Меню

Козак Тетяна Михайлівна

Козак Тетяна Михайлівна

КОЗАК  ТЕТЯНА  МИХАЙЛІВНА – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася у м. Борислав Львівської області.

ОСВІТА. Закінчила Бориславську СШ № 7 (1992 р.), Дрогобицький  державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) за спеціальністю “Математика та основи інформатики” (1997 р.). Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Організаційно-педагогічні засади впровадження кредитно-модульної системи підготовки фахівців у вищих педагогічних навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації” за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки у спеціалізованій вченій раді К 14.053.01 Житомирського державного університету імені Івана Франка (2007 р.). Отримала вчене звання доцента кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (2012 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Лаборант (березень – серпень 1998 р.), старший лаборант (з вересня 1998 р.), методист (2002 р.), аспірант (2003–2006 рр.), викладач (2006 р.), доцент (з 2009 р. по теперішній час) кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАУКА. Наукові інтереси пов’язані з використанням сучасних комп’ютерних технологій в освіті та науці, медіаосвітою, історією інформатики, методикою навчання інформатики, хмарними сервісами. Ці напрями висвітлено у понад 80 наукових і навчально-методичних працях. 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ. 

Монографія:

 1. Кишакевич Ю. Організаційно-педагогічні засади функціонування кредитно-модульної системи у вищих педагогічних навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації / Юрій Кишакевич, Тетяна Козак. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2008. – 168 с. 

Навчально-методичні посібники:

 1. Сікора О.В. Дослідження операцій та теорія ігор. Лабораторний практикум для ОКР “Бакалавр” спеціальності 6.080200 “Інформатика” / О.В. Сікора,  Т.М. Козак, У.П. Когут. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2009. – 68 с.
 2. Сікора О. В. Дослідження операцій та теорія ігор. Лабораторний практикум для ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.040203 “Фізика” / О.В. Сікора,  Т.М. Козак, У.П. Когут. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка 2010. – 143 с.
 3. Практична підготовка фахівців ОКР “Бакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр” галузі знань 0403 “Системні науки і кібернетика” напряму підготовки (спеціальності) “Інформатика”. / Упорядник Тетяна Козак – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 50 с.
 4. Козак Т.М. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з програмування, методів обчислень та оптимізації: навчально-методичний посібник [для студентів напряму підготовки 6.040302 “Інформатика”]. / Т.М. Козак , У.П. Когут – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 44 с.
 5. Грозовський В.В. Методичні рекомендації до переддипломної практики [для студентів спеціальності 7.04030201 “Інформатика”] / Грозовський В.В., Кобильник Т.П., Козак Т.М. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 24 с.
 6. Грозовський В.В. Методичні рекомендації до переддипломної практики [для студентів спеціальності 8.04030201 “Інформатика”] / Грозовський В.В., Кобильник Т.П., Козак Т.М. – – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 35 с.
 7. Козак Т.М. Методичні рекомендації до педагогічної практики [для студентів спеціальності 7.04030201 “Інформатика”]. / Козак Т.М., Пазюк Р.І. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 40 с.
 8. Грозовський В.В. Методичні рекомендації до виробничої практики [для студентів напряму підготовки 6.040302 “Інформатика”]. / Грозовський Володимир Васильович, Козак Тетяна Михайлівна. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 40 с.
 9. Кишакевич Ю. Функціональний аналіз : Елементи метричного простору у задачах : навчальний посібник [для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” напряму підготовки “Математика”] / Юрій Кишакевич, Тетяна Козак. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 52 с.
 10. Козак Т. Методика викладання інформатики. навчально-методичні матеріали до самостійної роботи [для студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій] / Тетяна Козак. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 66 с.
 11. Козак Т.М. Теорія масового обслуговування : тексти лекцій [для студентів спеціальності “Інформатика*”] / Козак Тетяна Михайлівна, Вдовичин Тетяна Ярославівна – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 58 с. 

Статті (основні за останні 5 років):

 1. Кишакевич Ю.Л., Козак Т.М. Система освіти України та виклики сучасності. // Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2012. – № 1 (84). – С. 21 ‑ 26. (фахове видання).
 2. Козак Т.М. Інтенсифікація лекції у вищій школі засобами мультимедійних презентацій. / Т. Козак // Інформаційні технології та засоби навчання: електронне наукове фахове видання. – 2012. – № 2 (28). – Режим доступу до журналу : http://www.journal.iitta.gov.ua (фахове видання).
 3. Блистів О.М., Козак Т.М. Планування самостійної роботи студентів з використанням ІКТ. // Імідж сучасного педагога : Всеукр. науково-практичний освітньо-популярний журнал. – Полтава : ТОВ “АСМІ”, 2012. – № 5. – С. 14 – 17. (фахове видання)
 4. Козак Т.М. Курсова робота як вид навчально-дослідницької діяльності бакалаврів інформатики / Т. Козак // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – 2012. – Вип. 19 (232). – С. 47 ‑ 51. (фахове видання)
 5. Козак Т.М. Інформаційна безпека учнів при роботі в інтернеті // Людинознавчі студії : Зб. наук. пр. Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (гол. ред.), М. Чепіль та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 25. Педагогіка. – С. 149 ‑ 163. (фахове видання)
 6. Козак Т. Системний підхід у реалізації безпечної роботи учнів в інтернеті. / Козак Тетяна. Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве [Электронный ресурс]: сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С.В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2015. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). ‒ С.191-197.
 7. Вдовичин Т.Я. Проектування змісту “Організаційної інформатики” із застосуванням технологій відкритої освіти / Т.Я. Вдовичин, Т.М. Козак // Наукові записки. – Випуск 7 – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С.26-32. (фахове видання)

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Укладач збірників програм навчальних дисциплін для підготовки фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, ОКР “Спеціаліст”. Автор та співавтор навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, планів практичних занять із методичними рекомендаціями, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: “Методика навчання інформатики”, “Історія інформатики та обчислювальної техніки”, “Комп’ютерні інформаційні технології в освіті та науці”, “Теорія масового обслуговування”, “Методика і технології дистанційного навчання”. Керівник курсових і дипломних робіт студентів.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: член науково-методичної ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка з 2008 року, куратор академічних груп.

ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Співпрацює з учителями інформатики навчальних закладів Дрогобича, Дрогобицького району, Львівської області; з викладачами інформатичних дисциплін Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, Рівненського державного гуманітарного університету, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; науковими співробітниками Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: історія інформатики та обчислювальної техніки, інформаційна безпека особистості при роботі в інтернеті, розвиток критичного мислення, медіаосвіта, медіаімунітет особистості.