Меню

↑ Повернутись до Абітурієнту

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ТРАНСПОРТ. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ)

Підготовка фахівців за спеціальністю «Професійна освіта (Транспорт. Обслуговування та ремонт автомобілів)» здійснюється на денній формі навчання.

Випускники отримують кваліфікацію: «Викладач закладу професійної (професійно-технічної) та передвищої освіти за спеціалізацією «Транспорт».

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

– повний термін навчання (на базі повної загальної середньої освіти);

– скорочений (нормативний) термін навчання (на базі ОКР/ОС «Молодший спеціаліст» / «Молодший бакалавр», «Фаховий молодший бакалавр»).

ПОВНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ
(на базі повної загальної середньої освіти)

СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ
(на базі ОКР/ОС «Молодший спеціаліст» / «Молодший бакалавр», «Фаховий молодший бакалавр»)

Підготовка бакалаврів здійснюється за кошти державного бюджету та кошти фізичних і юридичних осіб.

Вартість одного року навчання (станом на 01.09.2023 р.) становить – 24570 грн.

Студенти денної форми навчання, що навча­ються на місцях державного замовлення, отри­мують стипендію, яка є вищою на 10% від загальної.   Студенти, які проживають у гірських районах додатково отримують надбавку до стипендії у розмірі 21%.

Усі іногородні студенти забезпечуються міс­цями у гуртожитках.

За спеціальністю «Професійна освіта (Транс­порт. Обслуговування та ремонт автомобілів)» університет готує фахівців для викладацької діяльності у системі професійної освіти в галузі транспорту, у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації, а також для інженерної та організаційної діяльності у сфері експлуатації автомобільного транспорту.

У процесі фахової підготовки бакалаври з професійної освіти набувають таких знань й умінь:

знання:

 • базові знання про психолого-педагогічні особливості професійної діяльності інженера-педагога, її зміст, структуру, задачі, соціальну значущість;
 • базові знання про організацію, принципи, форми, засоби навчально-виховного процесу; сучасні технології навчання; особливості, методи і методику професійного навчання;
 • базові знання в галузі матеріалознавства, теоретичної та прикладної механіки, теорії механізмів і машин, опору матеріалів, деталей машин, гідравліки, теплотехніки, електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки;
 • базові знання конструкції та теорії експлуатаційних властивостей автомобілів;
 • базові знання в галузі технічної експлуатації, ремонту, діагностування та сервісного обслугову­вання автомобілів.

уміння:

 • здатність до проектування і конструювання форм теоретичного і виробничого навчання із загально-технічних та спеціальних дисциплін в галузі транспорту;
 • володіння методикою проведення різних форм навчальних занять, позааудиторної та виховної роботи;
 • уміння використовувати сучасні програмні продукти для проектування та математичного моделювання технологічних процесів на автомо­більному транспорті;
 • здатність до використання набутих знань і практичних навичок при проведенні технічного обслуговування, діагностування та ремонту автомобілів.

Випускники університету, які здобули ступінь бакалавра, можуть виконувати:

 • викладацьку, методичну, виховну роботу у технічних училищах, технікумах, коледжах на посадах викладача практичного  навчання загально-технічних та спеціальних дисциплін автоексплуа­таційного, авторемонтного та машинобудівного профілів;
 • експлуатаційну роботу на автотранспортних і авторемонтних підприємствах та підприємствах технічного обслуговування автомобілів, у фірмах з продажу автотранспортних засобів на посадах інженера-механіка з експлуатації або технічного обслуговування автотранспортних засобів, інже­нера-технолога, інженера-експлуатаційника з авто­мобільних перевезень.
ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

Студенти, які навчаються за спеціальністю «Професійна освіта (Транспорт. Обслуговування та ремонт автомобілів)», крім теоретичних знань можуть отримати (факультативне навчання) права водія, розряд токаря, слюсаря.

Усі іногородні студенти забезпечуються міс­цями у гуртожитках.

Медичне обслуговування студентів прово­диться в університетському медпункті.

В університеті функціонує Центр тестування і сертифікації, який надає допомогу в отриманні міжнародних сертифікатів з іноземних мов TOEIS та інформаційних технологій ECDL.

Угода університету з провідними ВНЗ Польщі надає студентам можливість отри­мання подвійних дипломів у межах проектів «Подвійний диплом  бакалавр», «Подвійний диплом  магістр».

Юнаки мають змогу пройти військову підго­товку за програмою офіцерів запасу на кафедрі загально­військових дисциплін Академії сухопут­них військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів).

Свої творчі здібності студенти можуть зреалі­зувати у художніх колективах університету, студентському клубі КВН, театрі мод та ін.

Додаткова інформація за телефонами: 097-187-63-87; 067-718-08-07.

Адреса приймальної комісії:

вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, Львівська обл., 82100.

Веб-сторінка приймальної комісії університету

Facebook-сторінка приймальної комісії університету