Меню

Пагута Мирослав Вікторович

Пагута Мирослав Вікторович

ПАГУТА Мирослав Вікторович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 8 вересня 1979 року в м. Дрогобич Львівської області.

ОСВІТА. Закінчив Дрогобицьку СШ № 5 (1996 р.), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Магістр педагогічної освіти. Викладач загальнотехнічних дисциплін» (2003 р., диплом з відзнакою).

Кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток творчих здібностей учнів 5-9 класів засобами ергодизайну у процесі трудового навчання» за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика трудового навчання» захистив у спеціалізованій вченій раді К 79.053.02 в Чернігівському державному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка (2009 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Провідний інженер кафедри основ виробництва (2002 р.), викладач кафедри основ виробництва (2003 р.), аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова (2005 р.) по сумісництву викладач кафедри основ виробництва (2005 р.), викладач кафедри основ виробництва (2008 р.), викладач кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва (2009 р.), старший викладач кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва (2010 р.), доцент кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва (2012 р.), докторант кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти (2018 р.), доцент кафедри технологічної та професійної освіти.

НАУКА. Зі студентської лави наукові інтереси були пов’язані з реалізацією освітніх інноваційних технологій в підготовці фахівців у галузі технологічної та професійної освіти та обґрунтуванням теоретико-методичних засад художньо-трудової підготовки школярів і вчителів трудового навчання (технологій) засобами ергономіки і дизайну, що й зумовило вибір теми кандидатської дисертації. На даний час займається дослідженням аксіологічних аспектів технологічної та професійної освіти. Автор більше ніж 70 науково-методичних праць. Організатор й активний учасник регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференцій та семінарів.

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Член редакційних колегій наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» (м. Дрогобич) та «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: збірник наукових праць» (м. Запоріжжя); член Всеукраїнської спілки «Всеукраїнська асоціація наукових і практичних працівників технологічної освіти».

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:

 1. Кузьменко Ю., Пагута М., Ільницький В. Вплив реформ 1959–1969 рр. на підготовку вчителів трудового і виробничого навчання. Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти [монографія] / [за ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Мелітополь – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. 306с. С. 143 – 155.
 2. Pahuta M. V. Historical and pedagogical analysis of the specificity of professional education development in national educational space. Development priorities of pedagogical sciences in the XXI century : collective monograph / А. О. Bessarab, M. D. Diachenko, Jan Grzesiak, O. I. Ivanytsky, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. 264 p. 244-261.
 3. Pahuta M. V. Axiological establishment of a future specialist in the process of professional education. Pedagogical science in the XXI century: state and development trends : collective monograph / Jan Grzesiak, M. V. Pahuta, I. O. Stashevska, L. O. Sushchenko. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. 140 p. S. 71-92.
 4. Pahuta M. V. Professional education as a value. Methodological culture of an educator: history and modernity : collective monograph / O. V. Kvas, O. Nevmerzhytska, M. V. Pahuta, I. O. Stashevska. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. 148 p. S. 100-121.

 

Підручники і навчально-методичні посібники:

 1. Пагута М. В. Методологічні засади професійної освіти : навч.-метод. посібник [для студ. спец. «Професійна освіта»] / Л. В. Оршанський, М. В. Пагута. Дрогобич : Вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. 164с.
 2. Пагута М.В. Основи теорії технологічної освіти : навч.-метод. посібник [для студентів першого (бакалаврського) рівня спец. «Середня освіта (трудове навчання та технології»] / Л. В. Оршанський, М. В. Пагута. Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. 290 с.
 3. Пагута М.В. Теорія і методика профорієнтаційної роботи: навчально-методичний посібник для самостійної роботи. Дрогобич РВД ДДПУ імені Івана Франка, 2018. 180 с.

 

Наукові статті (за останні 5 років):

 

