Меню

Гамерська Ірина Ігорівна

Гамерська Ірина ІгорівнаГамерська Ірина Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент. 2014 року захистила дисертацію «Педагогічні засади гармонізації національних і європейських стандартів освіти в контексті Болонського процесу». Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблемні питання реформування мовної освіти у постболонських реаліях, педагогічні основи підготовки вчителя іноземних мов у контексті Болонського процесу, перспективи розвитку мовної освіти в контексті євроінтеграційних процесів.

Контактні засоби зв’язку: ihamerska@i.ua

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Гамерська І.І., Дяків Ю.О., Ковцуняк М.М. Практика усного та писемного мовлення: збірка текстів для домашнього читання (2 курс) – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 66 с.
 2. Гамерська І.І., Дяків Ю. О. Практика усного та писемного мовлення: матеріали для самостійного опрацювання з теми «Почуття та емоції» [до підручника Upstream Upper Intermediate by Virginia Evans and Bob Obee]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 60 с.

Публікації у наукометричних базах даних Scopus / Web of Science

 1. Гамерська І. Pre-service teachers training for efficient health promoting school activities performance // І.Гамерська, Г.Сівкович, Л.Сливка // Advanced Education, 16, 2020. P. 88-97. URL: http://ae.fl.kpi.ua/article/view/ 216792/221913 (Web of Science)
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Гамерська І.І. Інновації в освіті: необхідність, сутність, зміст / І.Гамерська // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2020. – № 6-7 (185-186). – С. 6-10.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Гамерська І.І., Плахотнік О.В. Strategic ways of improvement in professional training in the educational process of high school / І.Гамерська, О. Плахотнік // Vocational Training. Some Problems and Contexts. – CHEŁM, 2016. – P. 207-225.
 2. Гамерська І.І. Development of personality values in a globalized world // Society. Integration. Education: Proceedings of the International Scientific Conference. School pedagogy. Preschool pedagogy (May 22th-23th, 2020). Rezekne, Rezekne Academy of Technologies, 2020. Volume III. P. 374-385.

   

 3. Гамерська І.І. Реструктуризація вищої освіти України у постболонському вимірі // Science and education: problems, prospects and innovations. – Kyoto, Japan. 2021. – C. 220-229.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Гамерська І.І. Принципи і стратегії гармонізації національних і європейських стандартів вищої освіти / І.І.Гамерська // Молодий вчений. – 2017.– № 4.3 (44.3). – С. 49 – 54.
 2. Гамерська І.І. Контамінація як спосіб словотвору / І. Гамерська // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1). – С. 27 – 31.
 3. Гамерська І.І. Особливості фразеологічного калькування в англійській мові / І. І. Гамерська // Молодий вчений. – 2019. – №4.2 (68.2). – С. 41 – 44. (Index Copernicus)