Меню

Філь Галина Олександрівна

Галина Філь – кандидат філологічних наук, доцент

Відмінник освіти України.

1995 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Морфонологічна    варіативність у словотвірній структурі іменників чоловічого роду російської мови (у зіставленні з українською)». Автор понад 170 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень :  національно-культурна специфіка фразеологічних одиниць  слов’янських мов

Контактні засоби зв’язку: filgalina1955@dspu.edu.ua

 

Перелік публікацій

Монографії :

 1. Л.І.Гальків, Г.О.Філь, І.М.Патен, І.Я.Кулиняк, Х.М.Беспалюк. Освітній потенціал інноваційної економіки : чинники та пріоритети розвитку : Монографія (Рекомендовано Вченою радою Національного університету «Львіська політехніка» (протокол № 86 від 13 вересня 2022 року)). Львів : Видавництво «Растр-7», 2022. 258 с.

Посібники з грифом університету :

 1. Федурко М.Ю., Філь Г.О., Котович В.В., Скварок О.А. Сучасна українська мова з практикумом : матеріали для практичних занять [для студентів ОКР Бакалавр галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта] Навчальний посібник. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 78 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 6 від 14.06.2012 року).
 2. Федурко М.Ю., Філь Г.О., Котович В.В., Лужецька Л.Б. Сучасна українська мова з практикумом : матеріали для практичних занять і самостійної роботи. Навчальний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.010102 Початкова освіта галузі знань 0101 Педагогічна освіта. – Видання друге, доповнене і перероблене. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – 164 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 2 від 11 лютого 2016 року).

Публікації в наукових фахових виданнях :

 1. Філь Г.О. Фразеологічні одиниці української мови з рослинними компонентами-символами: етнонаціональний аспект // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [ред. кол. : Надія Скотна (гол. ред.), Марія Федурко (редактор розділу) та ін.]. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск тридцять шостий. – С.116-126.
 2. Філь Г.О., Луців С.І. Організація проектної діяльності молодших школярів у процесі проведення позакласної роботи з літературного читання // Педагогічні науки : Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Ред. кол. : І.О.Смолюк (гол. ред.), Р.А.Арцишевський, Е.С.Вільчковський та ін. – 2016. – Том 2. – № 1 (303). – С.81-86.

Статті в зарубіжних виданнях :

 1. Філь Г.О., Цупик Г.П. Діалогічне мовлення як засіб формування комунікативної компетенції учнів початкової школи на уроках української мови // Modern scientific potential-2019 : Materials of ХV international research and praktice conference. – Sneffield : Science and education LTD, 2019. – С.18-23.
 2. Філь Г.О., Сігетій Н.П. Монологічне мовлення як один із аспектів формування мовленнєвої компетенції учнів початкової школи на уроках української мови // Modern scientific potential-2019 : Materials of ХV international research and praktice conference. – Sneffield : Science and education LTD, 2019. – С.13-17.
 3. Філь Г.О., Звір О.В. Загадка як засіб мовно-мовленнєвого розвитку учнів початкової школи в період навчання грамоти // Наука : теория и практика : Материалы Международной научно-практической конференции. – Premysl : Nauka i studia, 2019. – С.38-41.
 4. Філь Г., Немировська І.П. Українська фразеологія як відображення вербальних і невербальних засобів спілкування // Наука : теория и практика : Материалы Международной научно-практической конференции. – Premysl: Nauka i studia, 2019. – С.34-37.
 5. Філь Г., Лужецька Л. Фразеологічні одиниці східнослов’янських мов з лексемою «птах» як мовні експоненти культурних знаків // Modern science : problems and innovations : Abstracts of VI International Scientific and Practical Conferencе. – Stockholm, Sweden, 2020. – С.317-320.
 6. Філь Г., Добош Ю. Вивчення службових частин мови в початковій школі: комунікативно-діяльнісний підхід // Materialy Miedzynarodowej naukowi – praktycznej konferencji «Динамика современной науки». – Pedagogiczne nauki. – Przemyśl :Nauka i studia,2020. – С.31-34.
 7. Філь Г., Ільницька О. Педагогічні засади організації навчально-мовленнєвої діяльності учнів початкової школи на уроках української мови // Materialy Miedzynarodowej naukowi – praktycznej konferencji «Динамика современной науки». – Pedagogiczne nauki. – Przemyśl :Nauka i studia, 2020. – С.35-38.
 8. Філь Г., Мірон М. Технологія дослідницького навчання синтаксису учнів початкової школи на уроках української мови // Modern science : innovations and prospects : Proceedings of I International Scientific and Practical Conferencе. – Stockholm, Sweden, 2021. С. 304-310
 9. Філь Г., Пигичко М. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення синтаксичних одиниць в аспекті мовної освіти учнів початкової школи // Results of modern scientific research and development : Proceedings of VIII International Scientific and Practical Conferencе. –  Маdrid : Spain, 2021. С. 307-313.
 10. Філь Г.О., Чапля Х.М. Фразеологічні одиниці української та польської мов з лексемою «кіт» як репрезентанти національних культур // Modern scientific research : achievements, innovations and development prospects : Proceedings of XV International Scientific and Practical Conference. – Berlin, Germany, 2022. – C.311-317.