 1. Пагута М.В. Теоретико-методологічні аспекти впливу ергодизайну на творчий розвиток майбутніх вчителів технології / М.В. Пагута // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених ДДПУ ім. І. Франка / [Редактори-упорядники: В.Ільницьків, А.Душний, І.Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 11. – 356 с. – С. 272- 278. (Index Copernicus)
 2. Пагута М.В. Розвиток фахового шкільництва на Закарпатті у міжвоєнний період / М.В. Пагута // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2015. – № 6 (125). – С. 96 – 100. (фахове видання)
 3. Пагута М.В. Вимоги до вчителя та його підготовки крізь призму педагогічних поглядів Августина Волошина / М.В. Пагута // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2015. – № 7 (126). – С. 41 – 44. (фахове видання)
 4. Пагута М. Інтерактивні технології навчання в системі підготовки майбутнього вчителя трудового навчання та технології / М.В.Пагута // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених ДДПУ ім. І. Франка / [Редактори-упорядники: В.Ільницьків, А.Душний, І.Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – Вип. 16. – 504 с. – С. 387- 392. (Index Copernicus)
 5. Оршанський Л.В. Проблема проектування змісту технологічної освіти / Л.В. Оршанський, М.В.Пагута // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. – 2016. – № 2. – С. 264–269 (Серія: Педагогіка) (фахове видання, Index Copernicus)
 6. Пагута М.В. Застосування інтерактивних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій до профорієнтаційної роботи / М.В.Пагута // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наукових праць – Випуск 46 / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – 375 с. – С.285-288. (фахове видання, Index Copernicus )
 7. Пагута М. Історико-педагогічні аспекти становлення основ професійної освіти в Україніи / М. Пагута // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2017. – Вип. 15. – 431 с. – С. 389-396. (фахове видання, Index Copernicus )
 8. Пагута М. Періодизація розвитку вітчизняної професійної освіти (ХІХ – початок ХХІ ст.) / М. Пагута // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2017. – Вип. 1. – 420 с. – С. 294-302. (фахове видання , Index Copernicus )
 9. Пагута М.В. Соціалізація та професіоналізація особистості в контексті компетентністного підходу: постановка проблеми / М.В.Пагута // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – Випуск 33. – 319 с. – С. 266-272. (фахове видання)
 10. Пагута М. Проблема періодизації розвитку вітчизняної професійної освіти. Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2017. № 3. С. 179-185. (фахове видання, Index Copernicus )
 11. Пагута М. Періодизація становлення та розвитку вітчизняної професійної освіти: до історіографії проблеми. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка / [редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря]. Дрогобич: Посвіт, 2017. Вип. 17. С. 298-305. (Index Copernicus)
 12. Гевко І., Пагута М. Підвищення якості освіти з залученням креативних методів при підготовці інженерів педагогів. Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2018. № 3 (158). С. 11-15.(фахове видання)
 13. Pantiuk T., Nevmerzhytska O., Pahuta M. Values of professional activity of future teachers in changing social and political conditions. Integration. Education. Volume I. Higher education. Rēzekne, 2019. P. 421 – 431.
 14. Пагута М. Тенденції розвитку професійної освіти в сучасних умовах. Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities. Kaunas, 2019. P. 461 – 464.
 15. Пагута М.В., Невмержицька О.В. Самоосвітня діяльність майбутніх фахівців в умовах інформаційного суспільства. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Вип. 52. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. С. 360 – 363. (фахове видання, Index Copernicus)
 16. Пагута М. Професійна освіта: до визначення поняття. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2019. Вип. 67. С. 205 – 208. (фахове видання, Index Copernicus )
 17. Пагута М.В. Розвиток професійного шкільництва у Галичині (друга половина ХІХ- початок ХХ ст.): аксіологічний вимір. Інноваційна педагогіка. Вип. 14, Том 2. Одеса., 2019. С.73-77 .(фахове видання)
 18. Пагута М. Самореалізація як цінність професійної освіти: підходи до визначення. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи. Том V. / [редактори-упорядники А.Душний, М.Махмудов, М.Стреначікова]. – Баку-Банська Бистриця-Ужгород-Херсон: Посвіт, 2019. 616 с. С. 250-257.
 19. Пагута М. Сучасна професійна освіта: виклики та завдання. Proceedings of the1 International Symposium on Intellectual Economics, Management and Education, September 20, 2019. Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2019. 396p. С.247-249.
 20. Pahuta М. Vork as an axiological category. Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. Кол. М.Чепіль (головний редактор) та ін. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Фіранка. Випуск 9/41 (2019). 192 с. С. 149-160. (фахове видання)
 21. Пагута М.В. Розвиток професійного шкільництва Східної Галичини у міжвоєнний період: аксіологічний підхід. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. /[ А.В.Сущенко (головний редактор) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип. 65. 140 с. Т.1. С. 14-20. (фахове видання, Index Copernicus )
 22. Пагута М. Сучасна професійна освіта: виклики та завдання. Proceedings of the1* International Symposium on Intellectual Economics, Management and Education, September 20, 2019. Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2019. 396p. С.247-249.
 23. Пагута М.В. Зміст освіти сільськогосподарського шкільництва східної Галичини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Аксіологічний аспект. Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works / edited by M.A. Zhurba. Montreal: CPM «ASF», 2020. Issue 2(7). 228 p. С. 96-99.
 24. Пагута М. Промислове шкільництво східної Галичини: аксіологічні засади змісту освіти (друга половина ХІХ ст. – 1918 рр.). Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Збірник наукових праць. Вип. 1(3), ч. 2, 2020. С. 102-108.
 25. Пагута М. Цінності виховання у професійному шкільництві східної Галичини міжвоєнного періоду. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 27. Том 4. 284 с. С. 150-153.
 26. Nevmerzhytska O.,  Pahuta M., Hamerska I., Voloshyn S., Savchenko L. Development of personality values in a globalized world. Society. Integration. Education.  Proceedings of the International Scientific Conference. Volume III. School pedagogy. Preschool pedagogy. May 22th -23th, 2020. Rēzekne. Rezekne Academy of Technologies, 2020, p. 776. Pp. 374 – 384.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Укладач навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, планів семінарських занять, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: «Теорія і методика профорієнтаційної роботи», «Основи теорії технологічної освіти», «Методологічні засади професійної освіти», «Інноваційні технології професійного навчання», «Художнє проектування» та ін. Керує курсовими, дипломними і магістерськими роботами студентів. Здійснює наукове керівництво студентами, які займають призові місця на IІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсах наукових студентських робіт зі спеціальностей “Технологічна освіта” та «Професійна освіта».

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. Куратор академічних груп; член ради молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Плідно співпрацює з учителями трудового навчання та технологій, керівниками художньо-прикладних і технічних гуртків шкіл та позашкільних навчальних закладів Дрогобича, Дрогобицького району, Львівської області. Активно долучається до організації і проведення Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання серед учнів 9 й 11 класів, Всеукраїнського конкурсу «Таланти твої, Україно!», підготовки студентів до Всеукраїнської олімпіади зі спеціальностей «Технологічна освіта», «Професійна освіта». Співголова журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання серед учнів 9 та 11 класів (м. Львів), член журі ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Трудове навчання та технології» (м. Умань).

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: теоретичні та методологічні проблеми педагогічної науки, сучасні підходи до розвитку творчої особистості, ергономіка та дизайн, філософія науки й освіти, питання реалізації освітніх інноваційних технологій в підготовці фахівців у галузі технологічної та професійної освіти, аксіологічні аспекти технологічної та професійної освіти тощо.