Меню

Галів Уляна Богданівна

Галів Уляна Богданівна

Уляна Галів – кандидат філологічних наук, доцент

2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему  «Ідеографічний словник поетів-шістдесятників: семантика, когніція, мотивація». Автор понад 40 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: авторська лексикографія, лінгвістика тексту, культура мови.

Контактні засоби зв’язку: ulanahaliv@dspu.edu.ua

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету:

 1. Галів У., Легка Л. Культура мови. Практикум: навч.-метод. посібник [для студ. вищ. навч. закл.]. Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. Івана Франка.  77 с.
 2. Галів У., Легка Л. Українська мова за професійним спрямуванням: завдання для аудиторної та самостійної роботи. Навчально-методичний посібник. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2019. 103 с.


Публікації в наукових фахових виданнях:

 

 1. Галів (Міщук) У.Б. Мовосвіт природи в поезії Л. Костенко, В. Стуса, М. Вінграновського // Культура слова. – 2012. – №77. – С. 114–119.
 2. Галів (Міщук) У. Б. Роль експресем у творі І. Франка «Коваль Бассім» // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Вип. 1. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 245–250.
 3. Галів (Міщук) У.Б. Засоби вираження емотивності як лінгвоментальні формули (на прикладі поезій Л. Костенко, В. Стуса, М. Вінграновського) // Рідне слово в етнокультурному вимірі. Зб. наук. праць. – Дрогобич, 2013. – С. 53–60.
 4. Галів У. Мовна картина світу Ліни Костенко та Василя Стуса: діалог зі світовою та національними традиціями // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. – Вип. 27. – К. : Університет «Україна», 2013. – С. 63 – 74.
 5. Галів У. Семантико-стилістична структура запитальних речень у поетичному мовленні Ліни Костенко // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць ДДПУ імені І. Франка. – Вип. 32. Філологія. – Дрогобич, 2013. – С. 135 – 143.
 6. Галів У.Б. Функціонально-стилістичне навантаження фразем у прозі Івана Франка (на матеріалі повістей «Великий шум» та «Петрії і Довбущуки»). Проблеми гуманітарних наук. Філологія. Дрогобич, 2016. Вип. 38. С. 154 – 161.
 7. Галів У. Б. Позасловникова лексика у творах Василя Стуса. Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство). № 9. 2018. С. 47 – 50.
 8. Галів У. Б. Позасловникова лексика у творах Василя Стуса. Науковий вісник ДДПУ ім.І.Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство). Дрогобич, 2018. №9. С. 47 – 50.
 9. У. Галів, Т. Мельник. Національно маркована лексика як домінанта мовостилю Любові Проць (на матеріалі поетичної збірки «Полювання на світло»). Проблеми гуманітарних наук. Серія: «Філологія», 2018. Вип. 42. С. 18 – 26.
 10. Галів У. Б. Метафора в мовній картині світу Любові Проць. Науковий вісник ДДПУ ім.І.Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство). Дрогобич, 2019. № 12. С. 26 – 29.
 11. Галів У. Б. Лексичний повтор як засіб стилістичного увиразнення поетичного тексту (на матеріалі збірки Ліни Костенко «Мадонна перехресть»). Науковий вісник ДДПУ ім.І.Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство). Дрогобич, 2020. № 13. С. 127 – 131.
 12. Галів У. Б. Мовна картина світу Оксани Пахльовської: лінгво- та соціокультурний простір. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Вип. 49. 2021. С. 37-40.
 13. Галів У.Б. Рецензія на видання «Микола Зимомря: бібліографічний покажчик». Закарпатські філологічні студії : «Гельветика», 2021. Вип. 20. Т. 2. С. 130 – 132.
 14. Галів У. Рецензія на монографію «Яремко Я., Лужецька Н. Іван Франко і поступ новітньої лінгвістики». Мовознавство.2021. № 6. С. 72-75.
 15. Легка Л. І., Галів У. Б. Засоби мовної виразності у поезії Василя Симоненка. Актуальні питання гуманітарних наук, Вип. 47. Т. 2. С. 84 – 92.
 16. Галів У., Легка Л. Концепт любов у творчості Андрея Шептицького: лінгвістичні та сакральні виміри. Актуальні питання гуманітарних наук, Вип.53, том 1. С. 181- 186.
 17. Галів М., Галів У. Діалектика в українській історико-педагогічній науці (1920–1980-ті pp.): від пошуку “законів” до фіксації “закономірностей”. Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал.  2022. № 6 (204). С. 15–22.

 

Статті, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних:

 1. М. Галів, У. Галів. Німецьке початкове шкільництво на Дрогобиччині у роки нацистської окупації (1941 – 1944). Східноєвропейський історичний вісник. 2017. Вип. 4. С. 69 – 78 (Web of Science).