Меню

Паласевич Микола Богданович

Паласевич Микола БогдановичПАЛАСЕВИЧ Микола Богданович – кандидат економічних наук, доцент, заступник директора ННІФМЕІТ з наукової роботи та міжнародної співпраці. Народився 14 травня 1978 року у місті Львів.

e-mail: pmb2011@ukr.net

 

 

ОСВІТА

У 2000 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Фінанси та кредит”. 27 квітня 2010 року захистив дисертацію на тему: «Регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні» у спеціалізованій вченій раді Інституту регіональних досліджень НАН України зі спеціальності 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит». 21 листопада 2013 року присвоєно вчене звання доцента.

СТАЖУВАННЯ:

Львівська комерційна академія

(01.03.2012  –  30.04.2011)

Львівський торговельно-економічний університет

(03.10.2016  – 03.11.2016)

Підкарпатська вища школа ім. Вл. Фіндиша в Ясло  (Польща)

(03.01.2019 – 02.02.2019)

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 • фінанси;
 • економіка і фінанси підприємства;
 • маркетинг;
 • інформаційний бізнес;
 • інтернет маркетинг;
 • маркетинговий менеджмент;
 • офіснний менеджмент;

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: 

 • дослідження інвестиційних процесів у банківських системах;
 • управління фінансово-економічною діяльністю підприємств;
 • маркетингова діяльність підприємств;
 • інноваційний маркетинг;
 • розвиток інформаційного суспільства.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2002 році прийнятий на посаду викладача кафедри економіки економіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. У 2004 році обраний головою ревізійної комісії профкому університету. З 2012 року –  відповідальний за наукову роботу кафедри, а з 2018 заступник директора ННІФМЕІТ з наукової роботи та міжнародної співпраці.

Cпіворганізатор щорічної міжнародної науково-практичної конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми сучасної науки», 2018-2021р.р.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях, в тому числі 9 колективних монографій.

Основні наукові публікації:

 1. Паласевич М.Б. Банківський капітал : історія, теорія, досвід: [монографія] / [С.К. Реверчук, У.В. Владичин, С.І. Кубів, М.Б. Паласевич] ; за ред. д.е.н., проф. С.К. Реверчука. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 276 с.
 2. Паласевич М.Б. Оптимізація податкового стимулювання банківської інвестиційної діяльності / М.Б. Паласевич // Науковий вісник : збірник науково-технічних праць. – Львів : НЛТУУ, 2006. – Вип.16.1. – С.398-403.
 3. Паласевич М.Б. Управління і регулювання банківською інвестиційною діяльністю : [наукова монографія] / С.К. Реверчук, Л.Г. Кльоба, М.Б. Паласевич; [за ред. д.е.н., проф. С.К. Реверчука]. – Львів : Тріада плюс, 2007. – 352 с.
 4. Паласевич М.Б. Зарубіжний досвід регулювання банківської інвестиційної діяльності / М.Б. Паласевич // Економіка : проблеми теорії та практики : [збірник наукових праць].  – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 248. – Т. ІІ. – С.395 – 401.
 5. Паласевич М.Б. Концепція механізму саморегулювання банківської інвестиційної діяльності / М.Б. Паласевич // Вісник Львівської державної фінансової академії. – Львів : ЛДФА, 2009. – Вип.16. – С.72-79.
 6. Суть та особливості банківської конкуренції на ринку інвестицій / Г.І. Башнянин, М.Б. Паласевич, Е.О. Сіра // Науковий вісник : [збірник науково-технічних праць]. – Львів : НЛТУУ, 2011. – Вип.21.13. С.146 – 151.
 7. Паласевич М.Б. Роль банківської системи у становленні економічної безпеки держави. Розділ 3.1. / Паласевич М.Б. // Теоретичні аспекти економічної безпеки територіальних утворень (загальне, часткове, одиничне) : монографія. За ред. д.е.н., проф. Рибчука А.В. – Дрогобич : РВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 324 с.
 8. Паласевич М.Б. Удосконалення системи управління фінансами вищих навчальних закладів України / М.Б. Паласевич, М.Я. Рупняк // Економічні проблеми та сучасні тенденції розвитку системи освіти : монографія / За ред. д.е.н, проф. Рибчука А.В. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 257 с.
 9. Паласевич М.Б. Система чинників та загроз фінансово-економічної безпеки підприємства / М.Б.Паласевич, Т.І. Городиський, Б.Б. Семак // Сталий розвиток економіки. – 2017. – №3 – С.203-208.
 10. Загрози фінансово-економічній безпеці підприємства: сутність та класифікація / М.Б. Паласевич // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми моделювання та управління соціально-економічними системами в умовах глобалізації» / за ред.. Б.Ю.Кишакевича. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 308 с.
 11. Паласевич М.Б. Міжнародний досвід регулювання зайнятості та можливості його використання в Україні / Г.І. Башнянин, М.Б. Паласевич, О.М. Свінцов // Сталий розвиток економіки. – 2018. – №4 – С.5-11.
 12. Європейський Союз: проблеми консолідації та асиметрії економічних інтересів : кол. Монографія / [А.В. Рибчук, Н.В. Скотна, В.А. Бодак, І.О. Іващук, А.П. Румянцев, П.В. Скотний, П.П. Яремович та ін.] ; за ред. д.е.н., проф. А.В. Рибчука. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. – 422 с. (Особисто автору належить параграф 6.3. «Роль нової економіки у розвитку європейських цивілізаційно-інтеграційних процесів»)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=X1eQnlUAAAAJ&hl=uk