Меню

Дубравська Зоряна Романівна

Дубравська Зоряна РоманівнаДубравська Зоряна Романівна – кандидат філологічних наук, доцент. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Образ автора в біографічній і мемуарній прозі (на матеріалі творчості Мартіна Еміса)». Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: англійська мова та література.

Контактні засоби зв’язку: zorjanadubravska@gmail.com​

Перелік публікацій
Публікації, включені до науко-метричної бази Web of Science
 1. Dynamics of Stylistic Norms in the Artistic Discourse of the XX Century / Halyna М. Siuta, Iryna M. Ivanenko, Zoriana R. Dubravska, Liudmyla M. Mialkovska, Olha R. Senkovych // Laplageem Revista (International). – 2021. – Vol. 7, n. Extra A, – P. 26 – 37. Режим доступу: https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1/ article/view/773/710 (Web of Science (ESCI))

Посібники з грифом університету
 1. Дубравська З. Р., Ступницька Г. І. Практична граматика англійської мови: займенник: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців І (бакалаврського) рівня напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)»] / З. Дубравська, Г. Ступницька. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 76 с.
 2. Дубравська З. Р., Ступницька Г. І. Практика усного і писемного мовлення: тренувальні вправи для організації самостійної роботи студентів з теми «You Are What You Eat»: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.020303 Філологія* (англійська мова і література), галузі знань 0203 Гуманітарні науки] / З. Дубравська, Г. Ступницька. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 100 с.
 3. Дубравська З. Р., Ступницька Г. І. Практика усного та писемного мовлення: комплекс текстів та вправ [для самостійної роботи студентів з теми «Every man to his taste» (до підручника Upstream Intermediate by Virginia Evans, Jenny Dooley)]: навчально-методичний посібник / З. Дубравська, Г. Ступницька. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 104 с.
 4. Дубравська Зоряна. Практика усного і писемного мовлення: матеріали для аудиторної та самостійної роботи (до підручника «New Language Leader. Intermediate» Частина І: навчальний посібник для студентів / Дубравська Зоряна Романівна. / Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2021. – 98 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Дубравська З. Р. Феномен авторського «Я»: сутність «зовнішніх вторгнень» в постмодерністському тексті (на матеріалі творчості Мартіна Еміса) / З. Р. Дубравська // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – Одеса, 2015. – № 19. – С. 160-163.
 2. Дубравська З. Р. Художній феномен образу автора в системі біографічного та мемуарного письма Мартіна Еміса / З. Р. Дубравська // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: збірник наукових праць (філологічні науки) / КУ імені Б. Грінченка. – К.: КУ імені Б. Грінченка, 2016. – № 7. – С. 171-174.
  3. Дубравська З. Р. Біографічне письмо Мартіна Еміса: інтертекстуальний аспект /
 3. Р. Дубравська // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Гуманітарні науки. – 2017. – № 1 (48). – С. 31-36.
 4. Дубравська З. Р. Жанрова своєрідність тематичної мемуаристики / З. Р. Дубравська // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Вип. LXXII. – В 2-х томах. – Херсон: ХДУ, 2018. – Т. І. – 158 с.
 5. Категорії «образ автора» та «імпліцитний автор» у текстовому аналізі біографічного письма Мартіна Еміса / З. Р. Дубравська // Науковий вісний міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Випуск № 43. – Том 4, 2019. – С. 7-9.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Dubravska Zoriana. The Representative Strategies of the Narrative-Communicative Discоurse: Martin Amis’s Prose / Zoriana Dubravska // Spheres of Culture. – Lublin, 2015. – X. – Р. 86-93.
 2. Дубравська З. Р. Авторське «Я»: означення об’єктивної реальності (на матеріалі роману Мартіна Еміса «Досвід» / З. Р. Дубравська // Modern Philology: Relevant Issues and Prospects of Research. – October 20-21, 2017. – Lublin, Republic of Poland, 2017. – Р. 119-121.
 3. Дубравська З. Р. Особливості заголовку в романі Мартіна Еміса «Записки про Рейчел» // World Science: Problems, Prospects and Innovations. Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference, February 23-25, 2021. – Toronto, 2021. – Р. 320-324.
 4. Дубравська З. Р. Художній текст як результат творчої діяльності автора // Fundamental and Applied Research in the Modern World. Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference, March 17-19, 2021. – Boston, 2021. – Р. 463-466.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Дубравська З. Р. Генеза, дефініції та проблеми жанрової ідентифікації художньої біографіки Мартіна Еміса / З. Р. Дубравська // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – Вип. 13. – С. 229-236.
 2. Дубравська З. Р. Паремії як засіб пізнання системи мови / З. Р. Дубравська // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 77-80.
 3. Дубравська З. Р. Зооніми як окремі лексичні одиниці та як компоненти сталих виразів / З. Р. Дубравська // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – № 3.1 (55.1). – С. 51-53.
 4. Дубравська З. Р. Етимологія, трансформація й класифікація біблеїзмів у сучасному англійському мовленні / З. Р. Дубравська // Науковий журнал «Молодий вчений». – Випуск № 4.2 (68.2) квітень, 2019. – С. 68-71.
 5. ДКонцептуалізація поняття «гроші» у романі Мартіна Еміса «Гроші: записка самогубця» / З. Р. Дубравська // Науковий журнал «Молодий вчений». – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2020. – № 3.2 (79.2). – С. 18 – 21.