Меню

Яким Роман Степанович

Яким Роман Степанович

ЯКИМ Роман Степанович – доктор технічних наук, професор кафедри технологічної та професійної освіти. У 2012 році захистив докторську дисертацію «Науково-прикладні засади підвищення довговічності тришарошкових бурових доліт». З 2014 року професор кафедри машинознавства і основ технологій. Автор 160 наукових та навчально-методичних праць.

СФЕРА НАУКОВИХ ЗАЦІКАВЛЕНЬ: довговічність тришарошкових бурових доліт.

 

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:

 1. Яким Р.С., Петрина Ю.Д., Яким І.С. Науково-практичні основи технології виготовлення тришарошкових бурових доліт та підвищення їх якості і ефективності: монографія. – Івано-Франківськ: Видання ІФНТУНГ, 2011. – 384 с.
 2. Яким Р.С., Петрина Ю.Д. Теорія і практика забезпечення якості та експлуатаційних показників цементованих деталей шарошкових бурових доліт: монографія. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 198 с.

 

Патенти:

 1. Пат. 95141 Україна, МПК Е21В 10/08 (2006.01) Спосіб захисту шарашкового долота від спрацювання по діаметру / Є.І.Крижанівський, Р.С. Яким, Л.Є.Шмандровський, Ю.Д.Петрина. – № а 2009 11721; заявл. 16.11.09; опубл. 11.07.2011, Бюл. №13.
 2. Пат. 94293 Україна, МПК Е21В 10/22 (2006.01) Опора шарошкового бурового долота. / Є.І.Крижанівський, Р.С. Яким, Л.Є.Шмандровський, Ю.Д.Петрина. – № а 2009 04722; заявл. 13.05.09; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8.
 3. Пат. 99530 Україна МПК Е 21 В 10/22 (2006.01) F16C 17/02 (2006.01) Опора бурового шарошкового долота / Р.С.Яким, Ю.Д.Петрина, І.С.Яким. – № а 2010 15702; заяв. 27.12.2010; опубл. 27. 08. 2012, Бюл. № 16.
 4. Пат. 99363 Україна МПК Е 21 В 10/22 (2006.01), F 16 С 17/02 (2006.01) Опора бурового шарошкового долота / Р.С.Яким, Ю.Д.Петрина, І.С.Яким. – № а 2010 14066; заяв. 25.11.2010; опубл. 10. 08. 2012, Бюл. № 15.
 5. Пат. 71977 Україна МПК Е 21 В 10/22 (2006.01) Бурове шарошкове долото. / Р.С.Яким, Ю.Д.Петрина, І.С.Яким. – № u 2010 05441; заяв. 05.05.2010; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15.

 

Посібники з грифом університету:

 1. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності: Методичні рекомендації і матеріали для самостійної підготовки студентів. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 114 с.
 2. Яким Р.С., Петрина Д.Ю. Основи механіки механізмів і машин: навчальний посібник. – Дрогобич: Коло, 2013. – 152 с.
 3. Яким Р.С. Матеріалознавство: навчальний посібник. – Дрогобич: Коло, 2013. – 120 с.
 4. Яким Р.С. Матеріалознавство: лабораторний практикум. – Дрогобич: Коло, 2013. – 168 с.
 5. Р.В. Чубик, Р.С. Яким. Різання матеріалів, верстати та інструменти: методичні вказівки до самостійної розрахункової роботи. – Дрогобич: Видавничий центр ДДПУ ім. І.Франка, 2014. – 108 с.
 6. Яким Р.С.Приводи транспортних машин: методичні рекомендації і матеріали для самостійної підготовки студентів напрямку підготовки 6.010104 „Професійна освіта» профілю „Транспорт». – Дрогобич: Коло, 2014. – 96 с.
 7. Попович В.Д., Яким Р.С., Сиротюк А.М. Технологія конструкційних матеріалів: лабораторний практикум. – Дрогобич: РВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 112 с.
 8. Яким Р.С., Чубик Р.В. Основи техніки і технології: навчальний посібник. – Дрогобич: Коло, 2015. – 372 с.
 9. Яким Р.С. Сучасні технологічні методи зміцнення деталей машин: навчальний посібник / Одосій З.М., Петрина Ю.Д., Яким Р.С., Шиманський В.Я. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 196 с. (49 c. / 3,06 др. арк.)
 10. Petryna D. Mechanics of machines, educational edition / Petryna D., Yakym R. – Ivano-Frankivsk: Publisher Kushnir G. M., 2016. – 189 p. (94,5 c. / 5,91 др. арк.)
 11. Яким Р.С. Теорія механізмів і машин: лабораторний практикум [для студ. ВНЗ] / Яким Р.С. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2017. – 94 с. (94 c. / 5,88 др. арк.)
 12. Яким Р.С. Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів: лабораторний практикум / Яким Р.С., Попович В.Д. – Дрогобич: Видавничий центр Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 210 с. (13,12 др. арк.)
 13. Яким Р.С. Технічна механіка: лабораторний практикум [для студ. ВНЗ] – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2017. 260 с. / 16,25 др. арк.
 14. Petryna D.Yu., Yakym R.S. Mechanics of machines, educational edition: tutorials. – Ivano-Frankivsk: IFNTUNG, 2018. 60 p. (32 с. / 2,0 др. арк.).
 15. Яким Р.С. Основи техніки і технології: курс лекцій. Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. 222 с. (222 с. / 13,9 др. арк.) (Авт. част. 1,0).

