Меню

Пристай Галина Василівна

Пристай Галина ВасилівнаПристай Галина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент. 2011 року захистила дисертацію “Динамічні морфонологічні моделі відприкметникового словотворення”. Автор понад 35 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: порівняльна лінгвістика, новітні педагогічні технології при викладанні іноземних мов

Контактні засоби зв’язку: hprystai@gmail.com

Перелік публікацій
Монографії
 1. Пристай Г.В., Федурко М.Ю. Морфонологія відприкметникового словотворення: монографія. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 196 с.
Посібники з грифом університету
 1. Пристай Г. В. Практичний курс англійської мови: захист навколишнього середовища. – Дрогобич, 2011. – 70 с.
 2. Пристай Г. В. Практичний курс англійської мови: Голодомор 1932-1933 років в Україні. – Дрогобич, 2012. – 60 с.
 3. Пристай Г.В. Практичний курс англійської мови: професія вчителя (5 курс / IX семестр): навчально-методичний посібник [для студентів спеціальності 7.010103 ПМСО „Українська мова та література. Мова та література (англійська)”] / Галина Пристай – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 62 с.
 4. Пристай Галина. Практичний курс англійської мови: відомі українці (5 курс / X семестр): навчально-методичний посібник [для студентів спеціальності 7.02030301 „Українська мова і література. Мова та література (англійська)”] / Галина Пристай – Дрогобич: Видавничий віддідержавного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 76 с. л Дрогобицького
 5. Пристай Г.В, Драчевич С.М. Практичний курс англійської мови: комп’ютерні технології в житті людини. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 60 с.
 6. Пристай Г.В. Теоретичний курс англійської мови: матеріали до практичних занять з лексикології. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 98 с.
 7. Пристай Галина. Загальнотеоретичний курс англійської мови: матеріали до практичних занять: [навчальний посібник] / Галина Пристай. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 78 с.
 8. Пристай Галина. Культура усного й писемного мовлення: матеріали для самостійного опрацювання до підручника Speak Out Upper Intermediate: [навчальний посібник] / Галина Пристай. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету  імені Івана Франка, 2019. – 76 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Пристай Г. В. Морфонологічні параметри словотвірних гнізд прикметників із нульовою морфонемою в корені // Наукові записки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 354-356.
 2. Пристай Г.В. Словотвірні гнізда прикметників на -н(ій) в аспекті морфонології // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2012. – Вип. 27. Філологія. – С.202-215.
 3. Пристай Г. Морфонологія словотвірних гнізд, вершини яких закінчуються на -б(ий), -п(ий), -в(ий), -м(ий) // Лінгвостилістика ХХІ століття: стан і перспективи. – Вип. 15. – Луцьк: Східноєвропейський національний ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – С. 256-265.
 4. Пристай Г. Подільність/неподільність основ непохідних ад’єктивів в аспекті морфонології // Лінгвістика. – Луганськ: ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка“, 2013. – № 1 (25). – С. 193-200.
 5. Пристай Г.В. Навчання в співробітництві як засіб активізації пізнавальної діяльності на уроці англійської мови у ВНЗ / Галина Пристай // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Серія: “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”. – Харків, 2013. – Вип. 76. – 6 с.
 6. Пристай Г.В., Філь О. Культуроспецифічні слова у ролі запозичень в етнічний мовних картинах світу (на матеріалі української, польської та англійської мов) / Галина Пристай, Олена Філь // Гуманітарна освіта в технічних навчальних закладах: збірник наукових праць. – Вип. 29. – Київ: НАУ, 2014. – 11 с.
 7. Пристай Г.В., Пристай Б. Акцентні варіанти української мови: теорія, історія. // Пристай Богдан, Пристай Галина // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Серія: філологія. – Вип. 70. – Харків, 2014. – 5 с.
 8. Пристай Г.В. Особливості навчання іноземних мов в умовах співпраці // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Вип. 75. – Житомир, 2014. – 6 с.
 9. Пристай Г.В., Пристай Б. Морфонологія словотвірних гнізд прикметників із двочленною субморфемою в основі / Галина Пристай, Богдан Пристай // Наукові записки. – Серія: Філологія (мовознавство). – Вип. 20. – Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2014. – 7 с.
 10. Пристай Г. Розвиток творчих здібностей студентів-філологів у процесі вивчення іноземної мови / Галина Пристай // Cучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. – Вип. 41. – Київ-Вінниця: ТОВ «Планер», 2015. – 4 с.
 11. Пристай Г., Пристай Б. Морфонологічні трансформації в словотвірних гніздах прикметників з вершинами на ‑р(ий) // Пристай Галина, Пристай Богдан // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету. – Вип. 13. – Кривий Ріг, 2015. – 8 с.
 12. Пристай Г. Використання інноваційних технологій у процесі вивчення іноземної мови в початковій школі / Галина Пристай // Молодь і ринок. – 2016. – №5 (136). ― С. 90–94.
 13. Пристай Г. Шляхи формування іншомовної комунікативної компетенції в початковій школі// Галина Пристай / Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – №8 (151). – Дрогобич, 2017. ― 5 с. (0, 32 др. арк.)
 14. Пристай Г. Роль морфонологічної позиції при дослідженні структури відприкметникових похідних / Г. Пристай // Проблеми гуманітарних наук: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 99-107 с. – ISNN 2522-4557 (0,56 др. арк.).
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Пристай Г. В. Застосування інформаційно-комунікативних технологій у навчанні англійської мови // Сучасні підходи навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: Матеріали Міжнародної III науково-методичної конференції (Харків, 12 квітня 2013р.) / Відпов. за вип. О. О. Чорновол-Ткаченко. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 139-140.
 2. Пристай Г. В. Моделі застосування технології навчальної кооперації при вивченні англійської мови у вищому навчальному закладі / Пристай Г. В. // Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін в середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія: матеріали IV Міжнародної наукової конференції (Горлівка, 17–18 квітня 2014 р.). – Горлівка: ПП «Колегія», 2014. – 3 с.
 3. Пристай Г., Пристай Б. Морфонологічні параметри словотвірних гнізд прикметників із вершинами на -г(ий), -к(ий), -х(ий) / Галина Пристай, Богдан Пристай // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Матеріали П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 214 – 222.
 4. Пристай Г., Пристай Б. Іван Франко: дрогобицький період // Пристай Галина, Пристай Богдан // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 10 с.
 5. Пристай Г., Пристай Б. Функціональні моделі творення демінутивів у англійській та українській мовах / Галина Пристай, Богдан Пристай // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – 5 с.
 6. Пристай Г. В. Технологія змішаного навчання при формуванні професійної іншомовної компетентності вчителів / Г. В. Пристай // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 186 – 188.