Янко Жанна Василівна

Янко (Запольська) Жанна Василівна

Янко Жанна Василівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася 1973 року у м. Дрогобич.

Освіта. У 1990 рр. закінчила Дрогобицьку СШ № 1 ім.Івана Франка. У 1990 – 1995 рр. навчалася на філологічному факультеті Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою. У 1995 році вступила до аспірантури за спеціальністю «09.00.02 – Діалектика та методологія природничого, технічного і соціального пізнання» при кафедрі філософії ДДПУ ім.Івана Франка, яку закінчила у 1999 році. Науковий керівник – професор Біленко Тетяна Іванівна. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії». У 2014 році присвоєне вчене звання доцента кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного.

Трудова діяльність. У 1998 році, будучи аспіранткою, розпочала трудову діяльність на кафедрі філософії ДДПУ ім. Івана Франка на посаді старшого лаборанта; з 2003р. – викладач кафедри філософії. З 2008 року обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри філософії.

Наука. Наукові інтереси були пов’язані з філософським пізнанням художньої літератури, що зумовило вибір теми дисертації «Літературний процес у контексті соціального пізнання (Галиччина, кінець ХІХ – початок ХХ ст.)». –Апробація результатів дисертаційного дослідження відбувалася паралельно з опрацюванням окремих його розділів. Основні положення дисертації неодноразово обговорювалися на кафедрі філософії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Головні теоретичні ідеї і принципові засади були представлені на 34 конференціях та семінарах національного (9) і міжнародного (25) рівнів, зокрема:

Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Творчість як предмет міждисциплінарних досліджень та навчання» (Київ, НТУУ “КПІ”, 24 – 25 квітня 1997 р.);

Перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Жіночий рух: здобутки і проблеми» (Дрогобич, 19 – 20 жовтня 2001 р);

Науковий семінар з ґендерних проблем (Інститут мови НАН України, відділ соціолінґвістики, Київ, 10 березня 2004 р.);

ХІ Харківські міжнародні Сковородинівські читання «Філософія і література» (Харків, 24 – 25 вересня 2004 р.);

ХУІ-ті міжнародні людинознавчі філософські читання «Гуманізм. Людина Цінності» (Дрогобич, 8 – 10 жовтня 2004 р.);

ХІІ Всеукраїнські Сковородинівські читання (Переяслав-Хмельницький, 6 – 7 жовтня 2005 р.);

ХУІІ-ті міжнародні людинознавчі філософські читання «Гуманізм. Людина. Мова» (Дрогобич, 14 – 16 жовтня 2005 р.);

Наукова конференція «Філософія та методологія гуманітарних наук: історія, концепції, можливості» (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 20 – 21 жовтня 2005 р.).

Результати дослідження висвітлені в 27 публікаціях, із них 12 статей – у фахових виданнях ВАК України.

У 2007 році відбувся захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю «09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії» на тему: «Художній твір у контексті пізнання: соціально-філософський аналіз (на прикладі творчості Івана Франка та Наталії Кобринської)» в Інституті вищої освіти Академії наук України (м.Київ).

Впродовж 2006 – 2010 рр. працювала над проблемою “Творчість письменників крізь призму соціального пізнання” у контексті кафедральної науково-дослідної теми. Значна частина опрацьованого матеріалу увійшла до дисертаційного дослідження, вийшли друком 6 статей та 1 тези.

У 2011 – 2015 рр. наукові інтереси стосувалися проблеми «Художній твір і духовне життя суспільства: соціально-філософський аналіз» у межах кафедральної НДР “Діалектика духовних процесів”. Досліджено окремі Франкові концепти історико-культурних реалій у соціально-філософському дискурсі. Зіставлено та проаналізовано погляди франкознавців про національно-культурні та “вселюдські” аспекти світогляду митця. Закцентовано увагу на суб’єктивній та об’єктивній сутності художньої творчості, що зумовлена естетичними та соціальними чинниками. Окреслено проблеми впливу сучасних глобалізаційних процесів на традиційні українські цінності й орієнтири життєдіяльності людини у суспільстві. З’ясовано суб’єктивні та об’єктивні підвалини, пов’язані із розумінням соціокультурних ідей в процесі пізнання творчої спадщини Івана Франка в умовах поширення глобалізаційних тенденцій. Зокрема окреслено суб’єктивно-екзистенційні аспекти самореалізації особистості з метою перетворення суспільства та свого власного духовного світу.

