Меню

Дорошенко Микола Васильович

Дорошенко Микола Васильович

ДОРОШЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

Дорошенко Микола Васильович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

ОСВІТА:

 • 1982 р. – Львівський державний університет імені І. Я. Франка (нині – Львівський національний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Прикладна математика»;
 • 1984 – 1987 рр. – навчання в аспірантурі Львівського державного університету імені Івана Франка;
 • 1989 р. – захищено кандидатську дисертацію на тему: «Чисельне розв’язування прямої та оберненої задач теорії потенціалу в електронній оптиці» за спеціальністю 01.01.07 «Обчислювальна математика».

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 • 1982 р. – інженер обчислювального центру ІППММ;
 • 1987-1990 рр. – молодший та науковий співробітник НДЧ Львівського державного університету імені Івана Франка;
 • 1990 р. – старший викладач кафедри загально-технічних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка;
 • 1992 р. – старший викладач кафедри інформатики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 1994 р. – доцент кафедри інформатики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2001 р. – доцент кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2017 р. до тепер – доцент кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 • Об’єктно-орієнтоване програмування.
 • Комп’ютерне моделювання.
 • Проектування програмних систем.
 • Чисельні методи.
 • Моделювання програмних систем наукового призначення.
 • Нечітке моделювання систем.
 • Обчислювальна математика.
 • Основи наукових досліджень.

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Навчально-методичні посібники:

 1. Дорошенко М. В., Когут У.П. Методи об’єктно-орієнтованого програмування / Дорошенко М.В., Когут У.П. // Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2019. –112 с.
 2. Дорошенко М.В., Когут У.П. Комп’ютерне моделювання. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт / Когут У.П., Дорошенко М.В. // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. –120 с.
 3. Дорошенко М.В. Теорія керування. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт / М.В. Дорошенко, У.П.  Когут – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім.І. Франка, 2016. – 104 с.
 4. Дорошенко М.В. Чисельні методи розв’язування диференціальних рівнянь. Лабораторний практикум [практикум для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки “Інформатика”] / М.В. Дорошенко, У.П.  Когут – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 106 с.
 5. Дорошенко М.В. Об’єктно-орієнтоване програмування. Курс лекцій. / Микола Васильович Дорошенко. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 62 с.

Наукові статті: 

 1. Peleshchak I., Peleshchak R., Lytvyn V., Doroshenko M., Olyvko R. Hechth-Nielsen theorem for a modified neural network with diagonal synaptic connections / Peleshchak R., .Lytvyn V., Peleshchak I., Doroshenko M., Olyvko R. // Mathematical modeling and Vol. 6, No. 1, pp. 101-108(2019)
 2. Сікора О. В., Дорошенко М. В. Прогнозована оцінка ефективності підвищення втомного опору елементів зварних конструкцій термообробкою / Сікора О. В., Дорошенко М.В., Семерак В. М., Іваник Є. Г. // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія технічні науки, випуск. 18. – Кам’янець-Подільський. – 2018. – С. 74-90.
 3. Дорошенко М.В. Навчання студентів фізико-математичного профілю методів обчислень з використання інтегрованого середовища WORD та MATLAB / Дорошенко М.В. // Інформаційні технології в освіті. – № 34, – Херсон. – 2018. – С. 34-46.
 4. Коляно Я. Ю., Сасс Т. С., Іваник Є. Г., Сікора О. В., Дорошенко М. В. Моделювання процесу теплосамоперенесення в композитних поліграфічних структурах / Коляно Я. Ю. Іваник Є. Г., Сікора О. В., Дорошенко М. В. // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія Технічні науки, Випуск. 17. – Камянець- Подільський. – 2018. – С. 92-100.
 5. Коляно Я. Ю., Сасс Т. С. Іваник Є. Г., Сікора О. В., Дорошенко М. В.  Іт-засоби оптимізації процесу кондуктивного сушіння поліграфічних матеріалів / Коляно Я. Ю., Сасс Т. С. Іваник Є. Г., Сікора О. В., Дорошенко М. В. // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія Технічні науки, Випуск. 16. – Камянець- Подільський. – 2017. – С. 53-63.
 6. Peleshachak R. M. Computer techologies and systems of computer mathematics as one the methods of increase the efficiensy of leadthrouch of laboratory works from general physics course / Peleshachak R.M., Seneta Ya., Doroshenko M.V., Dan’kiv O.O., Kuzyk O.V. // Scientific and metheod logical basic for teaching naturak and engineering in higher educatuon.. Issue 1, Arial, Israel. – 2017. – C. 73-78.
 7. Коляно Я.Ю., Іваник Є.Г., Сікора О.В., Дорошенко М.В., Т. С. Сасс. Математична та структурна моделі інформаційних технологій процесу сушіння паперу // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: технічні науки, випуск 14. − Кам’янець-Подільський. − 2016. −С. 72-83.
 8. Дорошенко М.В.  Комп’ютерна система вивчення та реалізації наближених методів алгебри та аналізу з використанням інтегрованого середовища Word та Matlab/ Дорошенко М.В., Драб Т. І. // Вісник Національного університету «ХПІ». – 2016. – № 49(1221). – С. 36-42.
 9. Peleshchak R.M. The spatial-temporal redistribution of point defects in the three layer stressed nanoheterosystems within the limits of the self-assembled deformation-diffusion model / M. Peleshchak, N.Ya. Kulyk, M.V. Doroshenko // Condensed Matter – 2015. – V. 18. – № 2. – Р. 23602-1 – 23602-12.
 10. Пелещак Р.М. Розв’язування крайових задач для рівнянь параболічного типу методом перетворень Лапласа з використанням СКМ Mathematica / Р.М. Пелещак, М.В. Дорошенко, М.Б. Мельник // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики : Збірник наукових праць ХХІ Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 24 – 25 вересня 2015 р.). – Львів, – С. 249 – 252.

