Меню

Федурко Оксана Миронівна

Федурко Оксана МиронівнаФедурко Оксана Миронівна – кандидат філологічних наук, доцент. 2015 року захистила дисертацію “Відприкметникові прислівники в семантико-синтаксичній структурі речення (на матеріалі української та англійської мов)”. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: порівняльно-історичне та типологічне мовознавство

Контактні засоби зв’язку: fedurko19@gmail.com

Перелік публікацій
Монографії
 1. Федурко О.М. Функціонування відприкметникових прислівників в українській і англійській мовах // Зіставно-типологічні студії: українська мова на тлі споріднених мов: монографія / [за ред. акад. НАПН України В. І. Кононенка]. – Київ; Івано-Франківськ; Варшава: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. – С. 79–103.
Посібники з грифом університету
 1. Федурко О.М. Практичний курс англійської мови: кіно. – Дрогобич, 2012. – 58 с.
 2. Федурко О.М. Практичний курс англійської мови: зовнішність та характер. – Дрогобич, 2012. – 82 с.
 3. Федурко О.М. Практичний курс англійської мови: збірник вправ з граматики. Синтаксис. Складне речення. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 40 с.
 4. Федурко О.М. Практичний курс англійської мови: Синтаксис. Просте речення. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 42 с.
 5. Сосяк М.М., Федурко О.М. Практичний курс англійської мови: матеріали для самостійної роботи студентів до теми «Зовнішність та характер» до підручника Speak Out by Frances Eales, Steve Oakes. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 58 с.
 6. Федурко О.М. Культура усного і писемного мовлення: матеріали для самостійного опрацювання: навчально-методичний посібник / Мирослава Сосяк, Оксана Федурко, Оксана Мельник – Дрогобич: Видавничий відділ державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 134 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Федурко О. М. Українські та англійські прислівники в номінативно-референтному аспекті // Проблема зіставної семантики: Зб.наук.статтей. – Вип. 10. – К.: ТНЛУ, 2011. – Ч. 1. – С. 304-309.
 2. Федурко О. М. Квантативи на -о (-е) / -ly у семантичній структурі українських та англійських речень // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 96 (2). – Кіровоград, 2011. – С. 121-126.
 3. Федурко О. М. Слова на -о (-е) / -ly як складник прислівникових систем української та англійської мов // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 105 (1). – Кіровоград, 2012. – С. 411-415.
 4. Федурко О.М. Прислівники на -о/(-е) у реченнях з предикатами конкретної фізичної дії // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. – Вип. 36-37. – Івано-Франківськ, 2012. – С.111-115.
 5. Федурко О.М. Речення з прислівниками на -о (-е) / -ly: теоретичні засади семантико-синтаксичного розгляду // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – Т. 10. – №3 (30). – С. 82 – 93.
 6. Федурко О. М. Вториннопредикатна функція прислівників на -о (-е) / -ly в українській та англійській мовах / О. М.Федурко // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ.– Серія: філологія, педагогіка, психологія. – Вип. 31. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 66 – 74.
 7. Федурко О. М. Відприкметникові прислівники на -о (-е) // -ly в семантико-синтаксичній структурі речень із предикатами мовлення / О. М.Федурко // Вісник Прикарпатського національного університету. – Серія: Філологія. – Вип. 44-45. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 129 -135.
 8. Федурко О. М. Відприкметникові прислівники на -о (-е) / -ly у реченнях із предикатами конкретної фізичної дії в українській і англійській мовах / О. М.Федурко // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – № 4. – Дрогобич, 2015. – С. 172 – 177.
 9. Федурко О. М. Відприкметникові прислівники як відокремлені члени речення в українській та англійській мовах / О. М. Федурко // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – Вип. 10. – Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2016. – Т. 3. –– С. 175 – 179.
 10. Федурко О. М. Прислівник як компонент ад’єктивно-адвербіальних словосполучень в українській та англійській мовах / О. М.Федурко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація: – Вип. 4. – Херсон, 2016. – С. 102 – 107.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Федурко О.М. Формально-граматична організація речення у контексті семантико-синтаксичної специфікації прислівників на -о (-е) / -lу / Оксана Федурко // Язык й культура: сборник материалов УП Международной научно-практической конференции. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2013. – С. 219-224.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Федурко О. М. Вториннопредикатна функція прислівників на -о (-е) / -ly в українській та англійській мовах / О. М. Федурко // Сучасні проблеми зіставного мовознавства, методики навчання іноземних мов та перекладу: матеріали Міжнародного науково-практичного семінару (Київ, 18-19 грудня 2014). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 26–27.
 2. Федурко О. М. Функціонування прислівників на -о/-е // –ly у простому неелементарному реченні / О. М. Федурко // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 230 – 237.
 3. Федурко О. М. Спірні питання функціонально-семантичної класифікації прислівників на -о/-е // –ly / О. М. Федурко // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 236 – 248.
 4. Федурко О. М. Відприкметникові прислівники у реченнях із предикатами стану в українській та англійській мовах / О. М. Федурко // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 88 – 98.
 5. Федурко О. М. Навчальні ігри у формуванні англомовної комунікативної компетентності студентів / О. М. Федурко // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць – Дрогобич: Посвіт, 2019. – С. 202 – 210.