Меню

Матвісів Ярослав Ярославович

Матвісів Ярослав Ярославович

МАТВІСІВ Ярослав Ярославович – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 10 березня 1963 року у с. Хлівчани Сокальського району Львівської області.

ОСВІТА. Закінчив 8 класів Хлівчанської СШ (1977 р.), Бродівське педагогічне училище (відділення підготовки учителів праці та креслення, 1981 р.), Дрогобицький державний педагогічний інститут імені І. Я. Франка за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця» (1989 р.), аспірантуру при кафедрі педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка (1999 р.). Кандидатську дисертацію на тему: «Формування економічних понять в учнів основної школи на уроках трудового навчання» за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання технологій» захистив у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.19 Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (2011 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Вчитель трудового навчання та фізичного виховання Пристаньської восьмирічної школи Сокальського району (1981 р.), лаборант СШ № 3 м. Дрогобич (1988 р.), викладач кафедри методики трудового навчання і креслення Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка (1990 р.), старший викладач кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (2012 р.).

НАУКА. Наукові інтереси пов’язані з дослідженням науково-теоретичних і методичних засад економічних знань, що формують активність і підприємливість учнівської та студентської молоді; виокремленням педагогічних умов та розробкою механізмів ефективної графічної підготовки майбутніх учителів технологій та викладачів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Підручники і навчально-методичні посібники:

 1. Матвісів Я.Я. Методичні рекомендації по розробці і використанню психолого-діагностичної апаратури : навч.-метод. посіб. [для керівників гуртків технічної творчості] / Ярослав Матвісів, Роман Гарбич, Григорій Левченко. – Львів : Б.в., 1991. – 56 с.
 2. Матвісів Я.Я. Економічне виховання як основа формування готовності учнівської молоді до самостійної трудової діяльності : навч.-метод. посіб. / Ярослав Матвісів, Мирон Вачевський, Тетяна Токарська. – Дрогобич : Б.в., 1993. – 45 с.
 3. Матвісів Я.Я. Науково-методичний комплекс професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання (обслуговуюча праця)» та спеціалізації «Декоративно-ужиткове мистецтво» напряму підготовки «Педагогічна освіта» / Л.В. Оршанський, Л.В. Савка Л.В, Я.Я. Матвісів та ін.; за заг. ред. Л.В.Оршанського. – Дрогобич: НВЦ «Каменяр», 2003. – 240 с. [С. 76 – 84, 179 – 187].
 4. Матвісів Я.Я. Економічна освіта у процесі трудової підготовки учнів загальноосвітньої школи : навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ярослав Матвісів. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2008. – 95 с.
 5. Матвісів Я.Я. Навчально-методичний комплекс дисциплін професійно-практичної підготовки за напрямом «Технологічна освіта» (технічні види праці): метод. посіб. / Л.В. Оршанський, В.В. Моштук, І.Д. Нищак та ін.; за заг. ред. Л.В. Оршанського. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 244 с. [С. 12 – 51; 86 – 95].
 6. Матвісів Я.Я. Навчально-методичний комплекс дисциплін професійно-практичної підготовки за напрямом «Технологічна освіта» (обслуговуючі види праці): метод. посіб. / Л.В. Оршанський, Г.М. Мельник, Я.Я. Матвісів, І.Д. Нищак та ін.; за заг. ред. Л.В. Оршанського. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 322 с. [С. 13 – 53; 198 – 207].
 7. Матвісів Я.Я. Інженерна та комп’ютерна графіка. Завдання для самостійної роботи : навч.-метод. посіб. [для студентів напряму підготовки «Професійна освіта»] / Ярослав Матвісів, Іван Нищак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2012. – 98 с.
 8. Матвісів Я.Я. Навчально-методичний комплекс програм дисциплін професійно-практичної підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань: 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки: 6.010103 «Технологічна освіта» : [збірник програм] / Оршанський Л.В., Пагута М.В., Нищак І.Д., Мельник Г.М. та ін.; за заг. ред. Л.В. Оршанського. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 344 с.

Наукові статті (за останні 5 років):

 1. Матвісів Я.Я. Проблема креативності: сутність, типізація, особливості та чинники формування / Л. В. Оршанський, Матвісів Я.Я. // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. – Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Вип. 51. – С. 210 – 216.
 2. Матвісів Я.Я. Концептуальні засади формування у студентів конструкторсько-технологічного знання / Л.В. Оршанський, Я.Я.Матвісів // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка / За заг. ред. Ломаковича А.М., Бенери В.Є. – Кременець: ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2015. – Вип. 5. – С. 110 – 116. (0,5 др. арк.) [авт. – 0,25 др. арк.].
 3. Матвісів Я.Я. Графічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання і технологій у сучасній системі вищої педагогічної освіти / Я.Я.Матвісів  // Молодь і ринок. – № 1 (132), 2016. – С. 48 – 53. (0,4 др. арк.)
 4. Матвісів Я.Я. Проблема управління процесами економічної освіти та виховання учнів / Я.Я.Матвісів // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. – Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова,. – Вип. 54., 2016. – С. 97 – 101. (0,3 др. арк.)
 5. Оршанський Л.В., Матвісів Я.Я. Особливості інтеграції змісту навчання в системі професійно-технічної освіти. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: зб. наук. праць. Серія «Педагогічні науки» / ред. кол. О.І. Курок (головний редактор) та ін. Глухів: ГНПУ, 2017. Вип. 3 (35). С. 112-120. (3 с. / 0,187 др. арк.)

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Співавтор навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, семінарських та практичних занять, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: «Нарисна геометрія», «Креслення», «Інженерна та комп’ютерна графіка» та ін. Здійснює планування роботи кабінету нарисної  геометрії та креслення, а також керівництво курсовими і дипломними роботами студентів.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. На громадських засадах здійснює освітню підготовку учнів з навчального предмету «Креслення» З цією метою організував та проводить факультативні заняття з учнями 9-10 класів у закладах загальної середньої освіти (ліцеї № 1, ліцеї № 2 та ліцеї № 10) м. Дрогобич.

ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Плідно співпрацює з Дрогобицьким міським відділом освіти, адміністрацією та педагогічним колективом загальноосвітніх і середніх професійних навчальних закладів, на базі яких здійснює активну волонтерську діяльність.

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: історія становлення та розбудови економічної освіти та виховання молоді на теренах України; філософія науки й освіти; теоретичні та методологічні проблеми політехнічної та графічної підготовки учнів в умовах загальноосвітньої школи.