 

Наукові статті (за останні 5 років):

 1. Яким Р.С., Сліпчук А.М. Проектно-конструкторські основи вдосконалення технології виготовлення шарошок із вставним твердосплавним породоруйнівним оснащенням тришарошкових бурових доліт // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. – Серія: Технології в машинобудуванні. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2015. – № 4 (1113). – С.79–82.
 2. Яким Р.С., Петрина Ю.Д., Яким І.С. Забезпечення якісних конструкторських показників цементованих цапф лап тришарошкових бурових доліт на етапах підготовки їх виготовлення // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2015. – № 3 (56). – С. 27–37.
 3. Сліпчук А. М. Проектування нових продуктових ліній шарошок для розробки функціонально-орієнтованої технології їхнього виготовлення / А.М. Сліпчук, Р.С. Яким // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2016. – № 839. – С. 52 – 60. (4,5 c. / 0,28 др. арк.)
 4. Сліпчук А.М. Покращення якості технології процесу запресовування зубків у шарошки бурових доліт / А.М. Сліпчук, Р.С. Яким // Високі технології в машинобудуванні. – 2017. – Випуск 1(27). – С. 134 – 142. (4,5 c. / 0,28 др. арк.)
 5. Сліпчук А.М. Покращення якості технології процесу запресовування зубців у шарошки бурових доліт / А.М. Сліпчук, Р.С. Яким // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2017. – № 867. – С. 69 – 77. (4,5 c. / 0,28 др. арк.)
 6. Yakym R.S., Petryna D.Yu. Increase of durability of three-cone rock bit cutters. Journal of Hydrocarbon Power Engineering. 2017, Vol. 4, Issue 2. 49 – 53. (4 с. / 0,25 др. арк.).
 7. Яким Р.С. Підвищення якості технології пресування твердосплавних по­родоруйнівних зубків у шарошки бурових доліт / Яким Р.С., Сліпчук А.М. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2017. – № 7 (1229). – C. 110 – 117. (WorldCat, Google Scholar, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory) (4 c. / 0,25 др. арк.)
 8. Сліпчук А.М., Яким Р.С. Конструкторсько-технологічне забезпечення надійнос­ті з’єднання «комбінований зубок – шарошка» у тришарошкових бурових долотах. Віс­ник Національного університету «Львівська політехніка»: Оптимізація виробничих про­цесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. 2018. № 891. С. 52 – 59. (7 с. / 0,438 др. арк.).
 9. Яким Р.С., Сліпчук А.М. Дослідження комбінованого з’єднання «зубок – проміжна втулка – шарошка» у тришарошкових бурових долотах. Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу РGE – 2018: Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-технічної конференції (Івано-Франківськ, 24 – 27 квітня. 2018). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. С. 95 – 98. (3 c. / 0,188 др. арк.)
 10. Яким Р.С., Петрина Д.Ю., Яким І.С. Забезпечення тріщиностійкості шарошок тришарошкових бурових доліт. Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу РGE – 2018: Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-технічної конференції (Івано-Франківськ, 24 – 27 квітня. 2018). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. С. 169 – 172. (3 с. / 0,188 др. арк.)
 11. Яким Р.С., Петрина Д.Ю., Сліпчук А.М. Сучасні орієнтири розвитку конкурентоспроможних тришарошкових бурових доліт з герметизованою опорою ковзання. Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу РGE – 2018: Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-технічної конференції (Івано-Франківськ, 24 – 27 квітня. 2018). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. С. 173 – 176. (3 с. / 0,188 др. арк.)
 12. Сліпчук А.М., Яким Р.С. Дослідження міцності спряження «комбінований зубок – шарошка» бурових доліт на прикладі 3-D моделі. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Технології в машинобудуванні = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Techniques in a machine industry: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». Харків: НТУ «ХПІ». 2018. № 34 (1310). C. 15-20. – ISSN 2079-004Х. Index Copernicus (Польща), Google Scholar; Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA). (Авт. част. 0,9)
 13. Яким Р.С., Сліпчук А.М. Оцінка надійності та критерії підвищення якості вставного породоруйнівного оснащення тришарошкових бурових доліт для буріння особливо міцних порід. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: New solutions in modern technology: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». Харків: НТУ «ХПІ». 2019. № 5 (1330). C. 77-85. – doi: 10.20998/2413-4295.2019.05.10. – ISSN 2079-5459 (print)/ – ISSN 2413-4295 (online). Index Copernicus (Польща), Google Scholar; Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA). (Авт. част. 0,9)
 14. Яким Р.С., Петрина Д.Ю. Аналіз причин раптових руйнувань шарошок тришарошкових бурових доліт зі вставним породоруйнівним оснащенням. Нафтогазова енергетика. 2019. № 1(31). С. 72-82. (Авт. част. 0,9)