Меню

Пазюк Роман Іванович

Пазюк Роман Іванович

Пазюк Роман Іванович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

 

ОСВІТА:

 • 1989 р. – Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Фізика, математика»;
 • 1996-2000 рр. – навчання в аспірантурі Дрогобицького держав­ного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»;
 • 2017 р. – захищено кандидатську дисертацію на тему: «Оптичні та електричні властивості надґраток квантових точок на основі напівпровідників АIIIВV» за спеціальністю 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків».

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 • 1990 – 1991 рр. – лаборант кафедри теоретичної фізики та методики викладання фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 1991 –2000 рр. – старший лаборант кафедри теоретичної фізики та методики викладання фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2000 – 2012 рр. – викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2012 – 2017 рр. – старший викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2017 – 2018 рр. – старший викладач кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2018 – по теперішній час – доцент кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 • Комп’ютерні видавничі системи.
 • Iнформацiйнi технологiї в соцiально-педагогiчнiй сферi.
 • Теорія інформації та кодування.
 • Захист інформації.
 • Аналіз даних.
 • Організація та обробка електронної інформації.
 • Iнформаційно-комунiкацiйнi технології в освіті.

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Навчально-методичні посібники:

 1. Козак Т.М., Пазюк Р.І. Методичні рекомендації до педагогічної практи­ки [для студентів спеціальності 7.04030201 “Інформатика”] / Козак Тетяна Михайлівна, Пазюк Роман Іванович. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 44 с. (рекомендовано до друку Вченою радою ДДПУ)
 2. Борис М.М., Пазюк Р.І. Методика вивчення фізичних величин у загальноосвітніх навчальних закладах: Навч. посібн. [для студентів ВНЗ] / Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 24 с.
 3. Волошин С.М., Пазюк Р.І. Математичні методи у психології: методичні рекомендації до практичних занять [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня] // С.М. Волошин, Р.І. Пазюк – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2018. – 76 с.

Наукові статті: 

 1. В.І. Бойчук, І.В. Білинський, Р.І. Пазюк Мiнiзонна електропровiднiсть у надґратках сферичних нанокристалiв гетеросистеми InAs/GaAs // Український Фізичний Журнал. – 2017. –.Т. 62. – №4. с.335-342
 2. I. Boichuk, I.V. Bilynskyi, R.I. Pazyuk Light absorption coeficient of an ordered array of spherical quantum dot chains // Condensed Matter Physics. – 2017, Vol. 20, No 2, 23704: 1–9
 3. В.І. Бойчук, І.В. Білинський, Р.І. Пазюк Мінізонна електропровідність у надґратках кубічних квантових точок гетеросистеми InAs/Ga(x)In(1-x)As // Фізика і хімія твердого тіла. – 2017. – T. 18. – № 1. с.94-101.
 4. В.І. Бойчук, І.В. Білинський, Р.І. Пазюк Коефіцієнт міжзонного поглинання в над­грат­ках напівпровідникових квантових точок при низьких температурах // Фізика і хімія твердого тіла. – 2017. – T. 18. – № 2. с.151-157.
 5. В.І. Бойчук, І.В. Білинський, Р.І. Пазюк Електрична провідність у надґратках сферич­них квантових точок // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – T. 17. – № 3. – с. 320-329.
 6. В.І. Бойчук, І.В. Білинський, Р.І. Пазюк Коефіцієнт поглинання світла, що зумовлений міжпідзонними переходами електронів у надгратках сферичних квантових точок. // Журнал фізичних досліджень. – 2015. – т. 19, № 1/2. – с. 1601 (1) – 1601 (8)
 7. В.І. Бойчук, І.В. Білинський, Р.І. Пазюк Міжзонне поглинання світла в надгратках кубічних квантових точок сполук А3В5 // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. № 8, 2016. – С.8-12.
 8. В.І. Бойчук, І.В. Білинський, Р.І. Пазюк Зонна структура та сила осцилятора міжпід­зонних переходів електронів у надгратках сферичних квантових точок різної вимірності // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. № 7, 2015. – С.2-10

Матеріали конференцій:

