Галик Володимир Миколайович

Галик Володимир Миколайович

Галик Володимир Миколайович, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 3 серпня 1979 року у м. Стебнику на Дрогобиччині.

Освіта. У 1994 р. закінчив Уличненську середню школу на Дрогобиччині. Впродовж 1994 – 1996 рр. навчався в Дрогобицькому педагогічному ліцеї. Згодом, у 1996 р. поступив на історичний факультет Дрогобицького державного педагогічного інституту ім. І. Я. Франка, який закінчив з відзнакою у 2001 р. як історичний факультет Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Я. Франка. Упродовж 2005 – 2008 рр. навчався в аспірантурі Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Я. Франка, після закінчення якої 9 червня 2009 р. захистив дисертацію «Галицьке Підгір’я в громадсько-політичній та науковій діяльності Івана Франка» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук у Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника зі спеціальності 07.00.01 – історія України. 30 листопада 2012 р. рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри всесвітньої історії. З 1 вересня 2016 р. до 1 вересня 2018 р. – докторант Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

 

Трудова діяльність. У 2001 р., після закінчення історичного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Я. Франка розпочав трудову діяльність із старшого лаборанта Науково-дослідної лабораторії археології та краєзнавства при кафедрі всесвітньої історії ДДПУ ім. І. Я. Франка. З 2003 р. – провідний спеціаліст цієї ж установи. Упродовж 2005 – 2008 рр. під час навчання в аспірантурі, працював викладачем кафедри всесвітньої історії. Після захисту кандидатської дисертації у 2009 р. перейшов на посаду доцента цієї ж кафедри. В 2010 – 2011 р. – провідний спеціаліст Інституту Франкознавства Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Я. Франка за сумісництвом. З 2011 р. – заступник декан історичного факультету ДДПУ ім. Івана Франка з науки та міжнародних зв’язків.

 

Наука. Автор понад 220 наукових та навчально-методичних праць у тому числі 9 монографій (1 за кордоном, 3 у співавторстві) та понад 20-х навчально-методичних посібників (1 з грифом МОН).

З 2001 до 2009 рр. наукові інтереси в основному пов’язані з вивченням проблеми громадсько-політичної та наукової діяльності Івана Франка на теренах Дрогобиччини, Самбірщини, Старосамбірщини, Турківщини, Стрийщини та Сколівщини, що зумовило вибір теми дисертаційного дослідження «Галицьке Підгір’я в громадсько-політичній та науковій діяльності Івана Франка». Згаданий напрям дослідницької роботи представлений 2 монографіями, низкою статей та дисертацією.

У першій книзі «І знову бачу тя, село моє родинне…»(Вибрані праці Івана Франка про Нагуєвичі)» (Дрогобич: Коло, 2007) на основі опрацювання багатьох історичних, краєзнавчих, етнографічно-фольклорних та періодичних видань раритетного характеру вперше зібрано історико-краєзнавчі та етнографічно-фольклорні публікації Івана Франка про Нагуєвичі. Тут уміщено історико-краєзнавчі праці ученого: казки, легенди, перекази, демонологічні оповідання та анекдоти, які дослідник записав від різних інформаторів з села Нагуєвичі, зокрема від батька та матері. Це, в свою чергу, додає важливий штрих до його дослідницької та збирацької діяльності і підкреслює, що І. Франко був добре ознайомленим з історією свого села та оповідною традицією його мешканців, закарбував їх у своїй феноменальній пам’яті та передав у спадок наступним поколінням. Друга книга «Там город преславний Дрогобич лежить…» (Вибрані праці Івана Франка про Дрогобич)» (Дрогобич: Коло, 2008) представляє зібрку історико-краєзнавчих та етнографічно-фольклорних публікацій Івана Франка про Дрогобич, на основі яких простежено особливості розвитку освіти і науки Франкового часу, охарактеризовано погляди дослідника на соціально-економічне становище населення міста (селян і робітників), представлено І. Франка, як апокрифознавця. Поряд у ній уміщено історико-краєзнавчі праці вченого: легенди та анекдоти, які дослідник записав від різних інформаторів з Дрогобича.

