Меню

Хомишак Оксана Богданівна

Хомишак Оксана БогданівнаХомишак Оксана Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент. 2011 року захистила дисертацію “Теорія та практика підготовки батька до виховання дитини в сім’ї”. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: теоретико-методичні засади навчання і виховання, психолого-педагогічні аспекти батьківства, інноваційні технології викладання іноземних мов (англійської, французької) у ЗОШ і ВНЗ

Контактні засоби зв’язку: khomyshak@ukr.net

Перелік публікацій
Монографії
 1.  Хомишак О.Б., Кемінь В.П. Підготовка батька до виховної діяльності. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 217 с.
Посібники з грифом університету
 1. Хомишак О.Б. Батьківська педагогіка: методичні рекомендації. – Дрогобич: Коло, – 34 с.
 2. Хомишак О.Б. Методика модернізації навчально-виховного процесу з англійської мови в початковій школі: практикум. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 52 с.
 3. Хомишак О.Б. Практикум з методики формування іншомовної лінгвістичної компетенції. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 58 с.
 4.  Хомишак О.Б. Практикум з методики формування іншомовної комунікативної компетентності. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 45 с.
 5.  Хомишак О.Б. Методика застосування комп‘ютерів у викладанні іноземної мов: методичні рекомендації до лабораторних занять. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 48 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Хомишак О. Б. Особливості батьківського виховання дитини в сім’ї // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського педагогічного університету ім. Павла Тичини. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2011. – Вип. 37. – С. 225-230.
 2. Хомишак О. Б. Підготовка батька до виховання дитини в сім’ї: міф чи реальність // Молодь і ринок. – 2011. – № 8 (79). – С. 160-162.
 3. Хомишак О.Б. Батьківське виховання хлопчика в неповній сім’ї // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – Вип. 40. – С. 204-209.
 4. Хомишак О.Б. Образ батька та тлі української літературної спадщини // Молодь і ринок. – 2012. – № 1 (84). – С. 111-113.
 5. Хомишак О.Б. Народнопедагогічні погляди на роль батьківського виховання у формуванні підростаючої особистості // Молодь і ринок. – – № 7 (90). – С. 82-84.
 6. Хомишак О.Б. Удосконалення процесу викладання практичного курсу англійської мови на основі «змішаної» методики // Молодь і ринок. – 2013. – № 7 (102). – С. 78 – 81.
 7. Хомишак О.Б. Підготовка студентів-філологів до організації навчально-виховної роботи з англійської мови у початковій школі // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Серія: Педагогіка і психологія. – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип. 41. Ч. 1. – С. 289 –295.
 8. Хомишак О.Б. Tеоретичні аспекти змішаного навчання // Молодь і ринок. – 2013. – № 8 (103). – С. 74 – 76.
 9. Хомишак О.Б. Формування міжкультурної компетенції студентів із використанням Інтернет-ресурсів // Молодь і ринок. – 2013. – № 11 (106). – С. 60 – 63.
 10. Хомишак О.Б. Проблема підготовки педагогів-філологів до взаємодії з батьками в середній ЗОШ // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П.Тичини. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2013. – Вип. 46. – С. 51-56.
 11. Хомишак О.Б. Підготовка студентів-філологів до співпраці з батьками в умовах освітнього закладу // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – № 20. – С 31 – 34.
 12. Хомишак О.Б. Теоретична підготовка студентів-філологів до викладання іноземної мови у вищій школі // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. – Ч. 3. – С. 373-378
 13. Хомишак О.Б. Лінгводидактичний аспект викладання іноземної мови у мовному ВНЗ // Молодь і ринок. – 2015. – № 11 (130). – С. 60–63.
 14. Хомишак О. Б. Методичні рекомендаціі щодо формування батьківських цінностей в учнів у середній ЗОШ // Молодь і ринок. – 2016. – № 2 (133). – С. 56–59.
 15. Хомишак О.Б., Хомишак Г.О. Формування педагогічної культури батьків в умовах ДНЗ // Молодь і ринок. – 2017. – № 2. – С. 32–35.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Хомишак О.Б. Использование информационных технологий в обучениии иностранному языку Информатика и образование: научно-методический журнал. – М.: ООО «Образование и Информатика», 2013. – № 1 (240). – С. 68–70.
 2. Хомишак О.Б. Простір як філософська категорія // Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference «Přední vědecké novinky – 2013». Díl 4. Historie. Filosofie. Politické vědy. – Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o, 2013. – S. 49–51.
 3. ХомишакО.Б. Концептуалізаціяпросторувмові // Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2013». – Vol. 12. Filologiczne nauki. – Przemyśl: Nauka i studia, 2013. – С. 81–82.
 4. Хомишак О.Б. Переваги використання змішаного методу у викладанні англійської мови // Материали за Х международна научна практична конференция «Achievement of high school – 2014». – Том 10. Педагогически науки. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014. – С. 32–34.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Хомишак О.Б. Професійно-методична підготовка вчителя англійської мови в сучасних умовах // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 278–281.
 2. Хомишак О.Б. Проблема формування основ інформаційної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови / Оксана Хомишак // Молодь і ринок. – 2018. – № 1 (156). – С. 37–41.
 3. Хомишак О. Б. Електронний підручник з англійської мови – вимога нової української школи / Оксана Хомишак // Молодий вчений. – 2018. – № 2 (54). – С. 646–649.