 1. Пазюк Р.І., Жук М.Ю. Перспективи використання інтерактивних технологій у ЗВО / Пазюк Р.І., Жук М.Ю. // Актуальні проблеми сучасної науки: VI Міжнародна науково-практична конференція викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, Україна, Дрогобич, 19 квітня 2019 р. Збірник тез / За ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка 2019. – с.230-232
 2. Пазюк Р.І., Лаб’як Р.І. Використання інноваційних технологій кодування у школі / Пазюк Р.І., Лаб’як У.А. // Актуальні проблеми сучасної науки: VI Міжнародна науково-практична конференція викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, Україна, Дрогобич, 19 квітня 2019 р. Збірник тез / За ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – Дрогобич: РВВ, ДДПУ ім. Івана Франка 2019. – с.233-234
 3. Пазюк Р.І., Ковальчук Б.Б. Тестова система як засіб навчання та корекції знань в області ІКТ / Пазюк Р.І., Ковальчук Б.Б. // Актуальні проблеми сучасної науки: Зб. V науково-практичній конференції викладачів та студентів навчально-наукового ІФМЕІТ / За ред. Павла Скотного. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ, ДДПУ ім. І. Франка 2018. – С.181-183.
 4. Бойчук В.І., Білинський І.В., Пазюк Р.І., Мецан Х.О. Теорія електронного спектра в надґратках сферичних і кубічних напівпровідникових квантових точок у гетеросистемах GaAs/AlxGa1-xAs та InAs/GaxIn1-xAs / Бойчук В.І., Білинський І.В., Пазюк Р.І., Мецан Х.О. // Тези доповiдей  8а Міжнародної науково-технічної конференції “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-8) (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів) Україна, Одеса, 28 травня-1 червня 2018 р. Матеріали конференції. – с.23.
 5. I. Boichuk, I.V. Bilynskyi, R.I. Pazyuk Optical properties of the arrays different form quantum dots / V.I. Boichuk, I.V. Bilynskyi, R.I. Pazyuk // Topical Problems of Semiconductor Physics. Materials of the X International Conference. Truskavets, 26-29 June, 2018: Publishing House “UKRPOL” Ltd., 2018. – p.10-11
 6. Білинський І.В, Пазюк Р.І., Мецан Х.О. Міжпідзонні електронні переходи та електрична провідность в надґратках напівпровідникових квантових точок у гетеросистемах GaAs/AlxGa1-xAs та InAs/GaxIn1-xAs / Білинський І.В, Пазюк Р.І., Мецан Х.О. // Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції / Миколаїв, Україна, 13-15 вересня 2018 р. – с.9
 7. I. Boichuk, I.V. Bilynskyi, R.I. Pazyuk Miniband electroconductivity in heterosystem InAs/GaxIn1-xAs of periodic cubic quantum dots // XVI Internatinal Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (dedicated to memory Professor Dmytro Freik). Materials / Ed. by Prof. Prokopiv V.V. – Ivano-Frankivsk: Publisher Vasyl Stefanyk Precarpatian National University, 2017. – p.370
 8. В.І. Бойчук І.В. Білинський, Р.І. Пазюк, І.С. Шевчук. Питома електропровідність в надґратках на основі сполук A3B5 // VIІ Українська наукова конференція з фізики напів­провідників. Матеріали конференції. – Кременчук: Видавець ПП Щербатих О.В., 2016 – с. 97
 9. Boichuk V.I., Bilynskyi I.V., Pazyuk R.I. Electrical conductivity in semiconductor super­lattice of cubic quantum dots // Topical Problems of Semiconductor Physics. IX International Conference.– Truskavets, 16-20 May, 2016: Publishing House “UKRPOL” Ltd., 2016, р.6
 10. Boichuk V.I., Bilynskyi I.V., Pazyuk R.I. Intersubband transitions of the quantum-dot superlattices electrons as a cause of particular electrical and optical properties // Topical Problems of Semiconductor Physics. IX International Conference. – Truskavets, 16-20 May, 2016: Publishing House “UKRPOL” Ltd., 2016, p.7
 11. Boichuk V.I., Bilynskyi I.V., Pazyuk R.I. Temperature dependence of electrical conducti­vity of superlattice // Topical Problems of Semiconductor Physics. IX International Conference. – Truskavets, 16-20 May, 2016: Publishing House “UKRPOL” Ltd., 2016, p.25.
 12. I. Boichuk, I.V. Bilynskyi, R.I. Pazyuk, I.S.Shevchuk. Electron transport in GaAs/AlAs superlattices of spherical quantum dots // IC SeNOB 2016, International Conference on Semiconductor Nanostructures for Optoelectronics and Biosensors, Rzeszow, Poland, May 22-25, 2016. – Rzeszow: University of Rzeszow Publishing House, 2016. – p.60
 13. В.І. Бойчук, І.В. Білинський, Р.І. Пазюк. Двовимірні надґратки InAs/GaAs сферичних квантових точок: мінізонна електропровідність // 7-ма Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології». – Україна, Одеса, 30 травня – 3 червня 2016 р. – Одеса: Астропринт. 2016. – c. 96.
 14. Бойчук В.І., Білинський І.В., Пазюк Р.І. Міжзонне поглинання в тривимірних напівпровідникових надгратках сферичних квантових точок GaAs/AlAs// Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції / Миколаїв, Україна, 22 – 24 вересня 2016 р. – с.16-17
 15. Бойчук В.І., Білинський І.В., Пазюк Р.І. Мінізонна електропровідність у надґратках кубічних квантових точок InAs/GaAs // Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції / Миколаїв, Україна, 22 – 24 вересня 2016 р. – с. 36-37
 16. Бойчук В., Білинський І., Пазюк Р., Лешко Р., Іванишин І., Карпин Д. Залежність оптичних та електричних властивостей впорядкованих масивів сферичних квантових точок від температури та положення рівня Фермі // Проблеми механіки та фізико-хімії конден­сованого стану речовини: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції / Миколаїв, Україна, 17-19 вересня 2015 р. – с.19, 1 с.
 17. Бойчук В.І., Білинський І.В., Пазюк Р.І., Кропивницька К.М. Вплив поляризації падаючого світла на поглинання світла масивом впорядкованих ланцюжків сферичних квантових точок // Проблеми механіки та фізико-хімії конденсованого стану речовини: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції / Миколаїв, Україна, 17-19 вересня 2015 р. – с.150-151, 2 с.