Встановлено, що художнє пізнання дійсності якнайактивніше сприяє усвідомленню органічної взаємодії різних суспільних та культурних явищ, фактів, процесів тощо. Художній твір відображає життя цілісно, конкретно-чуттєво, осмислено, бо вся повнота живого функціонування суспільної свідомості та її окремих складових не так ясно і точно виявляється у реальному житті.

У результаті вийшли друком 10 статей у фахових наукових видання та 5 тез.

Взято участь у таких 10 наукових конференціях:

Міжнародна наукова конференція “Гуманізм. Людина. Час” (21 − 22 жовтня 2011 року). Виступ на тему: “Межова ситуація зламу ХІХ – ХХ століть: художній твір і соціальне пізнання”;

Міжнародна наукова конференція “Творчість о.Павла Флоренського у контексті філософії та культури російського срібного віку” (Дрогобич, 4 – 6 жовтня 2012 р.). Тема виступу: “Проблема духовності у філософії о.Павла Флоренського”;

24-ті Міжнародні людинознавчі філософські читання (постійно діючий філософський семінар) “Гуманізм. Людина. Пам’ять” (Пам’яті професора Валерія Григоровича Скотного) (Дрогобич, 12 – 13 жовтня 2012 р.). Тема виступу: “Художній твір як пам’ять про “дух часу”: соціально-філософський аспект”;

Науковий семінар “Поезія Василя Стуса і філософія національного буття” (6 березня 2013 р., Дрогобич) у ДДПУ імені Івана Франка. Виступ на тему: Поезія Василя Стуса і націософська актуалізація”;

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція “Творчість як спосіб буття свободи” у НТУУ “КПІ” (16 травня 2013 р., Київ). Виступ на тему: “Художня творчість як елемент соціального пізнання”;

25-ті Ювілейні Міжнародні людинознавчі філософські читання (постійно діючий філософський семінар) “Гуманізм. Людина. Екзистенція” (11 – 12 жовтня 2013 р., Дрогобич). Виступ на тему: “ Екзистенційні аспекти соціокультурного пізнання крізь призму творчості Наталії Кобринської”;

Міжнародна конференція “Філософія І.Канта у контексті срібного віку” (25 – 26 квітня 2014 р., Дрогобич). Тема виступу: “Філософські рефлексії на естетичні погляди Канта”;

26-ті Міжнародні людинознавчі філософські читання (постійнодіючий філософський семінар) “Гуманізм. Людина. Особистість” (17 – 18 жовтня 2014 р., Дрогобич). Виступ на тему: “Особистість митця у контексті соціального пізнання”;

Міжнародна наукова конференція “Гуманітарно-наукове знання: дисциплінарні матриці” (9-10 жовтня 2015 р., Чернівці). Виступ на тему: “Художній твір як матриця у контексті соціального пізнання: методологічні колізії”;

27-ті Міжнародні людинознавчі філософські читання (постійнодіючий філософський семінар) “Гуманізм. Людина. Свідомість” (16 – 17 жовтня 2015 р., Дрогобич). Виступ на тему: “Художня творчість: свідомі та несвідомі чинники”.

З 1998 року по 2017 рік виконувала обов’язки секретаря розділів “Філософія” фахових наукових збірників ДДПУ імені Івана Франка “Проблеми гуманітарних наук” і “Людинознавчі студії”. Впродовж 2018-2020 рр. Була членом науково-методичної ради університету.

У доробку близько 60 наукових та навчально-методичних публікацій.

