Меню

Вдовичин Тетяна Ярославівна

Вдовичин Тетяна Ярославівна

Вдовичин Тетяна Ярославівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та інформаційних Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

ОСВІТА:

 • 2007 р. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «ПМСО. Математика та основи економіки.  Вчитель математики та основ економіки»;
 • 2012-2015 рр. – навчання в аспірантурі Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України;
 • 2017 р. – захищено кандидатську дисертацію на тему: «Використання мережних технологій відкритих систем у навчанні бакалаврів інформатики» за спеціальністю 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 • 2010 р. – старший лаборант кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2011 р. – викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2017 р. – старший викладач кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2019 р. до тепер – доцент кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 • Інформаційні технології.
 • Інформаційно-комунікаційні технології.
 • Методика і технології дистанційного навчання.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Навчально-методичні посібники:

 1. Когут У.П., Вдовичин Т.Я. Інформаційні технології: Google-сервіси / Когут У.П., Вдовичин Т.Я. // Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2019. –66 с
 2. Когут У.П., Вдовичин Т.Я. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з методики навчання інформатики: навчально-методичний посібник [для студентів спеціальності “Інформатика”]. / Когут Уляна Петрівна, Вдовичин Тетяна Ярославівна. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 49 с.
 3. Лазурчак Л.В., Вдовичин Т.Я. Програмування: Тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 014 «Середня освіта (інформатика) »] / Л.В. Лазурчак, Т.Я. Вдовичин. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. – 83 с.
 4. Козак Т.М., Когут У.П., Вдовичин Т.Я. Комп’ютерні інформаційні технології в освіті [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти] / Т.М. Козак, У.П. Когут, Т.Я. Вдовичин. – Дрогобич: ВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2017. – 180 с.
 5. Лазурчак Л.В., Вдовичин Т.Я. Інформатика. Програмування мовою С++: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти] галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 014.04 «Середня освіта (математика)», 014.08 «Середня освіта (фізика)» та галузі знань 11 «Математика та статистика» спеціальності 111 «Математика» / Любов Василівна Лазурчак, Тетяна Ярославівна Вдовичин. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – 78 с.
 6. Вдовичин Т. Я. Організаційна інформатика: навчально-методичні матеріали до самостійної роботи [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.040302 «Інформатика*» галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» / Тетяна Ярославівна Вдовичин. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 92 с.
 7. Козак Т.М. Теорія масового обслуговування: тексти лекцій [для студентів спеціальності “Інформатика*”] / Козак Тетяна Михайлівна, Вдовичин Тетяна Ярославівна – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 58 с.
 8. Вдовичин Т.Я. Організаційна інформатика. Методичні вказівки до виконання практичних занять [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» напряму підготовки 6.040302 «Інформатика*»] / Тетяна Ярославівна Вдовичин. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 274 с.
 9. Вдовичин Т.Я. Організаційна інформатика. Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» напряму підготовки 6.040302 «Інформатика*»] / Тетяна Ярославівна Вдовичин. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 134 с.

Наукові статті: 

 1. Vdovychyn T. Recommendations for the use of open systems network technologies in the study of future bachelors of informatics / T.Vdovychyn, U.Kohut, O.Sikora // Informational Technologies in Education. – 2019. – № 40. – P. 68-79.
 2. Вдовичин Т.Я., Лазурчак Л.В. Особливості вивчення програмування майбутніми вчителями інформатики / Т.Я. Вдовичин, Л.В. Лазурчак // Інформаційні технології в освіті. – 2019. – № 39. – С. 54-66.
 3. Лазурчак Л.В., Вдовичин Т.Я., Жидик В.Б. Можливості інтегрованого середовища RADSTUDIO для створення користувацьких проектів / Л.В. Лазурчак, Т.Я. Вдовичин, В.Б. Жидик. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 30 (69). – №3, 2019. – с. 111-116. – Режим доступу: http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/archive?id=69
 4. Сікора О.В., Когут У.П., Вдовичин Т.Я. Аспекти використання ІКТ для автоматизації опрацювання даних статистичного аналізу у підготовці магістрів гуманітарного профілю. Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 4(18). С. 143-148.
 5. Вдовичин Т. Я. Експериментальна перевірка методики використання мережних технологій відкритих систем у навчанні майбутніх бакалаврів інформатики / Т. Я. Вдовичин // Інформаційні технології в освіті. – 2018. – № 34. – С. 84-101. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/issue_34/p-84-101.
 6. Tetiana Ya. Vdovychyn. FORMATION OF BACHELORS OF INFORMATICS COMPETENCE IN THE USE OF OPEN SYSTEMS NETWORK TECHNOLOGIES / T.Ya.Vdovychyn // Іnformation Technologies and Learning Tools. 2017. Vol 62, No 6 (2017). – p.252-263: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1723
 7. Вдовичин Т.Я. Навчання основ програмування студентів фізико-математичного профілю / Т.Я. Вдовичин, Л.В. Лазурчак // Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. – Вип. 31. – Херсон: ХДУ. – 2017 – С.32-45. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/Issue_31
 8. Вдовичин Т. Я. Навчання бакалаврів інформатики з використанням мережних технологій відкритих систем у педагогічному університеті [Електронний ресурс] / Т.Я. Вдовичин // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2017. – №2(58). – с. 169-181 – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1597/1155
 9. Вдовичин Т. Я. Використання мережних технологій відкритих систем у навчанні бакалаврів інформатики: загальні висновки / Т. Я. Вдовичин // Інформаційні технології в освіті. – 2016. – Вип. 27. – С. 167-185. – Режим доступу : http://ite.kspu.edu/webfm_send/890
 10. Вдовичин Т. Я. Вдосконалення змісту дисципліни «Організаційна інформатика» з використанням мережних технологій [Електронний ресурс]/ Т. Я. Вдовичин // Інформаційні технології і засоби навчання. 2015. Том 50, № 6 (2015). с. 86-99. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1270.
 11. Вдовичин Т. Я. Сучасний стан використання мережних технологій відкритої освіти у вітчизняних ВНЗ [Електронний ресурс] / Т.Я. Вдовичин // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – №3(29). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/672.
 12. Вдовичин Т. Я. Проектування змісту «Організаційної інформатики» із застосуванням технологій відкритої освіти / Т. Я. Вдовичин, Т. М. Козак // Наукові записки. – Вип. 7. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Ч. 3. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С .26-32.
 13. Кобильник Т. П. Використання сервісу Wolfram|Alpha для розв’язування задач інтегрального числення функції однієї змінної / Т. П. Кобильник, Т. Я. Вдовичин // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2. «Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання»: Зб. наук. праць / Редрада.– К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015.– №15 (22). – С. 55-60.

