Меню

Кобильник Тарас Петрович

Кобильник Тарас Петрович

Кобильник Тарас Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

ОСВІТА:

 • 2002 р. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «ПМСО. Математика та основи економіки»;
 • 2004-2007 рр. – навчання в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 • 2009 р. – захищено кандидатську дисертацію на тему «Методична система навчання математичної інформатики у педагогічному університеті» за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (інформатика)».

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 • 2002 р. – інженер-програміст другої категорії кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2008 р. – викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2012 р. – доцент кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2017 р. до тепер – доцент кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 • Системи штучного інтелекту.
 • Теоретичні основи інформатики.
 • Основи штучного інтелекту.
 • Програмування мовою Python.
 • Нейроiнформатика.
 • Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ: 

Наукові статті: 

 1. Кобильник Т.П. Методичні аспекти навчання теми «Логічне виведення за невірогідних знань» / Т.П. Кобильник // Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 3 (17). С.57-60.
 2. Кобильник Т.П. Активізація пізнавальної діяльності в процесі навчання дисципліни «Основи штучного інтелекту» / Т.П. Кобильник // Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип.25 (2-2018). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2018. – С.236-241.
 3. Кобильник Т.П. Кліткові автомати як засіб моделювання складних систем / Т.П. Кобильник // Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 4(18). С. 71-75
 4. Кобильник Т.П. Методичні аспекти навчання множинного лінійного регресійного аналізу з використанням статистичного середовища R / Кобильник Т.П. // Фізико-математична освіта. – 2018. – Випуск 1(15). – С. 57-62.
 5. Кобильник Т.П., Жидик В.Б. Методичні аспекти навчання дискретних випадкових величин з використанням статистичного середовища R / Кобильник Т.П., Жидик В.Б. // Фізико-математична освіта. – 2018. – Випуск 2(16). – С. 58-62.
 6. Кобильник Т.П. Методичні аспекти навчання регресійного аналізу з пакетом R / Т.П. Кобильник // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – № 19 (26). – С.67-72.
 7. Кобильник Т.П. Методичні аспекти навчання однофакторного дисперсійного аналізу з використанням пакету R / Т.П. Кобильник / Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип.21 (2-2016). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С.244-250.
 8. Кобильник Т.П. Методичні аспекти використання системи Maxima у процесі навчання дослідження операцій / Т.П. Кобильник, У.П. Когут // Інформаційні технології в освіті: зб.наук.пр. – Вип. 27. – Херсон: ХДУ. – 2016 – С.67-80.
 9. Кобильник Т.П. Опрацювання статистичних даних засобами пакету R / Т.П. Кобильник // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип.20. – Ч.1.– Кам’янець-Подільський, 2016. – С.284-290
 10. Кобильник Т.П. Використання web-сервісу Wolfram|Alpha для розв’язування задач з теорії ймовірностей / Т.П. Кобильник // Інформаційні технології в освіті. – 2015. – № 24. – С. 68-80.
 11. Кобильник Т.П. Первинне опрацювання статистичних даних з використанням системи Maple / Т.П. Кобильник // Наукові записки. – Випуск 7. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені ім. В.Винниченка, 2015. – С.62-70.
 12. Кобильник Т.П. Використання сервісу Wolfram|Alpha для розв’язування задач інтегрального числення функції однієї змінної / Т.П. Кобильник, Т.Я. Вдовичин // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – № 15 (22). – С.55-60.
 13. Кобильник Т.П.  Можливість використання системи комп’ютерної математики Mathematica для розв’язування задач математичного аналізу / Т.П. Кобильник, В.Б. Жидик // Щорічний науковий журнал «Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики». – 2015. – № 7. – С. 23-26

Матеріали конференцій:

 1. Кобильник Т.П. Методичні аспекти навчання теми «Логічне виведення за нечітких відомостей». / Кобильник Т.П. // Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року. м. Київ. Укладач: Н.П. Франчук. – К.: В-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С.12-13.
 2. Кобильник Т.П. Статистичне середовище R як засіб навчання дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних». / Кобильник Т.П. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: матеріали IV науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 15 травня 2019 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2019. – C.115-117
 3. Кобильник Т.П. Пакет R – програмне забезпечення для ‘статистичного аналізу / Т.П. Кобильник // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: матеріали ІІІ науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 1 червня  2018 року). – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, – С.92-95
 4. Кобильник Т.П. Програмне забезпечення для статистичного аналізу у навчальному процесі педагогічного університету / Т.П. Кобильник, В.Б. Жидик // Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30-31 травня 2017 року м. Київ. Укладач: Твердохліб І.А. – Київ: В-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С.151-152.
 5. Kobylnyk T. Statistical Software in the Higher School Educational Process / T. Kobylnyk // ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2017 // Proceedings of the 13th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI 2017), Kyiv, Ukraine, May 15-18, 2017. – P. 311-318. – Access mode: http://ceur-ws.org/Vol-1844/10000311.pdf
 6. Кобильник Т.П. Соціальні наслідки впливу медіаресурсів в освіті / Т.П. Кобильник // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве [Электронный ресурс]: сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: С.В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев: Могилев. институт МВД, 2016. – С.130-135.
 7. Кобильник Т.П. Web-сервіс Wolfram|Alpha у навчальному процесі ВНЗ / Т.П. Кобильник, В.І. Баранецький // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – С.65-68.
 8. Кобильник Т.П. Статистичний пакет R / Т.П. Кобильник // Матеріали шостої науково-практичної конференції  FOSS LVIV  2016  (19-22 квітня 2016 р.) – 2016. – С. 57–58.