Основні публікації за останні 5 років:

 1. Герменевтика в контексті вченого незнання // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім.Лесі Українки: №10 (335). Серія: Філософські науки. – Луцьк : Вид-во СНУ ім.Лесі Українки, 2016. – С. 3 – 9. (0,7 д.а., фахова стаття). У співавторстві з Т.Біленко.
 2. Герменевтика як творчість чи співтворчість // Людяність творчості як творчість людяності : Матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 травня 2017 р., м.Київ) / Укладачі: Новіков Б.В., Мельниченко А.А., Покулита І.К., Шевчук Ю.А./. – К. : КПІ ім.Ігоря Сікорського. – К. : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. – С. 26 – 29. (0,3 д.а, стаття). У співавторстві з Т.Біленко. Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/20489
 3. Творча уява та процес художнього пізнання соціокультурної дійсності // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка / Ред.кол. Н.Скотна (гол.редактор), О.Ткаченко та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – Випуск тридцять шостий. Філософія. – С. 113–128. (0,8 д.а., фахова стаття). Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstudf_2018_36_11
 4. Політика і мистецтво у концепті Івана Франка // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 23-24 лютого 2018 р.). – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2018. – С. 83 – 87. (0,3 др.арк., стаття).
 5. Проблема пізнання у контексті філософії освіти професора Валерія Скотного // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції до 70-річчя від дня народження професора В.Г.Скотного «Актуальні проблеми філософії освіти: загально філософські, психолого-педагогічні та організаційні виміри» / ред.рада: Ткаченко О.А. (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. (0,3 др.арк., стаття).
 6. Феномен творчої уяви у контексті соціального пізнання // Гуманізм. Людина. Уява : Матеріали 30-х Міжнародних людинознавчих філософських читань (Дрогобич, 2018 р.) / Ред. колегія: В.С.Возняк (головний редактор), О.А.Ткаченко, В.В.Лімонченко. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – С. 102 – 107. (0,3 д.а., стаття).
 7. Візія соціальних реалій у філософсько-мистецькому ракурсі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім.Лесі Українки: №10 (383). Серія: Філософські науки. – Луцьк : Вид-во СНУ ім.Лесі Українки, 2018 . – С.89 – 93 (0,5 д.а., фахова стаття). Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/3091035/
 8. До питання про особливості соціального пізнання засобами художнього твору // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім.Лесі Українки: №13 (397). Серія: Філософські науки. – Луцьк : Вид-во СНУ ім.Лесі Українки, 2019 . – С. 122 – 127. (0,5 д.а., фахова стаття).
 9. Автобіографія як спосіб соціального пізнання // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка / Ред.кол. Н.Скотна (гол.редактор), О.Ткаченко та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2020. – Випуск 40. Філософія. – С. 121 – 129. (0,5 д.а., фахова стаття). Режим доступу: http://kaf-filos.dspu.edu.ua/article/view/200827/200842
 10. Соціальні типи людей у творчості Івана Франка // Гуманізм. Людина. Камо грядеши? : Матеріали ХХХ-х Міжнародних людинознавчих філософських читань (Дрогобич, 2020 р.) / Ред. колегія: В.С. Возняк (головний редактор), В.В. Лімонченко, М.С. Галущак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2020. ˗ С.182 – 190. Режим доступу: https://dspu.edu.ua/history/?page_id=144

Навчальні посібники з грифом МОН України:

 1. Янко Ж. Філософія: методичні матеріали до семінарських занять. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2012. – 120 с. (7,43 др.арк.) (навчально-методичний посібник).
 2. Янко Ж. Історія мистецтва: методичні матеріали до семінарських занять. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2013. – 64 с. (2,7 др.арк.) (навчально-методичний посібник).
 3. Мовчан В., Янко Ж. Методика викладання етики та естетики: навчальна програма. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2013. – 15 с. (у співавторстві з проф.В.С.Мовчан) (навчальна програма).
 4. Янко Ж. Філософія: методичні матеріали до самостійної роботи: Навчально-методичний посібник для студентів ОКР “Бакалавр” усіх напрямів підготовки заочної форми навчання / Жанна Василівна Янко. − Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 64 с. (4,0 д.а.).
 5. Янко Ж. Історія мистецтва: термінологічний словник [для студентів ОР “Спеціаліст” усіх спеціальностей]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 64 с. (Навч.-метод.посібн. Словник), (4,0 др.арк.).
Оновлено: 15 Березня, 2021