Меню

Даньків Олеся Омелянівна

Даньків Олеся Омелянівна

Даньків Олеся Омелянівна – доцент кафедри загальної фізики, кандидат фізико-математичних наук. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Вплив деформації на електронні та діркові стани в напружених квантових точках ІnАs/GaAs”. Автор 90 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: Вплив деформаційних ефектів на електричні та оптичні властивості гетеросистем з квантовими точками.

Участь у фундаментальних дослідженнях за рахунок видатків державного бюджету:

 • Вплив деформаційних ефектів на електронні та діркові стани квантових точок гетеросистеми InAs/GaAs (2005– 2007 рр., номер держреєстрації 0105U001877);
 • Формування електронно-діркових переходів у напружених гетеросистемах з самоорганізованими дефектно-деформаційними кластерами (2008 – 2010 рр., номер держреєстрації 0108U000587);
 • Теорія струмопереносу через бар’єр Шотткі на основі напружених наногетеросистем арсенід індію – арсенід галію з квантовими точками (2011 – 2013 рр., номер держреєстрації 0111U001019);
 • Вплив акустоелектронної взаємодії на умови формування поверхневої надгратки при лазерному опроміненні GaAs, CdTe (2016 – 2018 рр., номер держреєстрації 0116U004736).

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Peleshchak R.M. Role of acoustoelectric interaction in the formation of nanoscale periodic structures of adsorbed atoms / R.M. Peleshchak, I.I. Lazurchak, О.V. Kuzyk, O.O. Dan’kiv, G.G. Zegrya // Semiconductors. – 2016. – V. 50. – № 3. – P. 318 – 323.
 2. Peleshchak R.M. Temperature regimes of formation of nanometer periodic structure of adsorbed atoms in GaAs semiconductors under the action of laser irradiation / R.M. Peleshchak, O.V. Kuzyk, O.O. Dankiv // Condensed Matter Physics. – 2015. – V. 18. – № 4. – Р. 43801: 1 – 8.
 3. Peleshchak R.M. Non-linear model of impurity diffusion in nanoporous materials upon ultrasonic treatment / R.M. Peleshchak, O.V. Kuzyk, O.O. Dankiv // Condensed Matter Physics. – 2014. – V. 17. – № 2. – Р. 23601: 1 – 8.
 4. BalabanV. The ultrasonic modification of thermodynamic and kinetic regularity of lithium intercalation in talc / O.V. Balaban, I.I. Grygorchak, R.М. Peleshchak, О.V. Kuzyk, О.О. Dan’kiv // Progress in Natural Science: Materials International. – 2014. – V. 24. – № 4. – Р. 397 – 404.
 5. Peleshchak R.M. Effect of Bi isovalent dopants on the formation of homogeneous coherently strained InAs quantum dots in GaAs matrices / R.M. Peleshchak, S.K. Guba, О.V. Kuzyk, I.V. Kurilo, O.O. Dan’kiv // Semiconductors. – 2013. – V. 47. – № 3. – P. 349 – 353.
 6. Пелещак Р.М. Дифузiйно-деформацiйна теорія формування самоорганiзованих нанокластерiв iмплантованих домiшок / Р.М. Пелещак, О.В. Кузик, О.О. Даньків // Журнал фізичних досліджень. – 2013. – Т. 17. – № 2. – С. 2601-1 –
 7. ПелещакР.М. Модуляція напрямку випромінювання гетеролазера з квантовими точками InAs під впливом акустичної хвилі / Р.М. Пелещак, О.О. Даньків, О.В. Кузик  // Український фізичний журнал. – 2012. – Т. 57. – № 1. – С. 71 – 75.
 8. ПелещакР.М. Енергетичний спектр електронів у тришаровій гетеросистемі із самоорганізованими дефектно-деформаційними структурами / Р.М. Пелещак, О.В. Кузик, О.О. Даньків  // Український фізичний журнал. – 2012. – Т. 57. – № 8. – С. 841 – 846.
 9. ПелещакР.М. Формування періодичних дефектних структур у напівпровідниках під впливом акустичної хвилі / Р.М. Пелещак, О.О. Даньків, О.В. Кузик // Журнал фізичних досліджень. – 2011. – Т. 15. – № 3. – С. 3602 (4 с.).
 10. Новиков Б.В. Барические свойства квантовых точек InAs / Б.В. Новиков, Г.Г. Зегря, Р.М. Пелещак, О.О. Данькив // Физика и техника полупроводников. – 2008. – Т. 42. – № 9. – С. 1094 – 1101.
 11. Пелещак Р.М. Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика. Лабораторний практикум [для студентів напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”]. Навчально-методичний посібник / Роман Пелещак, Олег Кузик, Олеся Даньків. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 107 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету, протокол № 4 від 28.03.2013 р.).
 12. Пелещак Р.М. Математичне моделювання фізичних процесів. Матеріали до самостійної роботи / Роман Пелещак, Олег Кузик, Олеся Даньків. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 98 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 4 від 19.03.2015 р.).
 13. Пелещак Р.М. Теорія розпізнавання образів. Методичні матеріали до самостійної роботи [для студентів галузі знань 0403 Системні науки та кібернетика” спеціальності 8.04030201 “Інформатика”]. Навчально-методичний посібник / Роман Пелещак, Олеся Даньків. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 108 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, протокол № 4 від 19.04.2012 р.).