Меню

Павловський Юрій Вікторович

Павловський Юрій Вікторович

Павловський Юрій Вікторович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 15 травня 1977 року на Старосамбірщині.

ОСВІТА. Закінчив з відзнакою Добромильську середню школу (1994 р.), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Математика та фізика» (1999 р., диплом з відзнакою), аспірантуру Інституту ядерних досліджень НАН України (2003 р.). Кандидатську дисертацію на тему «Вплив термічних дефектів на магнітні властивості монокристалічного та ниткоподібного кремнію» за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла захистив на спеціалізованій вченій раді Д 76.051.01 Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (2007 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. У 2000 році розпочав професійну діяльність у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на посадах: інженера науково-дослідної лабораторії «Матеріалів твердотільної мікроелектроніки», молодшого наукового співробітника (2001 р.), викладача кафедри машинознавства та охорони праці, доцента кафедри машинознавства та охорони праці (2008 р.). З 2017 р. – доцент кафедри технологічної та професійної освіти.

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Сфера наукових зацікавлень: фізико-механічні властивості функціональних та конструкційних матеріалів. Співавтор понад 130 наукових праць, в тому числі 10 у виданнях індексованих у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science. Відповідальний виконавець науково-дослідних тем. Науковий секретар Міжнародної науково-практичної конференції «Лазерні технології. Лазери та їх застосування» та член організаційного комітету Міжнародної конференції «Актуальні проблеми фізики напівпровідників», які вже традиційно проводиться на базі ДДПУ ім. Івана Франка. Науковий керівник аспіранта на спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали. Член вченої ради інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій та науково-методичної ради ДДПУ ім. І. Франка.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Автор низки навчально-методичних комплексів (робочих програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, методичних рекомендацій до виконання лабораторних робіт, практичних завдань, для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: «Основи теплотехніки та гідравліки», «Електротехніка та електроніка», «Сучасні матеріали в техніці», «Теплотехніка» та ін. Керівник курсових та магістерських робіт студентів. Керівник проблемної групи з підготовки студентів до ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Основи охорони праці». Члена групи з розробки освітньо-професійної програми спеціальності 015.20 Професійна освіта (Транспорт) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. Куратор академічних груп. Член вченої ради інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, науково-методичної ради ДДПУ імені Івана Франка. Член профкому університету (голова комісії з охорони праці).

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ. Технологія функціональних та конструкційних матеріалів, методика викладання технічних дисциплін, безпека життєдіяльності та охорона праці.

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЙ

Посібники з грифом МОН України:

 1. Павловський Ю.В., Фартушок І.М., Лужецький В.С. Гідравліка та теплотехніка: елементи теорії, приклади розрахунків, задачі. Навч. посіб. [для студентів ВНЗ]. Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. 299 с (лист №1/11-18448 від 29.11.12).

Посібники з грифом університету:

 1. Вірт І.С., Павловський Ю.В. Сучасні проблеми техніки. Навч. посібн. Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. 275 с.
 2. Павловський Ю.В., Фартушок І.M. Теплотехніка: лабораторний практикум. Навчальний посібник. Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка. 2012. 80 с.
 3. Павловський Ю.В., Фартушок І.М. Основи теплотехніки та гідравліки: лабораторний практикум. Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. 62 с.
 4. Павловський Ю.В. Основи теплотехніки та гідравліки: тексти лекцій для студентів заочної форми навчання. Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. 92 с.
 5. Павловський Ю.В. Основи теплотехніки та гідравліки: тексти лекцій для студентів денної форми навчання. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. 246 с.
 6. Павловський Ю.В. Теплотехніка: методичні рекомендації до практичних занять [для студентів спеціальності 015 Професійна освіта (Транспорт)]: навч.-метод. посібник. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. 144 с.
 7. Павловський Ю.В., Лендєл В.В. Електротехніка та електроніка: розрахунок електричних кіл постійного струму [навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів]. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. 135 с.
 8. Павловський Ю.В. Електротехніка та електроніка: розрахунок електричних кіл змінного струму [навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів]. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. 132 с.

