Гриценко Галина Зеновіївна

Гриценко Галина Зеновіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася 12 лютого 1984 р. у с. Комаровичах, Старосамбірського району.

Освіта. У 2008 році закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка і здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача історії. У 2009 – 2012 рр. навчалася в аспірантурі цього ж університету. У 2013 році успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.

Трудова діяльність. У 2008 році розпочала трудову діяльність на посаді викладача кафедри всесвітньої історії ДДПУ ім. Івана Франка;  з 2017 р. старший викладач кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін;  з 2019 р.  доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін.

Наука. З 2008 р. почала науково розробляти проблему білорусько-українських взаємин. Після опрацювання дослідницької літератури, ознайомлення з опублікованими й рукописними джерелами остаточно викристалізувалася тема кандидатської дисертації – «Білорусько-українські культурні зв’язки другої половини ХІХ – початку ХХ ст.». З метою збору матеріалів, їхнього аналізу та систематизації, працювала у бібліотеках Львова, Києва, Мінська. Тож започаткувала наукові контакти з відомими ученими, які займалися вивченням міжслов’янських взаємин, О.Л. Ільїном у Мінську, О.М. Вабищевичом у Бресті, Б.М. Янишином у Києві та ін. Наукову апробацію тема дисертації мала у виступах Г. Гриценко на міжнародних конференціях у Львові ХІХ – ХХІІ Міжнародних славістичних колоквіумах 2010 – 2013 рр.; Мінську – Берковские чтение – 2013. Книжная культура в контексте международных контактов; Кніга новага жыцця М. Богдановича (2013 г.); наукових семінарах в університетах Львова і Дрогобича.

Після захисту дисертації продовжила працювати на кафедрі всесвітньої історії ДДПУ ім. Івана Франка. Водночас поглиблено науково вивчала проблему, розпочату в кандидатській дисертації, звернула увагу на побажання опонентів та інших учених. А перероблений текст опублікувала у вигляді монографії «Білорусько-українські культурні зв’язки другої половини ХІХ – початку XX ст.» ( Львів, 2015. – 192 с.).

Основні публікації. Детальніше ця наукова проблема висвітлена у низці публікацій в наукових виданнях України і Білорусі:

