Горбачик Оксана Олександрівна

Горбачик Оксана Олександрівна

Горбачик Оксана Олександрівна, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася 1978 р. в м. Дрогобичі.

Освіта. У 2000 р. закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Українознавство». З 2011 по 2013 роки була здобувачем кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. У 2013 р. успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.01. Історія України. 9 лютого 2021 р. рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Трудова діяльність. У 2001 р. прийнята на посаду секретаря деканату історичного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. У цьому ж році працювала за сумісництвом вчителем історії у ЗСШ № 5. З 2004 р. переведена на посаду старшого лаборанта кабінету самостійної роботи історичного факультету. У 2011 р. обрана за конкурсом на посаду викладача кафедри всесвітньої історії.

Наука. З 2008 р. наукові інтереси пов’язані з проблемою суспільно-політичного життя на Галичині у першій половині ХХ ст., що зумовило вибір теми кандидатської дисертації «Громадсько-політична та наукова діяльність Матвія Стахіва (1895-1978)». Цей напрям дослідження представлений 7 публікаціями та дисертацією, у якій всебічно розкрито громадсько-політичну та науково-освітню діяльність Матвія Стахіва в контексті суспільно-політичних процесів Західної України у час Української революції та міжвоєнний період ХХ ст.; з’ясовано особливості формування світогляду М. Стахіва; охарактеризовано військову діяльність М. Стахіва та перші кроки в студентському русі та громадському житті; досліджено організаційно-політичну працю діяча в УРП-УСРП; визначено основні здобутки у науковій сфері та редакторсько-публіцистичній діяльності; з’ясовано особливості діяльності в екзильних інституціях УНР та культурно-освітніх українських діаспорних товариствах. Результати дослідження апробовано на наукових семінарах та всеукраїнських і міжнародних конференціях «Західно-Українська Народна Республіка (1918 – 1923). До 90-річчя утворення» (Львів – Івано-Франківськ – Чернівці, 30 жовтня – 1 листопада 2008 р.); V Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Українська державність: історія і сучасність» (Маріуполь, 28 листопада 2008 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Трансформація суспільно-політичних процесів в Україні воєнного та післявоєнного періоду» (Мукачево, 21-22 жовтня 2011 р.); Третіх наукових читаннях імені академіка Я.Д. Ісаєвича (Львів, 7-8 березня 2013 р.).

З 2010 до 2020 р. наукові інтереси стосувались проблеми дослідження всесвітньої історії в українській історіографії у ХІХ-ХХ ст., українського сходознавства зокрема. Завершено бібліографічне опрацювання джерел та дослідницьких матеріалів щодо сходознавчого доробку в українській історіографії у ХІХ-ХХ ст. На основі проведеного дослідження виявлено особливості становлення та еволюції українського сходознавства у ХІХ-ХХ ст., що дозволяє обґрунтувати його важливе значення у контексті розвитку світової історіографії. Апробація проміжних та кінцевих результатів дослідження здійснювалась на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях «Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Туркменістаном наприк. ХХ – на поч. ХХІ ст.» (Дрогобич, 2013), «Українсько-китайські взаємовідносини в науково-технічній та гуманітарній сферах на рубежі ХХ-ХХІ ст.» (Дрогобич, 2015). У рамках проведеного дослідження видано у співавторстві з кандидатом історичних наук, доцентом Козій О. навчально-методичні посібники з дисципліни «Нова історія країн Азії та Африки» та «Новітня історія країн Азії та Африки».

 

Проходила науково-педагогічне стажування (180 год.) в Куявському університеті м. Влоцлавека (Республіка Польща, Європейський Союз) на тему: «Problems and process of reforming education in the field of historical sciences in Ukraine and EU countries» (13 липня – 21 серпня 2020 р.).

 

Беру участь у роботі редакційної колегії наукового журналу «Літопис Волині»

Основні публікації.

