Правила оформлення

Матеріал повинен охоплювати наступні складники: індекс УДК; ім’я та прізвище автора українською, англійською, російською мовами; анотації та ключові слова українською, англійською, російською мовами; назва статті українською, англійською, російською мовами; список використаної літератури з транслітерацією). Обов’язкова вимога до статей – належний рівень перекладу анотацій. Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до друку.

Обсяг статті – 8–14 сторінок (кегль 14, Times N Roman, інтервал – 1,5; текст повинен бути надрукований з одного боку аркуша; верхнє, нижнє, ліве, праве поле – 20 мм.; текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки; сторінки без нумерації; необхідно використовувати парні лапки («»); при наборі тексту слід розрізняти символи дефісу (-) і тире (–). Приймаються до друку статті українською, російською, польською, англійською, німецькою мовами.

ОБОВ’ЯЗКОВО!!!

Наукові статті необхідно підписувати за прізвищем автора (наприклад, Іваненко.rtf), окремим файлом подавати відомості про автора(Відомості_Іваненко.rtf). та зберігати у текстовому форматі RTF.  Ілюстрації приймаються тільки графічні, подані в електронному варіанті окремим файлом із зазначенням місця у тексті, куди їх слід вкладати. 

ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ
До друку приймаються наукові статті, які відповідають профілю видання.
Обов’язкові елементи публікації:
 1. Індекс УДК(універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс УДК автор.
 2. Заголовок статті.У назві бажано не використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Великі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру.
 3. Анотаціяподається українською, англійською та російською мовами. Побудова: характеристика основної теми, проблеми, мети, узагальнених результатів. Середній обсяг анотації – не менше 500 друкованих знаків. Анотації англійською мовою – 3 000 друкованих знаків.
 4. Ключові слова –слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше семи, подаються українською, англійською та російською мовами.
 5. Постановка проблеми.
 6. Аналіз досліджень.
 7. Мета статті.
 8. Виклад основного матеріалу.
 9. Висновки.
 10. Список використаної літератури– оформляти СУВОРО відповідно до вказаних вимог. На всі літературні джерела в статті повинні бути посилання. Бібліографічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номера джерел – крапкою з комою, напр.: [4], [4, 6], [4; 7; 8], [4, 21; 9, 117]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань. Бібліографічні джерела наводяться за абеткою. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з вимогами державного стандарту.
 11. Транслітерація (References). Для транслітерації українського тексту слід опиратися на Постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF), сайт Онлайн транслітерації http://ukrlit.org/index.php. Для транслітерації російського тексту – систему Держдепартаменту США (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html) (див. відповідний Зразок).
 12. Відомості про автора (авторів)– наприкінці статті, прізвище ім’я по-батькові, науковий ступінь, вчене звання (довідка про автора), домашня адреса, контактні телефони, емейл, № відділення “Нової пошти” для отримання збірника. 

Матеріали, виконані з порушенням цих правил, не розглядаються і не повертаються авторам.