Меню

Пелещак Роман Михайлович

Пелещак Роман Михайлович

Пелещак Роман Михайлович – завідувач кафедри загальної фізики, доктор фізико-математичних наук, професор, Відмінник освіти України. У 2001 році захистив докторську дисертацію на тему “Електрон-деформаційні ефекти в кристалах зі структурними неоднорідностями та у напружених гетеросистемах”. Автор біля 300 наукових та навчально-методичних праць. Під керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій.

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність Пелещак Р.М. нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (наказ від 14.05.2014 № 191к).

Сфера наукових зацікавлень: Вплив деформації на електричні та оптичні властивості наногетеросистем InAs/GaAs, CdTe/ZnTe з квантовими точками; самоузгоджені електрон-деформаційно-дифузійні ефекти в широкозонних напівпровідниках та гетеросистемах із самоорганізованими нанокластерами; дослідження механізмів пасивації воднем електрично-активних центрів та її впливу на робочі характеристики датчиків радіоактивного випромінювання на основі CdTe.

Керівництво темами фундаментальних досліджень за рахунок видатків державного бюджету:

 • Вплив деформаційних ефектів на електронні та діркові стани квантових точок гетеросистеми InAs/GaAs (2005– 2007 рр., номер держреєстрації 0105U001877);
 • Формування електронно-діркових переходів у напружених гетеросистемах з самоорганізованими дефектно-деформаційними кластерами (2008 – 2010 рр., номер держреєстрації 0108U000587);
 • Теорія струмопереносу через бар’єр Шотткі на основі напружених наногетеросистем арсенід індію – арсенід галію з квантовими точками (2011 – 2013 рр., номер держреєстрації 0111U001019);
 • Керування спектром та напрямом випромінювання гетеролазера на квантових точках за допомогою акустичної хвилі (2014 – 2016 рр., номер держреєстрації 0114U002615)
 • Вплив акустоелектронної взаємодії на умови формування поверхневої надгратки при лазерному опроміненні GaAs, CdTe (2016 – 2018 рр., номер держреєстрації 0116U004736).

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Статті:

 1. PeleshchakM. Spatial-temporal redistribution of point defects in three-layer stressed nanoheterosystems within the framework of self-assembled deformation-diffusion model / R.M. Peleshchak, N.Ya. Kulyk, M.V. Doroshenko // Condensed Matter Physics. – 2015. – V. 18. – № 2. – Р. 23602: 1 – 12.
 2. Peleshchak R.M. Role of acoustoelectric interaction in the formation of nanoscale periodic structures of adsorbed atoms / R.M. Peleshchak, I.I. Lazurchak, О.V. Kuzyk, O.O. Dan’kiv, G.G. Zegrya // Semiconductors. – 2016. – V. 50. – № 3. – P. 318 – 323.
 3. Peleshchak R.M. Temperature regimes of formation of nanometer periodic structure of adsorbed atoms in GaAs semiconductors under the action of laser irradiation / R.M. Peleshchak, O.V. Kuzyk, O.O. Dankiv // Condensed Matter Physics. – 2015. – V. 18. – № 4. – Р. 43801: 1 – 8.
 4. Peleshchak R.M. Non-linear model of impurity diffusion in nanoporous materials upon ultrasonic treatment / R.M. Peleshchak, O.V. Kuzyk, O.O. Dankiv // Condensed Matter Physics. – 2014. – V. 17. – № 2. – Р. 23601: 1 – 8.
 5. BalabanV. The ultrasonic modification of thermodynamic and kinetic regularity of lithium intercalation in talc / O.V. Balaban, I.I. Grygorchak, R.М. Peleshchak, О.V. Kuzyk, О.О. Dan’kiv // Progress in Natural Science: Materials International. – 2014. – V. 24. – № 4. – Р. 397 – 404.
 6. Peleshchak R.M. Effect of Bi isovalent dopants on the formation of homogeneous coherently strained InAs quantum dots in GaAs matrices / R.M. Peleshchak, S.K. Guba, О.V. Kuzyk, I.V. Kurilo, O.O. Dan’kiv // Semiconductors. – 2013. – V. 47. – № 3. – P. 349 – 353.
 7. Пелещак Р.М. Дифузiйно-деформацiйна теорія формування самоорганiзованих нанокластерiв iмплантованих домiшок / Р.М. Пелещак, О.В. Кузик, О.О. Даньків // Журнал фізичних досліджень. – 2013. – Т. 17. – № 2. – С. 2601-1 – 2601-6. – 6 с.
 8. ПелещакР.М. Модуляція напрямку випромінювання гетеролазера з квантовими точками InAs під впливом акустичної хвилі / Р.М. Пелещак, О.О. Даньків, О.В. Кузик  // Український фізичний журнал. – 2012. – Т. 57. – № 1. – С. 71 – 75.
 9. ПелещакР.М. Енергетичний спектр електронів у тришаровій гетеросистемі із самоорганізованими дефектно-деформаційними структурами / Р.М. Пелещак, О.В. Кузик, О.О. Даньків  // Український фізичний журнал. – 2012. – Т. 57. – № 8. – С. 841 – 846.
 10. Пелещак Р.М. Моделювання розподілу потенціалу в бар’єрній структурі Шотткі з вбудованим шаром квантових точок / Р.М. Пелещак, І.І. Лазурчак, М.В. Дорошенко, Н.Я. Кулик // Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. – Т. 15. – № 4. – P. 693 – 698.

Навчально-методичні посібники:

 1. Угрин Ю.О. Опис електромагнетних явищ способом розв’язування задач [для студентів напряму підготовки 6.040203 “Фізика”]. Навчально-методичний посібник / Юрій Угрин, Роман Пелещак, Володимир Штим. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 372 с. (Рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки України, протокол № 1/11-12205 від 30.07.2013 р.).
 2. Пелещак Р.М. Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика. Лабораторний практикум [для студентів напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”]. Навчально-методичний посібник / Роман Пелещак, Олег Кузик, Олеся Даньків. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 107 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету, протокол № 4 від 28.03.2013 р.).
 3. БританВ.Б. Архітектура обчислювальних систем [для студентів напряму підготовки 040302 “Інформатика”]. Навчально-методичний посібник / Віктор Британ, Роман Пелещак, Микола Станько.  – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 208 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, протокол № 5 від 24.05.2012 р.).
 4. Пелещак Р.М. Математичне моделювання фізичних процесів. Матеріали до самостійної роботи / Роман Пелещак, Олег Кузик, Олеся Даньків. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 98 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 4 від 19.03.2015 р.).
 5. ПелещакР.М. Теорія розпізнавання образів. Методичні матеріали до самостійної роботи [для студентів галузі знань 0403 Системні науки та кібернетика” спеціальності 04030201 “Інформатика”]. Навчально-методичний посібник / Роман Пелещак, Олеся Даньків. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 108 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, протокол № 4 від 19.04.2012 р.).
 6. Британ В.Б. Електронно-обчислювальна техніка і автоматика. Методичні вказівки до лабораторного практикуму / Віктор Британ, Роман Пелещак, Дионізій Шуптар. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 103 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 9 від 26.06.2015 р.).
 7. Григорович Г.М. Загальна фізика. Квантова фізика. Атомна і ядерна фізика. Лабораторний практикум / Геннадій Григорович, Ольга Одрехівська, Роман Пелещак, Володимир Штим. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 90 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 9 від 26.06.2014 р.).