Меню

Сирко Ірина Мирославівна

Сирко Ірина МирославівнаСирко Ірина Мирославівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри практики англійської мови. Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: компаративна лінгвістика, діаріумологія.

Контактні засоби зв’язку: irynasyrko@ukr.net

Перелік публікацій
Монографії
 1. Сирко І. М. Сучасне щоденникознавство: бібліографічний покажчик / І. М. Сирко [наук. ред. д. філол. наук, проф. Т. А. Космеда]. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 318 c.
Посібники з грифом університету
 1. Космеда Т.А., Ляховин О.Б., Сирко І. М., Сліпецька В. Д. Загальне мовознавство в текстах для бакалаврів: Навчальний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2013. – 80 с.
 2. Сирко І. М. Література Англії: від витоків до Ренесансу: навчальний посібник / Ірина Сирко. – Дрогобич: Коло, 2017. – 120 с.
 3. 3. Сирко І. М. Сучасна література Великої Британії (тексти лекцій) / І. М. Сирко. –Дрогобич : Швидкодрук, 2021. – 95 с.
 4. Syrko I. M. Making connections through communication: a collection of practical teaching ideas / I. M. Syrko. – Дрогобич: Швидкодрук, 2021. – 180 с.

Публікації у наукометричних базах даних Scopus / Web of Science
 1. Iryna Syrko. Precedent Names in the Language of Modern Ukrainian Journalism / Halyna Siuta, Liudmyla Mialkovska, Iryna Ivanenko, Iryna Syrko, Olha Senkovych, Lilia Sobol // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Volume 11, Issue 2, Special Issue XXII., 2021, P. 91-95. (http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110222/PDF/110222.pdf)
Публікації в інших міжнародних наукометричних базах даних
 1. Сирко І. М. Категорія інтимізації: традиційні й новітні аспекти інтерпретації / І. М. Сирко // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 243-250.
 2. Сирко І. М. Графічні засоби інтимізації щоденникового тексту / І. М. Сирко // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1). – С. 233-236.
 3. Сирко І. М. До питання про виразники інтимізованості щоденникового дискурсу / І. М. Сирко // Молодий вчений: науковий журнал. – № 4.2 (68.2), 2019. – С. 200-204.
 4. Syrko I. M. Тhe dominant motifs and images in Vasyl Stus` prison poetry / I. M. Syrko // Молодий вчений: науковий журнал. – № 3.2 (79.2) березень, 2020. – C. 89-93.

Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Сирко І. М. Український щоденникознавчий дискурс: аналіз актуальних класифікаційних схем / І. М. Сирко // Науковий вісник ХДПУ. – Серія: Лінгвістика. – Херсон: ХДПУ, 2015. – Вип. 22. – С. 111-117.
 2. Сирко І. М. Особові займенники як засоби інтимізації щоденникового тексту (на матеріалі української та англійської лінгвокультур) / І. М. Сирко // Наукові записки НУ «Острозька академія». – Серія: Філологічна. – Острог: НУ «Острозька академія», 2015. – Вип. 58. – С. 277-280.
 3. Сирко І. М. Історіографія сучасних щоденникознавчих досліджень / І. М. Сирко // Наукові записки КДПУ. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 138. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 504-509.
 4. Сирко І. М. Авторський коментар в контексті інтимізації щоденникового дискурсу / І. М. Сирко // «Рідне слово в етнокультурному вимірі»: зб. наук. праць за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 жовтня 2017 р.). – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 195-203.
 5. Сирко І. М. Культура пам’яті і пам’ять культури у вимірі цитатності / Рецензія на монографію: Сюта Г. М. Цитатний тезаурус української поетичної мови ХХ століття : монографія / Г. М. Сюта. – К.: КММ. – 2017. – 384 с. // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Філологія». – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 42. – С. 212-215.
 6. Сирко І. М. Рецепція постаті Михайла Щепкіна у лінгвосвідомості Тараса Шевченка / І. М. Сирко // Культура слова: збірник наукових праць. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – Вип. 90. – С. 190-198.
 7. Сирко І. М. To the question of literary influences on Vasyl’ Stus’ poetic creativity / І. М. Сирко // «Рідне слово в етнокультурному вимірі»: збірник наукових праць. – Дрогобич, Посвіт, 2021. – С. 132-140.

Статті у зарубіжних виданнях
 1. Сырко И. М. Концепт Михаил Щепкин в концептосфере дневника Тараса Шевченко / И. М. Сырко // Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. – Vol. LV. Num 1. – Olomouc, 2016. – С. 69-81.
 2. Syrko I. M. Textual representation of female embodied subjectivity in the diaries of weman writers / I. M. Syrko // Идеи. Поиски. Решения: Сборник статей X Международной научной конференции (23 ноября 2016 г.). – Ч. V. – Минск: БГУ, 2016. – С. 6-12.
 3. Сырко И. М. Синергетика диариумного дискурса (на материале дневников украинско-, русско- и англоязычных писателей ХХ ст.) / И. М. Сырко // Романовские чтения XII: материалы Международной научной конференции (23-24 ноября 2016 г.). – Могилев: МГУ им. А. Кулешова, 2016. – С. 132-141.
 4. Сирко І. М. Термінологія у щоденникових записах (на матеріалі режисерського щоденника Леся Курбаса) / І. М. Сирко // Science and Society. Proceedings of the 5th International conference “Accent Graphics Communications & Publishing”. – Hamilton, 2018. – P. 496-519.
 5. Сирко І. М. Щоденникові нотатки Леся Курбаса: відтворення «живого» мовлення синтаксичними засобами / І. М. Сирко // Advances of Science: Proceedings of the international scientific conference. – Karlovy Vary – Kyiv, 2018. – Р. 1693-1700.
 6. Сирко І. М. Особливості художньої системи щоденникової творчості Макса Фріша / І. М. Сирко // Komparatistische Forschungen zu österreichisch-ukrainischen Literatur-, Sprach- und Kulturbeziehungen. Band 7. – Drohobytsch-Graz, 2018. – С. 199-204.
 7. Сирко І. М. Проблеми відтворення символу в іншомовному перекладі / І. М. Сирко // The 8 th International scientific and practical conference «The World of Science and Innovation». Cognum Publishing House, – London, United Kingdom, 2021. – P. 627-635.
 8. Syrko I. M. Women’s response to social norms concerning their lives / (based on the analysis of female characters in Jane Austen’s «Persuasion») / I. M. Syrko // The ІІ International scientific and practical conference «Innovations and Prospects of World Science». – Vancouver, Canada, 2021. – P. 449-456.