Основним результатом цього напряму дослідження стала кандидатська дисертація «Галицьке Підгір’я в громадсько-політичній та науковій діяльності Івана Франка» (Рукопис, Івано-Франківськ, 2009). Дисертація стала першим в українській історіографії системним дослідженням громадсько-політичної та наукової діяльності Івана Франка на теренах Галицького Підгір’я. У праці проаналізовано стан вивчення проблеми, використано широке коло джерел, простежено відомі та уведено до наукового кола маловідомі факти громадсько-політичної та науково-дослідницької діяльності вченого на теренах Дрогобиччини, Самбірщини, Старосамбірщини, Турківщини, Стрийщини та Сколівщини. На основі комплексного вивчення та аналізу історико-краєзнавчої та етнографічно-фольклорної спадщини І. Франка визначено чинники та обставини, які впливали на становлення і формування сфер його політичних та наукових зацікавлень. У дослідженні розкрито місце і значення наукової спадщини І. Франка з історії Галицького Підгір’я, представлено його участь в етнографічних експедиціях краєм і їх значення, проаналізовано передвиборчу діяльність  в час виборчих перегонів до австрійського сейму в 1895, 1897 та 1898 роках. На основі систематизації фактичного матеріалу подано об‘єктивну оцінку громадсько-політичної та наукової діяльності І. Франка на Галицькому Підгір’ї і його внесок у розвиток історико-краєзнавчої науки та національної історіографії. Основні положення та висновки  дисертації обговорювались на Міжнародній науковій конференції «Архіви та краєзнавство: шляхи інтеграції» (Київ-Трускавець-Дрогобич, 16-19 квітня 2003 р.); VII-мій Дрогобицькій Міжнародній науковій історико-краєзнавчій конференції «Дрогобицько-Самбірське підгір’я крізь призму століть» (Дрогобич, 24-25 вересня 2004 р.); Міжнародному симпозіумі до 150-річчя від дня народження Івана Франка і 50-річчя присвоєння його імені Дрогобицькому державному педагогічному університетові, (21 – 22 жовтня 2005 р. м. Дрогобич); Міжнародному науковому конгресі: «Іван Франко: дух, наука, думка, воля» (до 150-річчя від дня народження), (27 вересня – 1 жовтня 2006р., м. Львів); VIII-ій Дрогобицькій Міжнародній науковій історико-краєзнавчій конференції «Дрогобицько-Самбірське Підгір‘я крізь призму століть» (12 – 13 жовтня 2006 р., м. Дрогобич); Міжнародній конференції в м. Бжезув (Польща) (7 – 10 травня 2007 р.);  ХІХ-ій науковій сесії Наукового товариства ім. Шевченка. (Львів, 28 лютого – 29 березня 2008р. Дрогобицький осередок НТШ. 21 березня, м. Дрогобич); щорічних підсумкових конференціях викладачів та студентів історичного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 2004 – 2008 рр.

Упродовж 2009 – 2022 рр. більшість наукових досліджень акумульовані у напрямку історичного франкознавства, особливо акцентується на епістолярній спадщини І. Франка. Зокрема, вийшла у світ книга «Адресати з Дрогобича до Івана Франка» (Дрогобич: Коло, 2011), у якій  вперше опубліковано маловідомі та невідомі  листи до Івана Франка, які були відправлені з Дрогобича. Вони дають змогу дізнатися про малознані явища не тільки з життя та історико-краєзнавчої, етнографічно-фольклорної і дослідницької діяльності Івана Франка, а також докладніше ознайомитися з різним суспільним контингентом міста, особливостями роботи кореспондентів, невідомими до нині біографічними ілюстраціями приватного життя тих чи інших адресатів, які у свій час контактували з вченим та внесли виразний штрих у формування його поглядів, переконань, тощо.

Загалом у цей відтинок часу, дослідником зібрано та вивчено чималу кількість листів до Івана Франка, які адресувалися йому із поштових скриньок міст і сіл Львівщини, Станіславівщини, Дрогобиччини, Перемишля, Любліна, Відня, Москви від істориків, етнографів, фольклористів та літературознавців. В ході вивчення згаданої епістолярії, було з’ясовано, що у переписках акцентувалось на дискусіях Івана Франка із своїми кореспондентами щодо рецензування історичних праць своїх сучасників, суспільно-політичне, економічне та культурне життя на теренах земель Габсбурзької монархії, згодом Австрійської імперії і нарешті Австро-Угорської імперії, при чому акцент робився здебільшого на Галичину.

