Бодак Валентина Анатоліївна

Бодак Валентина Анатоліївна

Бодак Валентина Анатоліївна – доктор філософських наук, професор. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук захистила 2006 р. на тему «Релігія як феномен універсуму культуру: християнський контекст». Автор 2-х монографій, понад 70 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: релігієзнавство, культурологія релігії, філософія освіти.

Основні публікації

Навчально-методичні праці:

 1. Ткаченко О.А., Бодак В.А. Філософія. Методичні матеріали для семінарських занять та самостійної роботи студентів // Філософія. Методичні матеріали для семінарських занять та самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Редакційно-видавничийвідділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2010. – 97 с.
 2. Бодак В., Ткаченко О. Релігієзнавство: навчально-методичний комплекс: Навчальнийпосібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. – 216 с.
 3. Бодак В., Ткаченко О. Релігія як феномен універсуму культури: методичні матеріали до семінарських занять. /Бодак Валентина Анатоліївна, Ткаченко Олександр Анатолійович. – Дрогобич : Редакційно–видавничий відділ ДДПУ імені Івана. Франка, 2014. – 76 с.
 4. Ткаченко О., Бодак В., Бичков’як О.Філософія: Творчі завдання і першоджерела : практикум. Олександр Анатолійович Ткаченко, Валентина АнтоліївнаБодак, Олена Вікторівна Бичков’як. – Дрогобич: Редакційно-видавничийвідділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2017. – 184 с.

 Статті:

 1. Бодак В.А. «Духовна диктатура » релігії в культурі.// Релігія в контексті духовного життя. Колективна монографія. За ред. проф. Анатолія Колодного.- К., 2012. – С. 371-380 (0, 5 д.а.)
 2. Бодак В.А. Пріоритети католицької соціальної доктрини у визначеннях Другого Ватиканського собору / В.Бодак, Л.Филипович // Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського Собору. Серія наукових збірників. Випуск 5. – К. : УАР, 2013. – С. 69-76 (0,5 др. арк.(авторська частка Бодак В.А. 0,25 др. арк.))
 3. Бодак В.А. Міжрелігійний діалог як засіб толерантизації міжконфесійних відносин / В. Бодак, Л.Филипович // Толерантність міжконфесійних відносин як умова стабільного розвитку України.Збірник наукових праць / Міністерство освіти та науки України, Запорізька державна інженерна академія, Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України / За загальною редакцією д. філос.н., проф. Колодного А.М. – Київ – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2014. – С.68-72 (0,5 др. арк. (авторська частка Бодак В.А. 0,25 др. арк..))
 4. Бодак В.А. Міжконфесійний діалог церков як діалог культур / В.А.Бодак // Релігійна свобода: на перехресті епох, країн і культур. Науковий щорічник № 19. За заг.редакцією проф.А.Колодного. – К. : УАР, 2015-2016. – С.123–130 (0,7 д.а.).
 5. Бодак В.А. Сакралізація в часі і просторі особистісного та суспільного буття: причини, наслідки та перспективи. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія».Дрогобич, 2017.Випуск тридцять сьомий. С. 34 – 46. (0,5 д.а.).
 6. Бодак В.А. Етнорелігійна свідомість як стратегія ідентичності особистості та спільноти. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» / ред..колегія І.Д. Пасічник, М.О. Зайцев та ін.- Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017– Вип..20. С. 68-73. (0,5 д.а.).
 7. Бодак. В.А. Моральний вибір як ціннісний вимір релігійної парадигми культури співіснування // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української асоціації Релігієзнавців і Відділення Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.-К.,2017.№ 84.- С. 34-41.(0,5 д.а.)
 8. Бодак В.А.Культово-обрядова сфера релігійного феномену // Релігія у її складових і процесах їх осучаснення. Колективна монографія. За редакцією професора Анатолія Колодного. – Київ: Інтерсервіс, 2018. – С. 201 – 262 (23.5 др. арк.) (авторська частка 3,5 др. арк.).
 9. Бодак В.Етнокультурні орієнтири філософського осмислення релігії // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» / ред. кол. О. Ткаченко (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – Випуск 34. – С. 22 – 31 (. («Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» включено до Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ № 1222 від 07.10.2016 р.), зареєстровано у міжнародних наукометричних базах: GoogleScholar, ResearchBib, ICI WorldofJournals).
 10. Бодак В. Биців Н.Основні напрями соціально-філософської спадщини Івана Франка // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» / ред. кол. О. Ткаченко (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – Випуск 39. – С.11-22. (авторська частка 0,25 др. арк.) («Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франк. Серія «Філософія» включено до Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ № 1222 від 07.10.2016 р.), зареєстровано у міжнародних наукометричних базах: GoogleScholar, ResearchBib, ICI WorldofJournals).
 11. Бодак В.Методологічні засади формування освітнього середовища сучасного університету // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» / ред. кол. О. Ткаченко (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – Випуск 39. – С. 23 – 34. («Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франк. Серія «Філософія» включено до Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ № 1222 від 07.10.2016 р.), зареєстровано у міжнародних наукометричних базах: GoogleScholar, ResearchBib, ICI WorldofJournals).
 12. Бодак Валентина.Феномен української сміхової культури в контексті православної традиції: постановка проблеми. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія»,- Дрогобич, 2019.- Випуск 41. – С. 29 – 42. («Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» включено до Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ № 1222 від 07.10.2016 р.), зареєстровано у міжнародних наукометричних базах: GoogleScholar, ResearchBib, ICI WorldofJournals, IndexCopernicusInternational. Кожному опублікованому матеріалу присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (digitalobjectidentifier);
 13. Бодак В.Філософія у процесі формування підготовки сучасного вчителя: постановка проблеми. //Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» / ред. кол. Н. Скотна (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2020. – Випуск 40. – С. 11-19.DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4700.40200795
 14. Bodak, V.A. (2019) TheIdeasof theSecondEcumenicalCounciloftheVatican: TheUnityofthePastandthePresent. Philosophyandvaluesofthemodernculture : collectivemonograph/ М. H. Bratasiuk, O. Yе. Gomilko, A. A. Kravchenko, V. V. Poliuha, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 158-170. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-193-3/158-17(SENSE)
 15. Bodak, V.A. (2019) Religiousmoralimperativeas a guaranteeforsavingspiritualityandcultureofcoexistence. Modernphilosophyinthecontextofinterculturalcommunication: collectivemonograph/ Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, N. P. Hapon, Yu. А. Dobrolyubska, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 224-234. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-173-5/224-234(SENSE)
 16. Bodak, V.A. (2019) The interactionofcultureandreligioninthecontextofthepresent: thephilosophical-culturalontent. Comprehension    of    the    formation    of    the    world    in    differentphilosophical   approaches   : collective   monograph   /   Z.   M.   Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, Yu. А. Dobrolyubska, V. V. Okorokova, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 218-232. DOI:https://doi.org/10.36059/978-966-397-145-2/218-232(SENSE)
 17. Bodak, V.(2020). Theclosestfriendsoftheparty”: collectivesofpedagogicalhighereducationinstitutionsofUkraineintheimagesofdaily 1920s – thefirsthalfof 1960s.SKHIDNOIEVROPEISKYI ISTORYCHNYI VISNYK-EAST EUROPEAN HISTORICAL BULLETIN. Issue: 14. Pages: 229-234. DOI:10.24919/2519-058x.14.197194 (WebofScience)
 18. Бодак В.А. Соціокультурний потенціал цивілізаційно-інтеграційних процесів у глобальній інформаційні економіці // Європейський Союз: проблеми консолідації та асиметрії економічних інтересів: кол. монографія / [А.В. Рибчук, Н.В. Скотна, В.А. Бодак, І.О. Іващук, А.П. Румянцев, П.В. Скотний, П.П. Яремович та ін.]; за ред. д.е.н., проф. А.В. Рибчука. – Дрогобич: Ред. –вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, – 422 с. – С. 327 – 342 (авторська частка 0,3 др. арк.).

 

 

Оновлено: 15 Березня, 2021