Меню

Тимчук Олена Тихонівна

Тимчук Олена ТихонівнаТимчук Олена Тихонівна – кандидат філологічних наук, доцент. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: мовна гра в лінгвокультурному аспекті, англомовні запозичення в українській мові.

Контактні засоби зв’язку: olenatymchuk5@gmail.com

Перелік основних публікацій
Посібники з грифом МОН України
 1. Тимчук О.Т. Практикум з англійської мови: Засоби масової інформації: Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Швидкодрук, 2010. – 166 с.
Посібники з грифом університету
 1. Тимчук О.Т., Лужецька О.М. Практична граматика: пасивний стан дієслова: частина 2. Навчальний посібник / Олександра Лужецька, Олена Тимчук. – Дрогобич, 2015. – 94 с.
 2. Лужецька О.М., Тимчук О.Т. Практика усного і писемного мовлення: вправи для організації самостійної роботи студентів з теми Середня освіта у Великій Британії (до підручника Upstream Upper Intermediate by Virginia Evans, Jenny Dooley): навчально-методичний посібник / О. Лужецька, О. Тимчук. – Дрогобич: РРВ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 64 с.
 3. Тимчук О.Т., Сеньків О.М. Практика усного і писемного мовлення: комплекс вправ для організації самостійної роботи з теми «Земля дорожча за золото» (до підручника Upstream Upper Intermediate) / Ольга Сеньків, Олена Тимчук // Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. – 78 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Брода М., Тимчук О. Використання семантико-стилістичного прийому словесної гри як засіб підвищення виразності художнього тексту / М. Брода, О. Тимчук // Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія «Філологічна»: Зб. наук. праць. – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2015. – Вип. 53. – С. 247-250.
 2. Тимчук О. Т. Cognitive and pragmatic approach to the study of the language game phenomenon: theoretical aspect // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Філологія». – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. – Вип. 44. – С. 101-109.
 3. Тимчук О. Т. Мовний портрет підлітка у фентезійному творі (на матеріалі трилогії про Бларта Домініка Баркера) / О. М. Сеньків, О. Т. Тимчук // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Журналістика». – Вид. дім «Гельветика», Том 32 (71), № 4. – Ч. 1. Київ, 2021. – С. 243-249.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Snikhovska I.E., Тymchuk О.Т. Ludic coinages in modern mediatext / Ірена Сніховська, Олена Тимчук // Modern Scientific Researches and Developments: Theoretical Value and Practical Results. Materials of Internaional Scientific and Practical Conference (March 15 – 18, 2016). – Bratislava, 2016. – Vol. 3. – Р.119 – 121.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Тимчук О.Т. Функціональний аспект прецедентних текстів / О.Т. Тимчук, О.М. Сеньків // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 251 – 254.
 2. Тимчук О. Т. Особливості перекладу неологізмів англійської мови / А. І. Погоріла, О. Т. Тимчук // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1). – С. 143 – 146. – 189.
 3. Тимчук О.Т., Сніховська І.Е. Мовна гра як вияв пізнавально-комунікативної діяльності / О.Т. Тимчук, І.Е. Сніховська // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 232 – 235. (Index Copernicus)
 4. Тимчук О. Т. Linguocultural aspect of phraseological units in American English / О. Т. Тимчук // Науковий журнал «Молодий вчений». – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2020. – № 3.2 (79.2) березень. – С. 232 – 235.