Бичков’як Олена Вікторівна

Бичков’як Олена Вікторівна

Бичков’як Олена Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії імені проф. В.Г.Скотного Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася 29 червня 1980 року у м. Львові.

Освіта. У 2002 році закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Філософія». У 2002 році вступила до аспірантури Прикарпатського Національного університету імені В.Стефаника у м. Івано-Франківську,  яку закінчила у 2005 році. У 2007  році  успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії.

Трудова діяльність. З 2004 року, будучи аспірантом, почала трудову діяльність на кафедрі філософії Прикарпатського Національного університету імені В.Стефаника на посаді викладача. З вересня 2007 року – викладач та старший викладач кафедри філософії імені проф. В.Скотного ДДПУ імені І.Франка. З 2015 року – доцент кафедри філософії ім..проф.В.Г.Скотного

Наука. З 1998 до 2007 рр.  наукові інтереси були пов’язані з проблемою пошуку гармонійної особистості в світовій та російській філософії, що і зумовило вибір теми  кандидатської дисертації «Єдність Істини, Добра та Краси у філософії В.С.Соловйова». Цей період наукового доробку представлений 9 публікаціями та дисертацією, де в контексті сучасної трансформації свідомості подано альтернативний погляд на найвищі цінності античної філософії. А також розкрито цілісність філософської системи, що ґрунтується на діалектичній єдності гносеології, етики та естетики, як істини, добра та краси, що виступають універсальними чинниками та засадами європейської культури. Апробація проміжних та кінцевих результатів дослідження здійснювалась на  Міжнародних наукових конференціях «Гуманізм. Людина. Спілкування» (Дрогобич, 2002р.), «Гуманізм. Людина. Діяльність» (Дрогобич, 2003р.), «Гуманізм. Людина. Цінності» (Дрогобич, 2004р.), «Гуманізм. Людина. Мова» (Дрогобич, 2005р.), «Пізнання: онтологічні, гносеологічні та екзистенціальні аспекти» (Львів, 2005), «Україна в контексті євроінтеграції» (Суми, 2005), Міжнародній науковій конференції, присвяченій 125-літтю від дня народження С.Франка (Дрогобич, 2002), звітно-наукових конференціях кафедри філософії Прикарпатського Національного університету імені В.Стефаника , наукових конференціях  «Філософсько-культурологічне осмислення долі людини на межі століть» (Дрогобич, 2003), «Російський Срібний вік: проблема особистості» (Дрогобич, 2005).

Протягом 2008-2014 рр. працювала  над проблемами української філософії та культури. Видано методичній посібник « Історія української культури» (Дрогобич, 2014р.)

Протягом 2007-2015 рр. у контексті наукових досліджень кафедри працювала   над темою  «Пошук гармонійної с особистості в українській філософії»,  в контексті якої проаналізовано праці відомих  вітчизняних авторів та доведено, що в основі будь-якого розвитку лежить діяльність. Потреби, мета та інтереси — головні мотиви діяльності. Сама діяльність як спосіб існування і розвитку особистості, всебічний процес перетворення нею природного і соціального середовища відповідно до своїх потреб, мети та інтересів є інтегрованим компонентом її сутності, тобто сутність особистості однозначно діяльна. Об’єктивно-суб’єктивний взаємозв’язок суспільних відносин і особистості виявляється у сутності особистості через діяльність, світогляд і спілкування. Гармонійною особистістю можна вважати ту, яка залучена до ефективної форми спілкування, володіє науковим світоглядом, різнобічними здібностями і здатністю вільно змінювати роди і види творчої діяльності.

Основні публікації за останні 5 років:

  1. Бичков’як О. В. Знак та символ у філософії Е.Кассірера. // Творчість М.О.Лосського у контексті філософії та культури російського срібного віку. – Дрогобич Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2016. (0,5 др.арк.).
  2. Бичков’як О.В. Символ – ключ до культури людства // Актуальні проблеми філософії та соціології. Вип 7. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 7 – 10 (0,6 д.а.).
  3. Бичковяк О.В. Символ як ключовий елемент культури. // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції « Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності» . – Дніпро, 14-15 квітня 2017 р. – С. 62 – 64 (0,2 д.а.).
  4. Бичков’як О. Дискримінація в Україні: міфи та реальність // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» / ред. кол. О. Ткаченко (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – Випуск 34. – С. 9 – 21 (0,5 др. арк.) («Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія»
  5. Бичков’як. О.В. Інтелектуальний вимір єдності істини, добра і краси у В.Соловйова // Феномен мистецтва як проблема філософії і культури російського Срібного віку : Матеріали Міжнародної наукової конференції 2017 р. / Ред. колегія : В.С.Возняк (гол. ред.), В.В.Лімонченко, О.А. Ткаченко. – Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. – C. 107 – 112 (0,4 др. арк.).
  6. Бичков’як О. Концепція «нової української школи» у світлі філософії освіти // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції до 70-річчя від дня народження професора В.Г.Скотного «Актуальні проблеми філософії освіти: загально філософські, психолого-педагогічні та організаційні виміри» / ред. рада: Ткаченко О.А. (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. 2019. – C. 64 – 66 (0,1 др. арк.).
  7. Бичковяк О.В Освітня система Польщі крізь призму шкільних реформ в Україні // Актуальні проблеми філософії та соціології, №24, 2019 (0,3 др. арк.) http://apfs.onua.edu.ua/index.php/APFS/article/view/853;
  8. Бичковяк О.В. Символ та культура – природа взаємозв’язку // Науковий вісник Східноєвропейського Національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філософські науки. – № 13 (397), 2019. – С.7 – 11. (0,7 д.а.)
  9. Бичковяк О.В. Феномен фінської освіти: базові принципи // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», – 30.06. 2019  http://conferences.neasmo.org.ua/uk/conf
  10. Бичковяк О.В Основні архетипи українського менталітету та їх вплив на реалії сьогодення // Вчені записки ТНУ імені В.Вернадського. Серія: Історичні науки. – Том 31(70), № 2, 2020. – С.80-84 (0,6 д.а.)

Посібники з грифом університету:

О.Бичков’як. Історія української культури: матеріали для самостійної роботи. – Дрогобич., ред.-вид.відділ ДДПУ ім..І.Франка, 2017. – 80 с.- 4 д.а.

Ткаченко О., Бодак В., Бичковяк О.Філософія: Філософія: творчі завдання і першоджерела : практикум. Частина І. Олександр Анатолійович Ткаченко, Валентина Антоліївна Бодак, Олена Вікторівна Бичков’як. – Дрогобич: Редакційно-видавничийвідділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2017. – 184 с. (11,5 д.а.)

Громадська діяльність.  З грудня 2020 року депутат Дрогобицької міської ради восьмого демократичного скликання.

Інтереси та вподобання: сфера наукових інтересів – історія світової та української філософії, українська культура, релігієзнавство, міфологія.

 

Оновлено: 15 Березня, 2021