 1. Білорусько-українські театрально-музичні культурні зв’язки (друга половина ХІХ – початку ХХ століття”) // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ. – Дрогобич, 2009. – Вип. 24: Історія. – С. 264–273.
 2. Українська тематика в творчості Наполеона Орди // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич 2009. – Вип. ХІІІ. – С. 394–396.
 3. Українська культура Галичини у творах Максима Богдановича // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ. – Дрогобич, 2010. – Вип.26: Історія. – С.97–106.
 4. Білорусистика Павла Павловича Охріменка // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, – Вип. XIV–XV. – С.417–422.
 5. Іван Франко в українсько-білоруських культурних взаєминах // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ. – Дрогобич, 2011. – Вип. 28: Історія. – С.64–74.
 6. Українська тематика в білоруському часописі Наша ніва” (1906 – 1914рр.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип.XVІ. – С. 332–337.
 7. Білорусько-українські освітні відносини другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2012. – Вип. 8. – С. 10–18.
 8. Белорусско-украинские научныесвязив началеХХ в. // Берковские чтение – 2013. Книжная культура в контексте международных контактов: Материалы Международной научной конференции (Минск, 16–17 мая 2013г.).– Мінск; Москва, 2013.– С. 93–97.
 9. Украинистические интересы Максима Богдановича // Кніга новага жыцця: материалы Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 26 ліст. 2013 г. / Літ. Музей М. Багдановіча. – Мінск, 2014. – С. 57–65.
 10. Проблеми історіографії українсько-білоруських культурних відносин (друга половина ХІХ– початок ХХ ст.) // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2013.– Вип. 7. – С. 23–31.
 11. Білоруський національний рух у сприйнятті українців (друга половина ХІХ– початок ХХст.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2014. – Вип. XVII – XVIII. – С. 248–255.
 12. Українсько-білоруські зв’язки: особисті знайомства письменників другої половини ХІХ– початку ХХ ст. // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ. – Дрогобич, 2014. – Вип. 34: Історія. – С. 53–63.
 13. Михайло Грушевський в українсько-білоруських наукових контактах// Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2015.– Вип. 11. – С. 29–34.
 14. Релігійно-церковна діяльність Андрея Шептицького на території Білорусі / Г.З. Гриценко // Grodnaeetorbi:гарадскіясупольнасці і гарадскоеасяроддзе ХІV–ХХ стст. : Матэрыялыміжнар. навук. канф. (Гародня, 4–5 лістапада2017 г.) / падрэд. А. Радзюка і В. Галубовіча. –Мінск : А. М. Янушкевіч, 2018. – С.277-283.
 15. Берестейщина у житті Олекси Стороженка // Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання : матэрыялы і даклады IV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (г. Брэст, 22–25 мая 2018 года) / Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага ; [складальнік А. М. Мяснянкіна]; пад агульнай рэдакцыяй А. М. Вабішчэвіча. –Мінск : БудМедыяПраект, – С. 199-205.
 16. The Belarusian-Ukrainian socio-cultural relations in the second half of XIX th – early XXth century // Relevant research of historical sciences : collective monograph / V. M. Andreyev, R. V. Bey, I. S. Borodai, H. Z. Hrytsenko, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019.– S. 68-86. (співавтори:  V. M. Andreyev, R. V. Bey, I. S. Borodai, та ін., авторська участь – 1 др. арк.);
 17. The  creative interaction of Belarusian and Ukrainian  cultural leaders at  the age of national revival  // Challenges of study, conservation and interpretation of historical and cultural heritage : collective monograph / V. M. Halyk, H. Z. Hrytsenko, V. I. Ilnytskyi, M. D. Haliv, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019.– S. 28-48.(співавтори:  V. M. Andreyev, R. V. Bey, I. S. Borodai, та ін., авторська участь – 1 др. арк.);
 18. Belarusian-Ukrainianart relations of the second half of the XIXth – early XXth century // Challenges of study, conservation and interpretation of historical and cultural heritage : collective monograph / V. M. Halyk, H. Z. Hrytsenko, V. I. Ilnytskyi, M. D. Haliv, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – S. 28-4(співавтори:  V. M. Andreyev, R. V. Bey, I. S. Borodai, та ін., авторська участь – 1 др. арк.).

Монографії:

 1. Білорусько-українські культурні зв’язки другої половини ХІХ – початку XX ст. – Львів: ПАІС, 2015. – 192 с.
 2. Українсько-білоруські культурні зв’язки як засіб взаємопізнання: досвід 1920-х років // Принади і пастки сусідської пам’яті: рецепція історичного простору «Україна – Білорусь». Колективна монографія / Керів. автор. кол. та ред. В.В. Масненко. – Черкаси: ФОП Гордієнко Є. І, 2016. – С. 147-155. (серія «Історіографічні студії», Вип.4.) (розділ монографії, авт. частка – 9 с.).

Навчально-методичний посібник:

 1. Історія слов’янських народів (ХХ – початок ХХІ ст.). Частина ІІІ: методичні матеріали до семінарських занять: навчально-методичний посібник [для студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.020302 Історія денної форми навчання]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 202 с. (співавтор – Кріль М.М.)
 2. Новітня історія країн Європи і Америки: методичні матеріали до семінарських занять. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, – 172 с. (у співавторстві з Тимошенко О.П.).

