у творчості В.Винниченка та А. Шніцлера / О.О. Бродська // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1) березень. – С. 1 – 4.
 3. 3. Бродська О.О. Імпресіонізм у творах Івана Франка та Артура Шніцлера // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – Маріуполь: МДУ, 2019. – Вип. 20. – С. 18 – 23. (Index Copernicus)