Наукові статті (за останні 5 років):

 1. Litovchenko, N.T. Pavlovska, Yu.V. Pavlovskyy, Yu.O. Ugrin, G. Luka, I.P. Ostrovskyy. Magnetic and magnetoresistive characteristics of neutron-irradiated Si0.97Ge0.03 whiskers. Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. 2014. V. 17, N 4. P. 416–420.
 2. Virt, Yu. Pavlovskyy, I. Hadzaman. Micromechanical properties and thermal annealing of zinc oxide bulk ceramic. Ukrainian journal of mechanical engineering and materials science. 2015. Vol. 1, No. 1. P. 105-111.
 3. В.Б. Британ, Ю.В. Павловський, Р.М. Пелещак, Ю.О. Угрин. Вплив домішок ванадію та хлору на магнітну сприйнятливість монокристалів Cd0,9Zn0,1 Фізика і хімія твердого тіла. 2016. Т. 17, №2. С. 198-201.
 4. T. Pavlovskaya, P.G. Litovchenko, Yu.O. Ugrin, Yu.V. Pavlovskyy, I.P.Ostrovskii, K. Rogacki. Magnetoresistance of proton irradiated Si0.97Ge0.03 whiskers. Modern Electronic Materials. 2016. Vol. 2, Iss. 3. С. 85-88.
 5. Pavlovskyy Yu.V., Luka G., Ostrovskyy I.P., Pavlovska N.T. Structure and Magnetic Properties of Si0,97Ge0,03 Physics and Chemistry of Solid State. 2018. Т. 19, №1. С. 14-20.
 6. Pavlovskyy, P. Lytovchenko, I. Ostrovskyy, N. Pavlovska. Magnetic susceptibility of Si0,97Ge0,03 filamentous crystals irradiated by protons. Physics and chemistry of solid state. 2019. V.20, №2. P. 185-189.
 7. Tur, Y. Pavlovskyi, І. Virt. Measurement of thermoelectric parameters of thin-film semiconductor materials using the Harman method. Physics and chemistry of solid state. 2019. V.20, №3 P. 306-310.

Наукові статті, включені до наукометричних  баз Scopus або Web of Science (за останні 5 років):

 1. A.A. Druzhinin, I.P. Ostrovskii, Yu.M. Khoverko, K. Rogacki, P.G. Litovchenko, N.T. Pavlovska, Yu.V. Pavlovskyy, Yu.O. Ugrin. Magnetic susceptibility and magnetoresistance of neutron-irradiated doped Si whiskers. Original Research Article. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2015. Vol. 393, N 1. P. 310-315. (Scopus)
 2. S. Virt, Yu. Pavlovskyy, V. Habinskij, P. Potera, M. Trzyna, W. Bochnowski, S. Adamiak, A. Dziedzic, J. Cebulski, G. Luka, I.O. Rudyj, I.Ye. Lopatynskyi. Optical and structural properties of AlN thin films obtained by PLD method. WULFENIA Journal. 2015. Vol 22, No. 4. Р. 138–151. (Scopus)
 3. Pavlovskaya, P. Litovchenko, Yu. Ugrin, Yu. Pavlovskyy, I. Ostrovskii. Magnetoresistance of proton irradiated Si0.97Ge0.03 whiskers. Modern Electronic Materials. 2016, Vol. 2. P. 85-88. (Web of Science)
 4. I.S. Virt, Yu.V. Pavlovskyy, R.V. Gamernyk, Yu.P. Gnatenko. Optical and nonlinear optical properties of thin ZnMnO films / Proceedings of the International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, CAOL. Odessa, Ukraine, 12-15, September, 2016. Р. 101-103. (Scopus)
 5. Yu.V. Pavlovskyy, G. Luka, I.P. Ostrovskyy, N.T. Pavlovska. Structure and Magnetic Properties of Si0,97Ge0,03 Whiskers. Physics and Chemistry of Solid State. 2018. Т. 19, №1. 14-20. (Web of Science)
 6. Yu. Pavlovskyy, P. Lytovchenko, I. Ostrovskyy, N. Pavlovska. Magnetic susceptibility of Si0,97Ge0,03 filamentous crystals irradiated by protons. Physics and chemistry of solid state. 2019. V.20, №2. P. 185-189. (Web of Science)
 7. Tur, Y. Pavlovskyi, І. Virt. Measurement of thermoelectric parameters of thin-film semiconductor materials using the Harman method. Physics and chemistry of solid state. 2019. V.20, №3 P. 306-310. (Web of Science).