Галущак Мар’яна Степанівна

Галущак (Задерецька) Мар’яна Степанівна

Галущак (Задерецька) Мар’яна Степанівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії імені проф. В.Г.Скотного Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася 12 вересня 1983 року у м. Борислав.

Освіта. У 2005 році закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Філософія». У 2005 році вступила до аспірантури Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,  яку закінчила у 2008 році. У 2015  році  успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури.

Трудова діяльність. З 2010 року почала трудову діяльність на кафедрі філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного на посаді старшого лаборанта. З жовтня 2015 року працює викладачем кафедри філософії імені проф. В.Скотного ДДПУ імені І.Франка.

Наука. У 2015 р. захистила дисертацію на тему «Філософсько-культурологічний аналіз кризового стану європейської свідомості епохи постмодерну». 

 

Основні публікації за останні 5 років:

Посібники з грифом університету – 1 (2 др.арк.);

Галущак М. Антропологічні акценти у постмодерні: методичні матеріали до семінарських занять : [навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 033 «Філософія»] / Мар’яна Степанівна Галущак. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 17 с. (2 др.арк.)

Фахові публікації:

Галущак М. Істина? Альтернатива постмодерну / М. Галущак // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Серія «Філософські науки. – № 10 (335). – Луцьк, 2016. – С.20-24 (0,5 д.а.)

Галущак М. Постмодерна парадигма кінця історії / М. Галущак // Людинознавчі студії: збірник наукових праць ДДПУ імені Вана Франка.Серія «Філософія» / ред..кол. О.Ткаченко (та ін..). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім..І.Франка, 2017 р. – Вип.34. – С.44-58. (0,8 др.арк.);

Галущак М. Сучасне (постмодерне) мистецтво як сфера відчуження / М. Галущак// Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філософські науки. − № 13-14 (362-363). – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. − С.121-124. (0,5 др.арк.).

Галущак М. Філософсько-культурологічний аналіз поняття «криза» / М. Галущак // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Вана Франка.Серія «Філософія» / ред..кол. О.Ткаченко (та ін..). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім..І.Франка, 2018 р. – Вип.39. – С. (0,72 др.арк.)

Галущак М. Постсекулярний проект сучасності / М. Галущак // Людинознавчі студії: збірник наукових праць ДДПУ імені Вана Франка.Серія «Філософія» / ред..кол. О.Ткаченко (та ін..). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім..І.Франка, 2018 р. – Вип.36. – С.35-47. (0,61 др.арк.);

Лімонченко В., Галущак М. Досвід «смерті людини» у свідченнях європейського кіно (М. Ганеке) / В.Лімонченко, М.Галущак // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії». – Харків, 2019. – Випуск 60. – С.29-40. (авт.частка 0,3 др.арк.)

Галущак М. Душа і світ Освальда Шпенглера / М. Галущак // Людинознавчі студії: збірник наукових праць ДДПУ імені Вана Франка.Серія «Філософія» / ред..кол. О.Ткаченко (та ін..). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім..І.Франка, 2019. – Вип.38. – С. 24-35. (0, 5 др.арк.)

Галущак М. Ідентичність як проблема: нові змісти та альтернативи / М.Галущак // Людинознавчі студії. – 2020. – № 41.

 

Закордонні публікації:

Галущак М.С. Роль и влияние идеологии постмодерна на образовательный процесс и развитие личности / М.С. Галущак // Проблема культурного взаимодействия: история и современность (по материалам международной научно-практической конференции «Проблемы культурного взаимодействия в современном мире» 26-27 мая 2016 г., Москва, МГИК) / Науч. ред. – доктор культорологии, проф. В.А. Есаков, доктор философских наук, проф. В.А.Тихонова, доктор философских наук, проф. Е.В. Мареева М.: МГИК, 2017. – С.198-205 (0,5 др.арк.)

Галущак М. Постмодернизм как деконструкция культурной памяти / М.Галущак // Проблема культурной памяти: сборник статей / науч.ред. А.Н.Ужанков, д-р филол.наук, д-р филос.наук Е.В.Мареева, д-р филос.наук. – Москва: МГИК, 2018. – С.174−179. (0,35 др.арк.)