Статті, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних:

 1. Філь Г.О. Флористичний компонент у структурі фразеологічних одиниць східно-слов’янських мов // Рідне слово в етнокультурному вимірі : Збірник наукових праць [ред. кол. : Марія Федурко (гол. ред.), Ніна Клименко, Тетяна Біленко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С.237-246 (у міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus).
 2. Філь Г.О. Антонімічні відношення у сфері фразеології української мови // Рідне слово в етнокультурному вимірі : Збірник наукових праць [ред. кол. : Марія Федурко (гол. ред.), Ніна Клименко, Зоя Валюх та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С.249-257 (у міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus).
 3. Філь Г.О., Цупик А. Словесна символіка фразеологічних одиниць української мови як важливий чинник творення національно-культурної картини світу // Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – Вип. 17. – С.154-160 (у міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus).
 4. Філь Г.О., Лужецька Л.Б. Інтегроване вивчення предметів за галузями знань у по-чатковій школі як інноваційна педагогічна технологія // Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол. : Н.Скотна (шеф-редактор), Н. Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. – № 10 (153) жовтень. – С.35-41 (у міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus).
 5. Філь Г.О. Номени тварин водного простору в східнослов’янських фразеосистемах // Рідне слово в етнокультурному вимірі : Збірник наукових праць [ред. кол. : Марія Федурко (гол. ред.), Світлана Гірняк, Віра Котович та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2019. – С.101-109 (у міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus).
 6. Філь Г. Фразеологема-орнітонім у східнослов’янському фразеологічному просторі : лінгвокультурологічний аспект // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М.Пантюк, А.Душний, І.Зимомря]. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 30. Том 3. – С.134-139 (у міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus, фахове видання категорії Б).
 7. Філь Г.О., Патен І.М. Фразеологема-фаунонім у структурі фразеологічних одиниць української та білоруської мов : лінгвокультурологічний аспект // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету: Збірник наукових праць [гол. ред. : В.Я.Мізецька, М.В.Мамич]. – Серія : Філологія. – Випуск 52. – Том 2. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С.7-10 (у міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus, фахове видання категорії Б).
 8. Філь Г., Патен І. Фразеологема-ентомонім у структурі фразеологічних одиниць східнослов’янських мов : лінгвокультурологічний аспект. Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць. Дрогобич : Посвіт, 2021. С. 88-98 (у міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus, фахове видання категорії Б).
 9. Філь Г.О., Патен І.М. Фразеологічні одиниці української та польської мов з лексемою «собака» як мовні експоненти культурних знаків // Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [редактори-упорядники М.Пантюк, А.Душний, В.Ільницький, І.Зимомря]. –   Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2022.  – Вип. 50. – С.227-232 (у міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus, фахове видання категорії Б).
 1. Філь Г.О., Філь В.М. Науково-дослідницька робота як важливий фактор підготовки педагогічних кадрів до роботи з академічно обдарованими дітьми та молоддю // Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [редактори-упорядники М.Пантюк, А.Душний, В.Ільницький, І.Зимомря]. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 48. – Том 2. – С.248-254 (у міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus, фахове видання категорії Б).