Меню

Котик Ірина Василівна

Котик Ірина Василівна

КОТИК Ірина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася 14 травня 1982 року у м. Дрогобич Львівської області.

ОСВІТА. Закінчила Дрогобицьку СШ № 5 (1999 р.), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни» (2004 р.). Кандидатську дисертацію на тему: «Науково-просвітницька діяльність та педагогічні ідеї Едварда Жарського» за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» захистила у спеціалізованій вченій раді Д 36.053.01 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Інспектор навчального відділу (2004 р.), викладач (2011 р.), старший викладач (2012 р.), доцент (2016 р.) кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:

 

  1. Кізин І.В. Науково-просвітницька діяльність та педагогічні ідеї Е.Жарського: монографія / І.В. Кізин. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 240 с.

Навчально-методичні посібники:

  1. Кізин І.В. Джерельце. Сценарії позакласних заходів, літературні вечори, ігри, п’єси, кросворди: збірник – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 412 с.

Наукові статті (за останні 5 років):

  1. Котик І.В. Структурно-змістова модель процесу фахової підготовки майбутніх вчителів трудового навчання / І.В. Котик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: Сері: Педагогіка. – Тернопіль, 2016. – № 2. – 317 с.  – С. 102–107. (0,3 др. арк.)
  2. Котик І.В. Теоретико-методичні засади інноваційних процесів у художньо-трудовій підготовці студентів. / І.В. Котик // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Серія: Педагогічні та історичні науки.  –Київ, 2015. Випуск CXXVII – № 127. – 281 с. – С. 79 – 86. (0,5 др. арк.)
  3. Котик І.В. Герменевтично-інтерпретаційний метод у підготовці майбутніх учителів трудового навчання та технологій / І.В.Котик // Актуальні проблеми сучасної науки: збір­ник тез четвертої наук.-практ. конф. викладачів та студен­тів ін-ту фізики, мате­матики, економіки та інноваційних техноло­гій / За ред. П. Скот­ного. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – 436 с. – С. 223 – 225 (0,2 др. арк.).
  4. Оршанський Л.В., Котик І.В. European values as landmarks for ukrainian students. Людинознавчі студії: зб. наук. праць Дрогобицького державного педуніверситету ім. Івана Франка. Серія «Педагогіка» ; ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін. Дрогобич : РВВ ДДПУ. 2018. Вип. № 6/38. С. 255-266. (6 с. / 0,375 др. арк.) (Index Copernicus, PBN, Google Scholar, ResearchBib).

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Автор навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, планів семінарських занять із методичними рекомендаціями, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: «Методологія та методика науково-педагогічних досліджень», «Креативні технології навчання», «Історія костюму». Керую педагогічними практиками, курсовими, дипломними роботами студентів.

ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Активно долучається до організації і проведення Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання серед учнів 9 й 11 класів, Всеукраїнського конкурсу «Таланти твої, Україно!», численних виставок творчих робіт студентів і викладачів кафедри тощо.

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: історія вітчизняної педагогіки, українське декоративно-ужиткове мистецтво, етнодизайн.