Меню

Дмитрів Ірина Іванівна

Дмитрів Ірина Іванівна

ДМИТРІВ Ірина Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент. 2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Християнська символіка у поезії католицьких письменників Західної України міжвоєнного періоду ХХ століття”. Авторка понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: давня українська література, сакральний вимір української літератури міжвоєнного періоду ХХ століття.

Контактні засоби зв’язку: ira.myrna@dspu.edu.ua

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:

 • Дмитрів І.І. Дискурс християнської символіки: творчість українських католицьких письменників: монографія. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 264 с.
 • Dmytriv I. The liturgical songs in creative work of Bohdan-Igor Antonych // Development trends of the modern philology: collective monograph / D. Ch. Chyk, I. I. Dmytriv, P. V. Ivanyshyn, N. V. Maftyn, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – P. 21–40.
 • Dmytriv I. Saint Francis of Assisi – Gregory Skovoroda – Bohdan-Igor Antonych: tangency of worldviews // Development trends of modern linguistics in the epoch of globalization: collective monograph / L. I. Bieliekhova, I. I. Dmytriv, M. Yu. Fedurko, Κ. Μ. Ivanochko, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – P. 17–34.
 • Dmytriv І.І. The religious motives of collection “The Great Harmony” by Bohdan-Ihor Antonych // Development trends of philological sciences: collective monograph / D. Ch. Chyk, O. M. Demska, I. I. Dmytriv, М. Yu. Fedurko, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – P. 39-58.
 • Дмитрів І. Святоотцівська традиція та християнська філософія у творчості Богдана Ігоря Антонича. Українська література ХІХ–ХХI століть в системі класичних та новітніх методологій інтерпретації: колективна монографія / За редакцією Петра Іванишина. Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2022. С. 160−187.

Посібники з грифом університету:

 • Дмитрів І.І. Українська барокова культура в європейському контексті: практикум [для студентів напряму підготовки “Гуманітарні науки”]. Навчальний посібник. − Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. − 28 с.
 • Дмитрів І.І. Історія української літератури (Х-ХVІІІ ст.) Ч.1: практикум: навчально-методичний посібник. − Дрогобич: Посвіт, 2012. − 44 с.
 • Дмитрів І.І. Історія української літератури (Х–ХVІІІ ст.). Ч. 2: практикум: навчально-методичний посібник. − Дрогобич: Посвіт, 2012. − 92 с.
 • Новак С.М., Дмитрів І.І. Методичні рекомендації до проходження асистентської практики: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців ОКР “Магістр” спеціальності “8.02030301. Українська мова та література”]. – Дрогобич: Коло, 2015. – 40 с.
 • Дмитрів І.І. Історія української літератури (Х – ХVІІІ ст.): практикум та матеріали до самостійної роботи [для студентів заочної форми навчання]: Навчально-методичний посібник. − Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 88 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

 • Дмитрів І.І. Релігійний символізм як засіб творення художнього світу письменниками-«логосівцями» // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. – Одеса: Астропринт, 2012. – № 14. – С. 95–103.
 • Дмитрів І.І. Старозавітні образи у творчості Богдана-Ігоря Антонича // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), М. Федурко, П. Іванишин та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Випуск 28. Філологія. – С. 283–297.
 • Дмитрів І.І. Григорій Сковорода і Богдан-Ігор Антонич: діалог крізь століття // Молодь і ринок. – 2012. – № 11 (94). – С. 60 – 64.
 • Дмитрів І.І. Символ серця у творчості Богдана Ігоря Антонича // Наукові праці: науково-методичний журнал. Серія: Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2012. – Т. 192. − Вип. 180. – С. 48 – 51.
 • Дмитрів І.І. «Сад божественних пісень» Г. Сковороди і «Велика гармонія» Б.-І. Антонича: спроба компаративного аналізу // Філологічні науки. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 12. – С. 44 – 52.
 • Дмитрів І.І. Образ Богоматері в житті і творчості «логосівців» // Молодь і ринок. – 2013. – № 3 (98). – С. 75 – 79.
 • Дмитрів І.І. Богослов’я хреста у творчості письменників-“логосівців” // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса, 2015. – Вип. 18, том 1. – С. 19 – 22.
 • Дмитрів І.І. Духовні імперативи есеїстки о. Василя Мельника (Лімниченка) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) / за ред. Оксани Філатової.– Миколаїв, 2016. – № 1 (17). – С. 91 – 96.
 • Дмитрів І.І. Творчість письменників-“логосівців” періоду еміграції // Київські полоністичні студії. − Том ХХХV. − К.: Талком, 2019. − С. 121-127.

Статті у зарубіжних виданнях:

 • Дмитрів І.І. Танатологічні візії у творчості Богдана Ігоря Антонича // Spheres of culture. – Lublin. – 2012. – Vol. III. – P. 201. – 208.
 • Дмитрів І.І. Іриней Назарко і Йосафат Скрутень – представники української “католицької літератури” // Studia Ingardeniana. – Lublin, 2013. – Vol. III. – C. 19-23.
 • Дмитрів І.І. Євангеліє про самарянку в художній інтерпретації Богдана Ігоря Антонича // Spheres of culture. – Lublin, 2014. – Vol. VIII. – P. 80 – 88.
 • Дмитрів І.І. Візія щастя у “Великій гармонії” Богдана Ігоря Антонича // Spheres of culture. – Lublin, 2016. – Vol. ХIII. – P. 116 – 128.
 • Дмитрів І.І. Містерія Різдва у поетичному осмисленні Богдана Ігоря Антонича // Spheres of culture. – Lublin, 2016. – Vol. ХV. – P. 184 – 193.

Статті у міжнародних наукометричних базах даних:

 • Дмитрів І. І. Функціонування релігійних символів у художній літературі як вияв містичної традиції // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 17. – С. 195 – 200.
 • Дмитрів І.І. Сакральний простір у збірці “Велика гармонія” Богдана-Ігоря Антонича // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Вип. 18. – С. 24 – 29.
 • Ivanyshyn P., Dmytriv I., Grzesiak J. The Concept of Cultural Nationalizm in the Works of Dmytro Dontsov: Main Aspects. Skhidno-ievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin]. 2021. 18. P. 118-126.