Меню

Фартушок Ігор Михайлович

Фартушок Ігор Михайлович

Фартушок Ігор Михайлович – кандидат технічних наук, доцент. У 1994 році захистив дисертацію “Зрiвноваженiсть режимiв трифазних електричних кiл з параметричними елементами”. Автор 65 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: культура особистої та корпоративної інформаційної безпеки студентів в умовах сучасних високотехнологічних ризиків.

Контактні засоби зв’язку:
fartushok@ukr.net

Перелік публікацій

Патенти

 1. Патент України на винахід № 90370 Вічний календар. Фартушок І.М. Державний реєстр патентів України на винаходи. 26.04.2010. Бюлетень № 8.

Посібники з грифом МОН України

 1. Павловський Ю.В., Фартушок І.М., Лужецький В.С. Гідравліка та теплотехніка: елементи теорії, приклади розрахунків, задачі. Навч. посіб. [для студентів ВНЗ]. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 299 с (лист №1/11-18448 від 29.11.12).

 Посібники з грифом університету

 1. Фартушок І.М., Гущак Ж.М. Радіаційна безпека: навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 83 с.
 2. Гущак Ж.М.,Фартушок І.М., Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: методичні матеріали до практичних занять. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 48 с.
 3. Павловський Ю.В., Фартушок І.М. Основи теплотехніки та гідравліки: лабораторний практикум. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 60 с.
 4. Фартушок І.М. Гідравліка: лабораторний практикум [для студентів напрямів підготовки “Технологічна освіта” та “Професійна освіта”]. Навчальний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 40 с.
 5. Павловський Ю.В., Фартушок І.М. Теплотехніка: лабораторний практикум [для студентів напрямів підготовки “Технологічна освіта” та “Професійна освіта”]. Навчальний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 80 с.
 6. Фартушок І.М. Енергетичні машини: рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 34 с.
 7. Фартушок І.М. Енергетичні машини: лабораторний практикум. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 42 с.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Фартушок І.М. Інформаційно-пошукова підсистема експертної системи оцінювання міцності та надійності конструктивних елементів трубопроводів // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк: Луцький національний технічний університет. – 2011. – № 33. – С. 277–280.
 2. Фартушок І.М. Комбінований метод збору, динамічного аналізу та візуалізації числової інформації // Научно-технический журнал «Радиоэлектроника и информатика». – Харьков: Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 2011, № 2. – С. 26–30.
 3. Грабовський Р.С., Фартушок І.М., Лепак О.М., Горб´як Т.М., Гущак Ж.М. Оцінка потенційного ризику тривало експлуатованого газопроводу // Міжвузівський збірник „Наукові нотатки” Луцького національного технічного університету. – Луцьк: ЛНТУ, 2013. – Випуск № 40. – С.70–80.
 4. Фартушок І.М. Професійна підготовка студентів неінформаційних спеціальностей у галузі інформаційної безпеки: структура та функціонал // Теорія і методика професійної освіти: електронне наукове видання. – Випуск 5, 30 березня 2015 р. 11 с.

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Фартушок И.М. Способ формирования многовариантных пакетов тестовых заданий для контроля знаний студентов // Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса современного университета [Электронный ресурс]: сб. докл. междунар. интернет-конф., Минск, 1–30 нояб. 2013 г. / редкол.: А.Л.Толстик (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2014. – С. 168–172.