Меню

Лужецька Наталія Ярославівна

Лужецька Наталія ЯрославівнаЛужецька Наталія Ярославівна – кандидат філологічних наук, доцент. У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Терміни-політоніми в націєсофському дискурсі Івана Франка». Автор понад 15 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: міждисциплінарні науки: лінгвополітологія, когнітивна лінгвістика, комунікативна лінгвістика, лінгвістичне франкознавство.

Контактні засоби зв’язку: atalialuzhetska@gmail.com

Перелік публікацій

Монографії

 1. Яремко Я., Лужецька Н. Іван Франко і поступ новітньої лінгвістики. – Львів : Видавництво «Апріорі», 2021. – 432 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Лужецька Н.Я. Термінолексика Івана Франка: репрезентація новітнього політичного знання / Н.Я. Лужецька // Культура слова. – Вип. 85. – К.: Інститут української мови НАН України, 2016. – С. 168–175.
 2. Лужецька Н.Я. Імпліцитні текстові засоби у комунікативно-прагматичному полі Івана Франка / Н.Я. Лужецька // Проблеми гуманітарних наук: Зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія „Філологія”. – Дрогобич, 2016. – Вип. 38.– С. 116–123.
 3. Лужецька Н.Я. Політична мова у лінгвополітологічній характеристиці Івана Франка / Н.Я. Лужецька // Записки з українського мовознавства. – 2017. – Вип. 24.1. – С. 293–298.
 4. Яремко Я., Лужецька Н. Франкова теорія сугестіі: комунікативно-прагматичний аспект // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 275–283.
 5. Лужецька Н.Я. Формування мовної особистості нового типу у націософському дискурсі Івана Франка / Н.Я. Лужецька // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – Вип. 64. – Ч. 2. – С. 391–398.
 6. Лужецька Н. Смислова реалізація термінів-політонімів у наукових текстах Івана Франка / Н. Лужецька // Проблеми гуманітарних наук: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». Вип. 42. Дрогобич, 2018. С. 89–97.
 7. Лужецька Н. Термінна деривація як джерело збагачення політичного словника Івана Франка // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – С. 30–37.

   

 8. Яремко Я.П., Лужецька Н.Я. Франкова концепція терміна у контексті сучасної антропоцентричної парадигми // Українська мова. – 2020. – № 2. – С. 94–108 с.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Luzhetska N. Ivan Franko as a founder of the Ukrainian linguopolitological thought // Spheres of Culture. – Vol. XVII. – Lublin: Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, 2018. – P. 275–284.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Лужецька Н.Я. Концепт поступ у політичному дискурсі Івана Франка / Н.Я. Лужецька // Молодий вчений. – 2018. – № 9.1 (61.1). – С.79 – 82.