Меню

Задільська Галина Миколаїівна

Задільська Галина МиколаївнаЗадільська Галина Миколаїівна – кандидат філологічних наук, доцент. 2011 року захистила дисертацію “Підрядне додаткове речення в давньоанглійській мові: структурний та семантичний аспект”. Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: історія англійської мови

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Задільська Г. М. Практичний курс англійської мови (матеріали для самостійної роботи). Частина 2. – Дрогобич, 2011 – 60 с.
 2. Задільська Г. М. Практичний курс англійської мови (матеріали для самостійної роботи). Частина 3. – Дрогобич, 2011 – 56 с.
 3. Задільська Г. М. Практичний курс англійської мови (матеріали для самостійної роботи). Частина 4. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 72 с.
 4. Задільська Г. М. Практичний курс англійської мови (матеріали для самостійної роботи). Частина 5. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 58 с.
 5. Задільська Г.М. Практичний курс англійської мови (матеріали для смостійної роботи). Частина 6. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 60 с.
 6. Задільська Г.М. Практичний курс англійської мови: матеріали для самостійного опрацювання. Частина 7. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка, 2016. – 46 с.
 7.  Задільська Г.М. Практичний курс англійської мови: матеріали для самостійної роботи. Частина 8. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 48 с.
 8. Задільська Г.М. Практичний курс англійської мови: матеріали для самостійної роботи. Частина 9. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 50 с.
 9. Задільська Г.М. Практичний курс англійської мови: матеріали для самостійної роботи. Частина 10. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 48 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Задільська Г.М. Різновиди комплементації дієслів у ранньоновоанглійський період // Наукові записки. – Серія „Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2012. – Вип. 27. – С. 334-336.
 2. Задільська Г.М. Інвертований порядок слів складнопідрядних речень із підрядними додатковими в давньоанглійській поезії. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. – Серія „Філологія (мовознавство)”. – Вінниця: ВДПУ, 2012. – Вип. 15. – С. 122-126.
 3. Задільська Г.М. Особливості функціонуваннябазових конституентів у складнопідрядних реченнях з підрядними додатковими у давньоанглійській поезії та прозі // Нова філологія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – № 50. – С. 43-48.
 4. Задільська Г.М. Організація головних та підрядних додаткових речень з інвертованим порядком слів у давньоанглійській мові // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Черкаси, 2012. – С. 35-38.
 5. Задільська Г. М. Проектна методика навчання практичного курсу англійської мови студентів мовної спеціальності ВНЗ / Г. М. Задільська // Вісник Черкаського університету. – Серія педагогічні науки.– Черкаси, 2013. – №3 (256). – С. 30-34.
 6. Задільська Г. М. Методика застосування проектних технологій у навчанні теоретичного курсу англійської мови студентів ВНЗ / Г. М. Задільська // Імідж сучасного педагога: Зб.наук.пр.– Полтава, 2013. – Вип. 2 (131). – С. 35-38.
 7. Задільська Г. М. Формування усномовленнєвої англомовної граматичної компетенції студентів мовної спеціальності ВНЗ / Г. М. Задільська // Молодь і ринок. – 2013. – № 2 (97). – С. 87-91.
 8. Задільська Г., Комар Л. Англомовні ресурси Інтернету у навчанні англійської англійської мови студентів мовних спеціальностей ВНЗ // Молодь і ринок. – 2016. – № 4 (135). – С. 45–49.
 9. Задільська Г.М. Сучасні технології формування англомовної компетенції у писемному мовленні у студентів-філологів ВНЗ // Молодь і ринок. – 2017. – № 4 (147). – С. 42-47.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Задільська Г.М. Особливості методики навчання презентаційних вмінь студентів мовних спеціальностей // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Вип. 15. – Дрогобич, 2016. – С. 339–345.
 2. Задільська Г. М. Сучасні педагогічні технології формування англомовної компетенції говоріння у студентів мовних спеціальностей ЗВО / Г. М. Задільська // Молодь і ринок. – 2018. – № 1 (156). – С. 81-85.
 3. Задільська Г. М. Сучасні педагогічні технології тестування з метою контролю рівня сформованості англомовної комунікативної компетенції студентів мовних спеціальностей ВНЗ у читанні / Г. М. Задільська // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1). – С. 58-62.
 4. Задільська Г. М. Сучасні педагогічні технології формування фонетичної компетенції студентів-філологів ЗВО в умовах комунікативно-орієнтованого навчання англійської мови / Г. М. Задільська // Молодь і ринок. – 2019. – № 7 (174). – 4 с.
 5. Задільська Г. М. Когнітивно-комунікативний підхід до навчання монологу та діалогу мовлення студентів-філологів ЗВО / Г. М. Задільська // Молодь і ринок. – 2019. – № 8 (175). – 5 с.