Меню

Соболь Лілія Ігорівна

Соболь Лілія ІгорівнаСоболь Лілія Ігорівна – кандидат філологічних наук, старший викладач. У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Явище семантизації графем української лінгвокультури та їхня прагматика”. Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: явище семантизації та лексикалізації графем української та англійської мов

Контактні засоби зв’язку: lilia.sobol@gmail.com

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Соболь Л. І. Практика усного та писемного мовлення: Комплекс вправ до теми: “Health and Sport” на основі підручника Upstream Intermediate: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки “6.020303 Філологія* (Мова і література (англійська))” / М.М.Кравців, Л.І. Соболь. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2015. – 68 с.
 2. Соболь Л. І. Практика усного та писемного мовлення: комплекс вправ до теми «Спорт у нашому житті» (до підручника Upstream Intermediate by Virginia Evans, Jenny Dooley): Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 6.020303 Філологія (англійська мова і література), галузі знань 0203 Гуманітарні науки / М.М.Кравців, Л.І. Соболь – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2016. – 90 с.
 3. Практична фонетика : навчальний посібник [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освітиспеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))] / Л.І. Соболь, М.М.Кравців. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2021. – 53 с
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Соболь Л. І. Засвоєння українського алфавіту – актуальна проблема курсу “Українська мова як іноземна”: аналіз дидактичної практики і авторські пропозиції / Л. І. Соболь // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2015. – Вип. 11. – С. 113-119.
 2. Соболь Л. І. Принципи засвоєння літер українського алфавіту: діахронно-сихронний аналіз / Л. І. Соболь // Науковий вісник ДДПУ ім. Івана Франка, серія: “Філологічні науки” (мовознавство). – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 262-268.
 3. Соболь Л. І. Порушення орфографічних норм як спосіб формування авторського ідіостилю / Л. І. Соболь // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного пед. у-ту ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. – С. 100-109.
 4. Соболь Л. І. Актуалізація назв літер та їхніх похідних у релігійному стилі і його вплив на інші стилі мовлення // Лінгвостилістичні студії: наук. журн. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – Вип. 4. – С. 209 – 221.
 5. Соболь Л.І. Графічні системи слов’янських мов: взаємовплив та прагматика / Т. А. Космеда, Л. І. Соболь // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – Вип. 266. – Т. 278. Філологія. Мовознавство. – С. 63-68.
Статті в зарубіжних виданнях
 1. Соболь Л. І. Актуалізація назв літер та похідних від них у сучасній українській публіцистиці / Л. І. Соболь // Studia Ukrainica Posnaniensia. Zeszyt IV. – Poznan: UАM w Poznaniu, 2016. – С. 155–167.
 2. Соболь Л. І. Кирилиця – латиниця: “азбучна війна” та актуалізація літер латинського алфавіту в сучасному українському дискурсі// Studia Ukrainica Posnaniensia. Zeszyt IV. – Poznan: UАM w Poznaniu / red. nauk. prof. T. Kosmeda, 2017. – С. 195–203.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Соболь Л. І. Походження латинського алфавіту / М. М. Кравців, Л. І. Соболь // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1). – С. 169–173.
 2. Соболь Л. І. Алфавіт англійської мови: узагальнення діахронічного аналізу / Л. І. Соболь // Науковий журнал «Молодий вчений». – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – № 4.2 (68.2) квітень. – С. 120-124.

   

 3. Соболь Л. І. Потенціал графем та їхніх назв в науковому стилі української мови / М. М. Кравців, Л. І. Соболь // Науковий журнал «Молодий вчений». – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”. – 2020. –№3. – С. 93-103.