Матеріали конференцій:

 1. Вдовичин Т.Я. Особливості застосування ІКТ учасниками освітнього процесу ЗВО / Т.Я. Вдовичин // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: матеріали ІV науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 15 травня 2019 року). – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2019 – 91-93 с.
 2. Когут У.П., Вдовичин Т.Я. Цифрова репутація педагога / Когут У.П., Вдовичин Т.Я. // Актуальні проблеми сучасної науки: Збірник VI міжнародної науково-практичній конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій / За ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – Дрогобич: РВВ ДДПУ  ім. І. Франка 2019. – С.214-216
 3. Сікора О.В., Когут У.П., Вдовичин Т.Я. Проектування системи дистанційного навчання студентів / О.В. Сікора, У.П. Когут, Т.Я. Вдовичин // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: матеріали ІV науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 15 травня 2019 року). – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2019 – 130-133 с.
 4. Вдовичин Т.Я. Ризики використання мережних технологій відкритих систем / Т.Я. Вдовичин // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез VII Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 193-194 с.
 5. Вдовичин Т.Я. Освітня діяльність ВНЗ з використанням мережних технологій відкритих систем / Т.Я. Вдовичин // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: матеріали ІІІ науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 1 червня 2018 року). – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2018. – с. 84-88.
 6. Вдовичин Т.Я. Мережні технології відкритих систем у ВНЗ / Т.Я. Вдовичин // Формування професійного мобільного фахівця: європейський вимір: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: ПП Ощипок М.М. 2017. – 67-68 с.
 7. Вдовичин Т.Я. Переваги та ризики використання мережних технологій відкритих систем у ВНЗ / Т.Я. Вдовичин // Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017» (14 груд. 2017 р., м. Київ) [Електронний ресурс] / за ред. Спіріна О.М. та Яцишин А.В. – К.: ІІТЗН НАПН України, 2017. – 229–234 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/709994
 8. Вдовичин Т.Я. Навчання у ВНЗ з використанням мережних технологій відкритих систем / Т.Я. Вдовичин // Актуальні проблеми сучасної науки: збірник четвертої науково-практичної конференції викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. За ред. – П. Скотного. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – 61-65 с.
 9. Вдовичин Т.Я. Формування готовності бакалаврів інформатики до використання мережних технологій відкритої освіти / Т.Я. Вдовичин // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Матеріали наукової конференції. – Київ: ІІТЗН НАПН України, 2016. – с. 12-14.
 10. Вдовичин Т. Я. Використання мережних технологій відкритих систем при викладанні навчальної дисципліни «Організаційна інформатика» / Т. Я. Вдовичин //  Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2016» (15 груд. 2016 р., м.Київ) / за заг. ред. проф. Спіріна О.М. – К.: ІІТЗН НАПН України, 2016. – 10-13 с.
 11. Вдовичин Т. Я. Класифікація мережних технологій відкритої освіти / Т. Я. Вдовичин // Медиасфера и медиаобразование: специфіка взаимодействия в современном социокультурном пространстве [Электронный ресурс] : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: С.В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.] . – Могилев: Могилев. Інститут МВД, 2015. – Загл. с экрана. – С. 66-75.
 12. Вдовичин Т. Я. Критерії, рівні та показники готовності бакалаврів інформатики до використання мережних технологій відкритої освіти / Т. Я. Вдовичин // Тези ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2015», публ. у ел. збір. (11 грудня 2015 року). – Режим доступу: http://conf.iitlt.gov.ua/Conference.php?h_id=5
 13. Вдовичин Т. Я. Проблема використання мережних технологій відкритої освіти у педагогічній теорії і практиці / Т. Я. Вдовичин // Збірник статей Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». – Київ, 2015. – С. 339-348.