 1. Горбачик О.О. Громадсько-політична діяльність Матвія Стахіва у другій половині 1930-х рр. / О.О. Горбачик // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. Випуск 6. – Луцьк, 2011. – С. 39-46.
 2. Горбачик О.О. Громадсько-політична діяльність Матвія Стахіва (1935-1939 рр.). / О.О. Горбачик // Матер. доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. від 21-22 жовтня 2011 р. – Мукачево: Видавництво Ужгородського державного університету, 2011. – С.180-183.
 3. Горбачик О.О. Взаємини Матвія Стахіва із владними інституціями Другої Речі Посполитої (друга половина 1920-х – початок 1930-х рр.) / О.О. Горбачик // Spheres of culture. Vol.1. Lublin, 2012.– С.223-229.
 4. Горбачик О.О. Редакційно-публіцистична діяльність Матвія Стахіва у міжвоєнний період ХХ ст. / О.О. Горбачик // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – Київ: ВІР УАН, 2012. – Вип. 67. – С. 182-186.
 5. Горбачик О.О. Участь Матвія Стахіва у боротьбі за Державну незалежність ЗУНР / О.О. Горбачик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2013. – Вип. 20. – С. 100-104.
 6. Горбачик О.О. Історія Галичини у наукових розвідках Матвія Стахіва / О.О. Горбачик // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 23. – Львів: Вид-во НАН України. Інститут українознавства  ім. І. Крип’якевича, 2013. – С. 275-282.
 7. Горбачик О.О., Козій О.І. Нова історія країн Азії і Африки. Частина 2. Методичні матеріали для семінарських занять. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2013. – 36 с.
 8. Горбачик О.О. Поширення бахаїзму в Україні / О.О. Горбачик // Міжнародна науково-практична конференція «Питання всесвітньої історії». Матеріали конференції 18-19 жовтня 2013 р., м. Дрогобич: Вид. ТзОВ «Трек-ЛТД», 2013. – С. 67-68.
 9. Горбачик О.О. Перша світова війна в рефлексії Матвія Стахіва / О. Горбачик // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи: тези ІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (ДДПУ імені Івана Франка, 26-27 березня 2015 року). –Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 68-69.
 10. Горбачик О.О., Козій О.І. Новітня історія країн Азії і Африки. –  Частина 1: Методичні матеріали для семінарських занять / О.О. Горбачик, О.І. Козій // Навчально-методичний посібник. – Дрогобич, 2015. – 34 с.
 11. Горбачик О., Козій О. Manor estates in Podillia in the period of socio-economic changes in the Russian  Empire in the first half of the XIX century // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Видавничий дім  «Гельветика», 2018. – Вип. 9. –  С. 9 – 16. (Web of Science)
 12. Горбачик О., Козій О. Stakhiv’s political activity in researches by the representatives of Ukrainians abroad and contemporary domestic historians // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Випуск 7. –  С. 97 – 104. (Web of Science)
 13. Горбачик О., Козій О. Громадсько-політична діяльність Матвія Стахіва в еміграції у 1949–1978 рр. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія, 3/45  (2020), С. 204–217. (фахове видання)
 14.  Горбачик О., Козій О.Ставлення царського уряду до дрібної польської шляхти Поділля в 30-х роках ХIХ століття // Archiwum Państwowe w Rzeszowie & Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie. Prace historyczno-archiwalne. T. XXXIIІ. Rzeszów, 2021.   С. 7 – 18. (за кордоном, у країнах ОЕСР)
 15. Горбачик О., Козій О. Matviy Stakhiv’s work in scientific and educational centers in emigration // Східноєвропейський історичний вісник [East European Historical Bulletin]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Випуск 21. С. 188–197. (Web of Science).

 

Вклад у розвиток кафедри. 2011-2022 рр. – допомога викладачам кафедри у підготовці до друку навчальних посібників. Участь у дослідженні кафедральних тем «Проблема всесвітньої історії в українській історіографії ХІХ–ХХ ст.» та «Польські та українські історики в ХІХ – ХХ ст.: співпраця, конфлікти, рецепція» (2020-2023 роки).

Особиста практика. Співпрацює з учителями та учнями шкіл району, міста Дрогобича, проводить індивідуальні консультації студентам з питань підготовки до практичних занять, написання курсових і магістерських робіт.

Інтереси та вподобання. Сфера наукових інтересів – проблеми суспільно-політичного життя на Галичині у першій половині ХХ ст.; громадсько-політична та наукова діяльність Матвія Стахіва; актуальні проблеми історії Сходу та українське сходознавство.

Оновлено: 31 Січня, 2022