 

Наукові публікації:

Галущак М. Роль і місце науки в добу «пост» / М. Галущак // Гуманітарно-наукове знання: дисциплінарні матриці. Матеріали міжнар. наук. конф. (Чернівці, 9 – 10 жовтня 2015 р.) – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С.228–233 (0,5 др.арк)

Галущак М. До питання про свідомість / М. Галущак // Гуманізм. Людина. Свідомість: Матеріали 27-х Міжнародних людинознавчих філософських читань (Дрогобич, 2015 р.) / Ред. колегія: В. С. Возняк (головний редактор), О. А. Ткаченко, В. В. Лімонченко. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – С.21–22. (0,13 др. Арк.)

Галущак М. Николай Лосский в контексте современности / М. Галущак // Творчість М.ОЛосського у контексті філософії та культури російського Срібного віку : Матеріали Міжнародної наукової конференції 2015 р. / Ред. колегія: В.С. Возняк (головний редактор), Г.Є. Аляєв, В.В. Лімонченко, О.А. Ткаченко. – Дрогобич : Швидкодрук, 2016. – С.51−57 (0,4 др.арк.)

Галущак М. Істина як постійний пошук / М. Галущак // Філософські пошуки, вип. I (4) / 2016: Проблеми, ідеї і персоналії: культурно-історичний контекст. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – С. 32−41. (0,5 др.арк.)

Галущак М. «Втрата себе» або знову про «нові старі» проблеми сьогодення / М. Галущак // Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний вимір. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (3-4 червня 2016 року) / Ред.-упоряд. Р.І. Олексенко, М.В.Будько. – Мелітополь, 2016. – Ч.1.: Концептуальні схеми руху особистості у смислових просторах самовизначення. – С.64−66. (0,3 др.арк.)

Галущак М. «Событийность» ідеального / М. Галущак //Гуманізм. Людина. Ідеальне: Матеріали Міжнародних людинознавчих філософських читань (Дрогобич, 2016 р.) / Ред. колегія: В.С. Возняк (головний  редактор), В.В. Лімонченко, О.А. Ткаченко.  –  Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2016. − С.103-105 (0,3 д.а.)

Галущак М. СУГОЛОСНІСТЬ АРІСТОТЕЛЯ І СУЧАСНОСТІ / М. Галущак // Філософські пошуки. Вип. 2(5)/2016: До 2400-річчя Аристотеля. – Львів: Ліга-Пресс, 2016. – С. 114-117 (0,3 д.а.)

Галущак М. Жизнь как искусство – искусство как жизнь (вариации к теме «о жизни и творчестве Андрея Белого» / М. Галущак // Феномен мистецтва як проблема філософії і культури російського Срібного віку : Матеріали Міжнародної наукової конференції 2017 р. / Ред.колегія : В.С.Возняк (гол.ред.), В.В.Лімонченко, О.А. Ткаченко. – Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. – С. 55-60. (0,35 др.арк.)

Галущак М. Деякі аспекти методологічної програми постмодерну / М.Галущак // Місце методології у філософському та конкретно-науковому дискурсі: історія і сучасність. Тези міжвідомчої наукової конференції, 30-31 березня 2018 р., м.Львів / Відп. ред..В.Л.Петрушенко. – Львів: Ліга-Прес, 2018. – С. 27−29. (0,18 др.арк.)

Галущак М. Освіта і педагогіка: філософський аспект / М.Галущак // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції до 70-річчя від дня народження професора В.Г.Скотного «Актуальні проблеми філософії освіти: загальнофілософські, психолого-педагогічні та організаційні виміри» / Ред.рада: Ткаченко О.А. та ін.. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім..І.Франка, 2018. – С. 105-107. (0,13 др.арк.).

Галущак М. Ніцше − філософ життя: минуле і сьогодення / М. Галущак // Філософські пошуки. До 175-річчя з дня народження Фрідріха Ніцше.  – 2019. – Вип. 2(10). – С.16-23. (0, 4 др.арк.)

Галущак М. Деякі освітні тенденції сучасності / М. Галущак // Соціологічні  тренди  ХХІ  століття:  теоретичний  концепт  та практика   інновацій   :   всеукр.   наук.-практ.   конф.   (Київ,   28 листопада 2019 р.) : тези доп. / Н.А. Латигіна.− Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. − С.33-36 (0,2 др.арк.)

 

Оновлено: 15 Березня, 2021