Меню

Ступницька Галина Ігорівна

Ступницька Галина ІгорівнаСтупницька Галина Ігорівна – кандидат філологічних наук, викладач. У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Жанрові особливості комедії в англійській, німецькій, українській драматургії (кінець XIX – початок XX ст.)». Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: англійська філологія, компаративістика

Перелік публікацій
Монографії
 1. Ступницька Г.І. Комедія в англійській та українській драматургії: жанрові особливості. Монографія / Галина Ступницька. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 176 с.
Посібники з грифом МОН України
 1. Зимомря М. І., Гвоздяк О., Ступницька Г. І., Маркова М. Текст. Система. Поетика жанру. Розділ навчального посібника «Жанрові особливості комедій О. Вайлда «Ідеальний чоловік» та Б. Шоу «Людина та надлюдина» / Микола Зимомря, Ольга Гвоздяк, Галина Ступницька, Мар’яна Маркова. – Вид. друге, допов. / [за ред. Г. Семенюка, М. Зимомрі, М. Ткачука]. – Київ-Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 464 с.
Посібники з грифом університету
 1. Дубравська З. Р., Ступницька Г. І. Практична граматика англійської мови: займенник. Навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців І (бакалаврського) рівня напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)»] / Зоряна Дубравська, Галина Ступницька. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2015. – 76 с.
 2. Дубравська З. Р., Ступницька Г. І. Практика усного та писемного мовлення: тренувальні вправи для організації самостійної роботи студентів з теми «You Are What You Eat». Навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 6.020303 Філологія (англійська мова і література), галузі знань 0203 Гуманітарні науки] / Зоряна Дубравська, Галина Ступницька. – Дрогобич: РВВ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2016. – 100 с.
 3. Ступницька Г.І., Дубравська З.Р. Практика усного та писемного мовлення: комплекс текстів та вправ для самостійної роботи студентів з теми “Every Man to His Taste”: навчально-методичний посібник / Галина Ступницька, Зоряна Дубравська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2017. – 104 с.
 4. Ступницька Г.І. Практика усного та писемного мовлення: комплекс вправ для організації самостійної роботи студентів з теми «Хвороби та їх симптоми. Профілактика захворювань» (до підручника Upstream Intermediate by Virginia Evans, Jenny Dooley): навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2019. – 70 с.
 5. Ступницька Г.І. Практика усного та писемного мовлення: завдання для самостійної роботи студентів з теми «Освіта в Україні, Великобританії та США. Професія вчителя як кар’єра» : практикум. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2021. – 44 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Ступницька Г.І. Аспекти конфлікту у комедіях Бернарда Шоу / Галина Ступницька // Первісність життєвих змагань. Студії з україністики. – Вип. ХVІІІ. – Ч. ІІ. – Київ, 2016. – С. 234-243.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Stupnytska H.I., Zhovtani R. Image of the artist on the background of the characters in Ivan Karpenko-Karyiʼs comedy “The Sea of life” / Halyna Stupnytska, Ruslana Zhovtani // Wartości i wartościowanie w procesach edukacyjnych. Innowacje i ewaluacja w edukacji / pod redakcją naukową Jana Grzesiaka. – Kalisz – Konin: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, 2017. – S. 207-214.
 2. Ступницька Г. І. Дискурс особистости у творчості Івана Карпенка-Карого (еволюція характеру на прикладі комедії «Житейське море») / Галина Ступницька // Spheres of Culture / [editor-in-chief: prof. Ihor Nabytovych]. – Lublin: Maria Curie-Sklodovska University, 2017. – Vol. – P. 160-165.
 3. Stupnytska H.I. The Discourse of Personality in Ivan Karpenko-Karyi’s Works (the Evolution of Character on the Basis of the Comedy «The Sea of Life») / Halyna Stupnytska // KELM. – Łódź: Fundacja «Oświata i Nauka Bez Granic PRO FUTURO», 2017. – 370-376.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Ступницька Г.І. Комедійний жанр в англійській, німецькій та українській драматургії: особистісний дискурс / Галина Ступницька // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 241-246.
 2. Ступницька Г.І. Жанрово-стильова своєрідність комедіографії Оскара Вайлда (на матеріалі п’єс «Ідеальний чоловік» та «Як важливо бути серйозним») / Галина Ступницька // Молодий вчений: наук.журнал. – Херсон: Вид-во «Молодий вчений», 2019. – № 4.2 (68.2). – C. 218-224.
 3. Ступницька Г.І. Moral Values of the Characters in English and Ukrainian Comedy Art // Науковий журнал «Молодий вчений». – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – № 3.2 (79.2). – С. 101-106.