Матеріали конференцій:

 1. Пелещак Р.М. Розв’язування крайових задач для рівнянь параболічного типу методом перетворень Лапласа з використанням СКМ Mathematica / Р.М. Пелещак, М.В. Дорошенко, М.Б. Мельник // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики : Збірник наукових праць ХХІ Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 24 – 25 вересня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 249 – 252.
 2. Дорошенко М.В.  Навчальна система вивчення наближених методів розв’язування задач алгебри та аналізу з використанням М-книг/ Дорошенко М.В., Драб Т. І. // Щорічний науковий журнал «Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики». – 2015. – № 7. – С. 29-34.
 3. Дорошенко М.В. Цифрова обробка зображень засобами пакету WaveletToolBox / Дорошенко М.В. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: матеріали ІV науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 15 травня 2019 року). – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2019 – С. 18-23
 4. Дорошенко М.В. Дистанційне вивчення дисципліни «Методи об’єктно-орієнтованого програмування» на основі платформи EFRONT / Дорошенко М.В., Шаповаловський А. О. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: матеріали ІV науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 15 травня 2019 року). – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2019. – С. 112-115.
 5. Дорошенко М. В. Організація дистанційного вивчення навчальної дисципліни «Методи об’єктно-орієнтованого програмування» з використанням платформи EFRONT / Дорошенко М.В., Шаповаловський А. О. // VI Міжнародна науково-практична конференція викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, Україна, Дрогобич, 19 квітня 2019 р. Збірник тез / За ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – Дрогобич: РВВ, ДДПУ ім.І. Франка. – 2019. – С.209-211
 6. Дорошенко М. В. Обробка сигналів за допомогою штучних нейронних систем / Дорошенко М.В., Марканич М. Д. // VI Міжнародна науково-практична конференція викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, Україна, Дрогобич, 19 квітня 2019 р. Збірник тез / За ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – Дрогобич: РВВ, ДДПУ ім. І. Франка. – 2019. – С.207-209
 7. Дорошенко М. В. Чисельне розв’язування диференціальних рівнянь вейвлет методом Гальоркіна / Дорошенко М.В., Кіндракевич Ю.В. // VI Міжнародна науково-практична конференція викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, Україна, Дрогобич, 19 квітня 2019 р. Збірник тез / За ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – Дрогобич: РВВ, ДДПУ ім. І. Франка. – 2019. С. 204-204.
 8. Дорошенко М.В., Підляська К.П. Розробка навчальної системи «Нечіткі множини. Операції над ними» засобами Visual С# / Дорошенко М.В., Підляська К.П. // Збірник матеріалів V науково-практична конференція викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій «Актуальні проблеми сучасної науки». – Дрогобич. – – 159-160 c.
 9. Дорошенко М.В., Шпортень І. В. Чисельне розв’язування змішаних задач для рівнянь параболічного типу методом прямих / Дорошенко М.В., Шпортень І. В. // Збірник матеріалів V науково-практична конференція викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій «Актуальні проблеми сучасної науки». – Дрогобич. – – 161-163c.
 10. Дорошенко М.В., Ясеницький Н.О. Цифрова обробка зображень з використанням вейвлет перетворень/ Дорошенко М.В., Ясеницький Н.О. // Збірник матеріалів V науково-практична конференція викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій «Актуальні проблеми сучасної науки». – Дрогобич. – 2018. – 164-165 c.
