Фоменко Людмила Костянтинівна

Фоменко Людмила Костянтинівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії імені Валерія Григоровича Скотного  Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Освіта. У 1984 році закінчила Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю філософія, присвоєна кваліфікація – філософ, викладач філософських дисциплін. В 1988р. закінчила аспірантуру при кафедрі філософії природничих факультетів Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка. У 1994 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.08 – філософські питання природознавства і техніки. У 1999 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії.

Трудова діяльність. Після закінчення аспірантури за скеруванням Міністерства освіти УРСР почала науково-педагогічну діяльність в Дрогобицькому державному педагогічному університеті. Спочатку на посаді викладача, з 1989 р. – на посаді старшого викладача, з 1995р.- на посаді доцента кафедри філософії.

Наука. З 1984р. коло наукових інтересів формувалося у напрямку філософських проблем медицини. Важливим підсумком цих зацікавлень стало виконання кандидатської дисертації на тему «Соціокультурна трансформація медичного знання (методологічний аналіз)», а також понад 30 публікацій. Розширенню поля даних досліджень сприяло зацікавлення проблемами філософської антропології, медичної антропології, медичної етики та християнської етики. Осмислення цих та інших філософських проблем сприяло появі ще понад 50 публікацій. Ряд статей були опубліковані за кордоном (Росія, Білорусь).

Основні публікації за останні 5 років:

 1. Фоменко Л. Медичні аспекти філософської творчості Аристотеля // Філософські пошуки, вип..2(5)/ 2016: До 2400-річчя Аристотеля. – Львів: Ліга-Прес, 2016.- с.80-92 (0,85 др. арк.)
 2. Фоменко Л. Теофраст Парацельс як вираз духовних  колізій доби Відродження./Гуманізм.Людина. Ідеальне: Матеріали міжнародних людинознавчих філософських читань (Дрогобич, 2016) / Ред. колегія: В.С.Возняк (головний редактор), В.В.Лімонченко, О.А.Ткаченко. – Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2016. – С. 233-239. (0,5 др. арк.)
 3. Фоменко Л. Методологічні трансформації  західноєвропейської медицини (16-17ст.)/Філософські пошуки, Вип. 1(6) 2017: Метафізичний дискурс у філософії: історія і сучасність. Львів: Ліга-Прес, 2017. – С. 96-108 ( 0,8 др. арк.)-
 4. Фоменко Л. Деякі міркування Г.Сковороди «на злобу дня сучасної освіти»/ Другі академічні читання пам’яті Г.І.Волинки «Філософія, наука і освіта» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 квітня 2017року. – Київ: Вид-во НПУ імені М.Драгоманова, 2017. – С.197-200. (0,23 др. арк.)
 5. Медицина і мистецтво / Феномен мистецтва як проблема філософії і культури Російського Срібного віку: Матеріали міжнар. наук. конф. 2017р. –Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛДТ», 2018. –с.203-210 (0,55 др. арк.)
 6. Фоменко Л. Роздуми стосовно витоків милосердної медицини/ Гуманізм.Людина. Уява: Матеріали Міжнародних людинознавчих філософських читань (Дрогобич, 2018)/ Ред.колегія В.С.Возняк (гол.ред.), В.В.Лімонченко, О.А.Ткаченко. – Дрогобич: ТзОВ «Трек ЛТД», 2018. – С.155-159. (0,3 др. арк.)
 7. Фоменко Л. Джон Лок: на перетині філософських та медичних пошуків / Людинознавчі студії:Зб. Наукових праць Дрогобицького держ. пед. ун. ім. Івана Франка Серія «Філософія». Вип.36.Дрогобич, 2018, С. 96-112 (0,8 др. арк.)
 8. .Фоменко Л. Методологічні пошуки вітчизняних лікарів-філософів Філософські пошуки.Випуск 1(7)/2018/Львів: ІНФЛІС, Вид-во «ЛІГА-«Ліга-Прес», 2018. – С.19-31 11 (0,8 др. арк.)
 9. Фоменко Л .Лікарі-філософи доби Просвітництва: (18ст.) особливості творчої діяльності/ Луцкий вестник . Науковий вісник Східноєвропейського національного ун-ту імені Лесі Українки.- Серія Філософські науки. № 13-14 (362-363) – С.67-75 (0,7 др. арк.)
 10. Фоменко Л.К. Феномен лікаря-філософа: особистісний аспект/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві» 19 листопада 2019р. / Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого.- Харків: Право,2019. – С.68-72 (0,26 др. арк.)

12.Фоменко Л. З.Фройд і становлення нової парадигми медичного мислення/ Філософські пошуки. Випуск 1(7)/2018/ Львів: ІНФЛІС, Вид-во «ЛІГА-«Ліга-Прес», 2019. – С.64-72 (0,5 др. арк.)

 1. Фоменко Л. Співвідношення правового і морального аспекту медичної діяльності: філософський конткст / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві» 30 травня 2019 року/Харків: «Право», 2019. – С.105 – 108 (0,25 др. арк.)
 2. Фоменко Л. Феномен лікаря-філософа: особистісний аспект/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві» 19 листопада 2019р. Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого.- Харків: Право,2019.  – С.68-72 (0,26 др. арк.)
 3. Фоменко Л. Медицина в горизонті суперечностей моралі і права: суспільний контекст / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Харків: Друкарня Мадрид, 2020. – С.176-180.- (0,25 др. арк.)
 4. Медична етика. Методичні матеріали до семінарських занять для студентів. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 44с.- д.а.

Інтереси та вподобання: філософські проблеми медицини, філософська антропологія, християнська етика.

Оновлено: 24 Листопада, 2020