Меню

Харкавців Ірина Романівна

Харкавців Ірина РоманівнаХаркавців Ірина Романівна – кандидат педагогічних наук, доцент. 2010 року захистила дисертацію “Розвиток педагогічної творчості вчителя у процесі професійної самореалізації”. Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: педагогічна творчість, професійна самореалізація вчителя, лінгвокультурна конотація образних засобів мови.

Контактні засоби зв’язку: harkavciv@gmail.com

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
  1. Харкавців І. P. Дучимінська Г.Ю., Вишнівський Р. Й. Література Англії: Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів [для підготовки фахівців ОКР “Спеціаліст” напряму підготовки 0203 Гуманітарні науки спеціальності 7.02030302. Мова і література (німецька, французька) Мова і література (англійська)] / Г. Дучимінська, І. Харкавців, Р. Вишнівський. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені І.Франка, 2015. – 114 с.
  2. Харкавців І., Вишнівський Р., Дучимінська Г., Терлецька Л. Практика усного та писемного мовлення: тренувальні вправи для організації самостійної роботи студентів “Сучасне життя. Кіно, телебачення, книги”: навчально-методичний посібник / Р. Вишнівський, Г. Дучимінська, І. Харкавців, Л. Терлецька. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 198 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
  1. Харкавців І. Особливості англомовного інтернет-дискурсу: прагматичний та соціо-лінгвістичний аспекти // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. Випуск 44. – С. 19-28.
  2. Харкавців І. Творча самореалізація вчителя як чинник професійного зростання педагога // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 39. – 198 с
Статті в зарубіжних виданнях
  1. Дучимінська Г., Харкавців І. Деякі аспекти теорії традиційних сюжетів, мотивів та образів / Галина Дучимінська, Ірина Харкавців // Zbiór artykulów naukowych. “Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Naukowe Wyszukaj”. – Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – S. 9-15.
  2. Харкавців І., Дучимінська Г. Метафора як спосіб творення мовної картини світу: універсальне і специфічне / Ірина Харкавців, Галина Дучимінська // Zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki” (30.09.2015 – 01.10.2015). – Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – S. 27-32.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
  1. Харкавців І. Р. Духовна культура як складова професійної самореалізації педагога / Ірина Харкавців // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 275 – 278.
  2. Харкавців І. Р. Формування світоглядної культури майбутніх вчителів іноземних мов/ Ірина Харкавців // Молодий вчений. – 2018. – № 1. (55.1). – С. 186 – 189.
  3. Харкавців І.Р. Потреба в самореалізації вчителя як складова його педагогічного покликання / І.Р. Харкавців // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – C. 242-246. (Index Copernicus)