Меню

Савченко Оксана Орестівна

Савченко Оксана ОрестівнаСавченко Оксана Орестівна – викладач. Працює над дисертаційним дослідженням «Етнокультурний компонент у семантиці назв елементів рельєфу (на матеріалі паремій української та англійської мов)». Автор 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, етнолінгвістика, контрастивний аналіз особливостей вербалізації лінгвокультурних концептів в українських та англійських пареміях

Контактні засоби зв’язку: oks12ps@gmail.com

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
  1. Савченко О. О. Практичний курс англійської мови: Лондон. Вашингтон. Визначні місця. – Дрогобич, 2011. – 70с.
  2. Савченко О. О., Стаськів О. О., Бутенко В. О. Практичний курс англійської мови: тексти та завдання для домашнього читання. – Дрогобич, 2012. – 144 с.
  3. Савченко О.О. Практичний курс англійської мови: театр. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 42с.
  4. Савченко О.О. Практичний курс англійської мови: політична система США. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 40с.
Публікації у наукових фахових виданнях
  1. Савченко О.О. Вербалізація концепту ПОЛЕ в українських та англійських пареміях // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – Вип. 127. – С. 313-319.
  2. Савченко О.О. Колективні уявлення про ліс в українських та англійських пареміях// Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. –Серія “Філологічна”. – Острог, 2015. – Вип. – С. 82-85.
  3. Савченко О.О Паремійна вербалізація концепту ГОРА (на матеріалі української та англійської мов) // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць.– Хмельницький, 2016. – Вип.10. – Т. 3. – С. 37–43.

Статті у зарубіжних виданнях

  1. Савченко О.О. Ethnocultural aspect of the Ukrainian and English paroemias with the component болото/swamp / О.О. Савченко // Web of Scholar. Multidisciplinary scientific journal. – Warsaw: “RS Global”, 2019. – Vol. 2. – № 8 (38). – P. 18-21.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
  1. Савченко О.О. Етнокультурні особливості семантики паремій з компонентом море/sea // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 228-233.
  2. Савченко О.О. Концепт ріка/river в паремійній картині світу українського та англомовного етносів / Савченко О.О. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. – Одеса, 2018. – Вип. 33. – Т. 1. – С. 187-190.