 11. Пелещак Р.М., Дорошенко М.В Чисельне моделювання стаціонарного рівняння дифузії / Пелещак Р.М., Дорошенко М.В // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: Матеріали ІІІ науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 1 червня 2018 р.). – Дрогобич, 2018 – С. 43-48.
 12. Дорошенко М.В. Використання М-книг для виконання лабораторних робіт з методів обчислень / Дорошенко М.В // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: Матеріали ІІІ науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 1 червня 2018 р.). – Дрогобич, 2018 – С. 88-92.
 13. Дорошенко М.В., Бах І.В. Розв’язування задач нечіткої кластеризації засобами пакету Fuzzylogic / Дорошенко М.В., Бах І. В. // Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017»(14 груд. 2017 р., м. Київ)[Електронний ресурс] /за ред. Спіріна ОМ та Яцишин АВ–К.: ІІТЗН НАПН України, 2017.–353 с.–Режим доступу: http://lib. iitta. gov. ua.
 14. Дорошенко М.В. Вивчення методів розв’язування оптимізаційних задач за допомогою М-книг / Дорошенко М.В., Драб Т.І. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем. Матеріали науково-практичної інтернет-конференції. – Дрогобич., 2016. – С. 57-60.
 15. Пелещак Р.М. Чисельне розв’язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь методом експоненціної підгонки / Р.М. Пелещак, М.В. Дорошенко, Ю.М. Галь, М.Б. Мельник // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем. Матеріали науково-практичної інтернет-конференції. – Дрогобич, 2016. – С. 145-147.
 16. Hrushka V.I. Electron and hole polaron bind energy in the deformed quantum dot / V.I. Hrushka, R.M. Peleshchak, M.V. Doroshenko, M.H. Stan’ko, O.V. Stara // Abstractbookofthe IX International conference of topical problems of semiconductorphysics (Truskavets, Ukraine, May 16 – 20, 2016). – Truskavets, 2016. – P. 11.
 17. Сенета М. Я. Вплив концентрації адсорбованих атомів на дисперсію і ширину акустичних поверхневих фононних мод / М.Я. Сенета, Р.М. Пелещак, В.Б. Британ, М.В. Дорошенко // Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Миколаїв, 22 – 24 вересня  2016 р.). – Миколаїв, 2016. – С. 12 – 13.
 18. Дорошенко М.В. Використання інтегрованого середовища Word та Matlab для вивчення методів розв’язування задач лінійного програмування / М.В. Дорошенко, Т.І. Драб // Засоби і технології сучасного навчального середовища. Матеріали Міжнародної ХІІ науково-практичної конференції. (м.Кіровоград, 27-28травня 2016 р.) –С. 92-93.
 19. Кулык Н. Я. Влияние неоднородной деформации границы раздела “квантовая точка – матрица на квантово-размерные состояния заряда / Н.Я. Кулык, Р.М. Пелещак, М.В. Дорошенко, Ю.О. Угрын, М.В. Забилык // Современные информационные и электронные технологии : Труды XVI Международной научно-практической конференции (Одесса, 25 – 29 мая2015 г.). – Одесса, 2015. – C. 250 – 251.
 20. Peleshchak R. M. Approximate method for solving the system of hyperbolic and parabolic equations for the many-layers stressed nanohetero systems / R. M. Peleshchak, M. V. Doroshenko, Yu. M. Gal’, L. V. Lazurchak, M. B. Melnyk // International V. Skorobohatkomathematicalconference (Drohobych, Ukraine, August 25 – 28, 2015). – Drohobych, 2015. – P. 121.
 21. Сенета М.Я. Квантово-розмірні стани деформованої межі розділу двох конденсованих структурно-неоднорідних систем / М. Я. Сенета, Р. М. Пелещак, М.В. Дорошенко, Ю.М. Галь // Проблеми механіки та фізико-хімії конденсованого стану речовини : Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Миколаїв, 17 – 19 вересня 2015 р.). – Миколаїв, 2015. – С. 113 – 114.