Меню

Бойчук Наталія Василівна

Бойчук Наталія ВасилівнаБойчук Наталія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Еволюція теорії та практики навчання у Сполучених Штатах Америки у першій половині ХХ століття”. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: англійська філологія, історія педагогіки.

Контактні засоби зв’язку: boychukn77@gmail.com

Перелік основних публікацій

Посібники з грифом університету:

 1. Бойчук Н. В., Бібік В. Б. Практична граматика: безособові форми дієслова (теорія та практика) / Н. Бойчук, В. Бібік.– Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 142 с.
 2. Бойчук Н. В., Бібік В. Б. Практика усного та писемного мовлення: вправи для самостійної роботи студенів з теми «Здоровий спосіб життя». – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 129 с.
 3. Бойчук Н. В., Бібік В. Б. Практика усного та писемного мовлення: додаткові тренувальні вправи з теми «Здоровий спосіб життя»: навчально-методичний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 86 с.

Публікації у наукових фахових виданнях

 1. Бойчук Н. В. Функціонування неологізмів-телескопізмів у англомовних засобах масової інформації / Н. В. Бойчук // Науковий вісник міжнародного гуманітарного ун-ту. – Вип. 25. – Одеса, 2016. – С. 164-167.
 2. Бойчук Н. В. Поліпарадигмальний підхід до вивчення інтернет-дискурсу / Н. B. Бойчук // Науковий вісник міжнародного гуманітарного ун-ту. – Зб. наук. праць. – Випуск 12. – Одеса, 2016.
 3. Бойчук Н. В. Особливості англомовного інтернет-дискурсу: прагматичний та соціо-лінгвістичний аспекти / Н. B. Бойчук // Проблеми гуманітарних наук: Філологія. – Зб. праць ДДПУ ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2019. – С. 19-28.
 4. Бойчук Н. В. Творча самореалізація як чинник професійного зростання педагога / Н. B. Бойчук // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 38. Том 2.

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Бойчук Н. В. Мовлення чоловіків та жінок у лінгвістичному аспекті (на прикладі роману Сомерсета Моема «Театр» / Н. В. Бойчук // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Nauka wczoraj, dzis, jutro». – Warszawa, 2016. – C. 35-39.
 2. Бойчук Н. В. Мовні засоби та когнітивні механізми творення комічного ефекту у коротких оповіданнях О. Генрі / Н. В. Бойчук // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Teoretyczne s praktyczne aspekty rozwoju wspolczesnej nauki». – Czestochowa, 2017. – C. 86-89.
 3. Бойчук Н. В. Лінгвістичні особливості англомовного рекламного тексту / Н. В. Бойчук // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Science, research and Development. Pholology, Sociology and Culturology #4. – Barcelona, 2018. – C. 135-139.
 4. Бойчук Н. В. Особливості функціонування загадок в англійській мові / Н. В. Бойчук // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Science, research and Development. Pholology, Sociology and Culturology #10. London, 2018. – C. 44-49.
 5. Бойчук Н.В. Особливості функціонування англомовного рекламного дискурсу / Н. В. Бойчук, М. Ю. Кажук // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Science, research and Development. Pholology, Sociology and Culturology #35. Bialystok, 2020. – C. 18-24.

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Бойчук Н. В. Англійські загадки як репрезентатнт концептосфери носіїв мови / Н. В. Бойчук // Молодий вчений: наук.журнал. – Херсон: Вид-во «Молодий вчений», 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 17-20.