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН:

 1. Михайло Грушевський в українсько-білоруських наукових контактах // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт,2015. – Вип. 11. – С. 29–34. (Index Copernicus International)
 2. Селяни у націотворчих процесах України і Білорусі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – Вип 15. – С. 33 – 39. (Index Copernicus International)
 3. Трагічні сторінки Береза-Картузького концтабору (липень 1934 – вересень 1939) (Рецензія на монографію: Ільїн О.Л., Мазур П.Є. Нариси історії Береза-Картуського концтабору (липень 1934 – вересень 1939). Тернопіль : ТзОВ «Тернограф», 2019. 640 с.) // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія / ред. кол. Василь Ільницький (головний редактор) та ін. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика». Випуск 5/47 (2020). – C. 496-500. (0,4 д.а.) ((Index Copernicus Internationa, категорії Б)
 4. Нове дослідження з аграрної історії України (Рецензія на монографію: Падалка С. С., Кириленко І. Г., Вергунов В. А. Аграрна історія України: у трьох частинах. Київ : Аграрна наука, 2019. Ч. 1: Від найдавніших часів до початку ХХ століття. 332с.; Ч. ІІ: Радянська доба 1917 – 1990 рр. 458 с.; Ч. ІІІ: Період незалежності 1991 – 2018 рр. 372 с.) // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія / ред. кол. Василь Ільницький (головний редактор) та ін. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика». Випуск 7/49 (2021). – C. 342-346. (0,4 д.а (фахове видання категорії Б) (0,2 д.а., співавтор – Василь Ільницький)
 5. Grytsenko G., Vikhliaiev М. Formation and evolutionary development of counterfeit coins Review of themonograph: Boiko-Gagarin A. S. Coin counterfeiting in Central and Eastern Europe during the Middle Ages and Early Modern Times. Kyiv: «Ukrainian Academy of Heraldry, Trademark and Logo», 2017. 560 p. // East European Historical Bulletin / [chief editor VasylIlnytskyi]. – Drohobych: Publishing House «Helvetica», 2020. – Issue 16. – S. 250-254. (Web of Science (ESCI)

Наукові статті у фахових виданнях:

 1. Українсько-білоруські зв’язки: особисті знайомства письменників другої половини ХІХ– початоку ХХ ст. // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 34. Історія. – С.53–63.
 2. Білоруський національний рух у сприйнятті українців (друга половина ХІХ– початок ХХст.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2014. – Вип. XVII – XVIII. – С. 248–255.
 3. Взаємозв’язки Янки Купали з Україною у міжвоєнний період // Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – Вип. 13–14. – С. 36 – 41.
 4. Білорусознавчі інтереси українських етнографів другої половини XIX – початку ХХ століття // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), В. Александрович, Л. Винар, Л. Войтович та ін. – Вип. ХІХ-ХХ. – Дрогобич: Коло, 2017. – С. 300 – 306.
 5. Україністичні зацікавлення Митрофана Довнар-Запольського// Проблеми гуманітарних наук: Серія «Історія».– Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – Випуск 40. –С. 62–77.
 6. Западноукраинские земли в сфере интересов Максима Богдановича // Максім Багдановіч: дыялог з часам (асоба пісьменніка і яго творчасць у сусветным дыскурсе ХХ – ХХІ стст.) : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 21 снеж. 2016 г. / Літ. муз. Максіма Багдановіча; уклад. М. М. Запартыка. – Мінск : РІВШ, 2017. – С. 27-31.
 7. Доля української громади в Білорусі у міжвоєнний період // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 березня 2018 року / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький, Г. Бурунова, Д. Романюк, А. Сохал]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 86–88.
 8. Вклад у розвиток кафедри. Вклад у розвиток кафедри. Розробила робочі програми з навчальних дисциплін «Історія стародавнього світу», «Новітня історія країн Європи і Америки», «Цивілізаційні засади всесвітньої історії».

Інтереси та вподобання: сфера наукових інтересів – різні проблеми історії Білорусі, білорусько-українських історичних зв’язків ХІХ – ХХІ ст., історія славістики, історичне краєзнавство.

Учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій, зокрема за період 2014-2021 рр. взяла участь у роботі 20-ти наукових конференцій.

Член редколегії та відповідальний секретар видання «Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Історія» (з 2018 р.).

Брала участь в атестації наукових працівників як офіційний опонент (2018 р.).

Керує написанням курсових робіт студентів. Під її керівництвом були опубліковані 6 наукових статей студентів.

Оновлено: 31 Січня, 2022