Також було віднайдено значну кількість кореспонденцій, адресовану Івану Франку від представників української діаспори США, а саме – головних редакторів діаспорних часописів «Америка» та «Cвобода». Саме ці джерела, при ґрунтовному вивченні та аналізі, дали можливість заповнити певні прогалини щодо співробітництва Івана Франка із зазначеною діаспорною періодикою, а особливо з її головними редакторами. Водночас проаналізовані нами листи дали можливість максимально повністю розкрити витоки Франкового задуму щодо еміграції в США та визначити подальші чинники його відмови від цього плану.

Ще одним напрямком досліджень стало глибоке вивчення зв’язків Івана Франка із Хорватією. У спектр дослідницької уваги, в основному попали вітчизняні та зарубіжні дослідження, у яких прямо, чи опосередковано висвітлювалась тема «Іван Франко і Хорватія». Вдалося систематизувати та проаналізувати історіографію з цього питання, результатом чого стала підготовка та видання спеціальної монографії «Хорватія у житті та творчій спадщині Івана Франка» (Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2012), яка згодом була доповнена та перевидана хорватською мовою у Хорватії («Ivan Franko і hrvatska kulturna baština» (Zagreb: Hrvatsko-ukrajinsko društvo, 2012). У даній книзі, на основі творчої спадщини Івана Франка та маловідомих джерел й епістолярії простежуються його контакти з Хорватією. У її окремих розділах висвітлюється перебування вченого у курортних містах Хорватії – Липику і Ловрані, характеризуються його наукові зацікавлення хорватською культурою, взаємини із провідними хорватськими діячами. Чільне місце в дослідженні посідає характеристика взаємозв’язків Івана Франка з хорватським славістом Ватрославом Ягичем. Встановлено, що Іван Франко відіграв значну роль у формуванні українсько-хорватських культурних зв’язків другої половини ХІХ – початку ХХ століття.

Упродовж 2016 – 2022 рр. дослідником опрацьовано значну кількість художніх творів, історико-краєзнавчих, пупбіцистичних праць Івана Франка та низку листів як від, так і до вченого. Досліджено окремі блоки історіографії із проблеми висвітлення Франкового бачення щодо суспільно-політичного та культурного життя Галичини у ХІХ – початку ХХ ст. В цьому плані вивчено та проаналізовано вітчизняну й зарубіжну історіографію із проблем епістолярної спадщини Івана Франка, а також віднайдено та опрацьовано відому і маловідому епістолярну спадщину Івана Франка (вивчено та розібрано нові довідкові видання про І. Франка та його оточення, вивчено сучасний історіографічний комплекс про І. Франка у періодичних виданнях, тощо).

Також, у великому обсязі, опрацьовано матеріали фонду Івана Франка Відділу рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Як результат, було розроблено та видано мапу «Місця Івана Франка у Дрогобичі», а також подано пояснення до неї. Згодом визрів план ширшого дослідження: «Дрогобич у житті та творчій спадщині Івана Франка». Згодом, у великому обсязі опрацьовано матеріали, експозицій Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка та Музею «Дрогобиччина». Водночас простудійовано матеріали з приватної колекції філокартиста Євгена Пшеничного – поштівки «Старого Дрогобича» кінця ХІХ – початку ХХ ст. (85 одиниць) де представлені дрогобицькі місцини, які прямо чи опосередковано пов’язані з Іваном Франком. Паралельно, в коло наукових зацікавлень потрапили матеріали інтернет-сайтів про стародавній Дрогобич – переважно поштівки та фото кінця ХІХ – першої і другої третини ХХ ст. Вивчено також вітчизняну й зарубіжну (здебільшого франкознавчу) історіографію і різножанрові дослідження та розвідки про минуле міста і внесок у його творення Івана Франка. Цінними в цьому плані стали праці Р. Горака, Я. Гнатіва, Я. Грицака, З. Гузара, Л. Тимошенка, М. Шалати, Є. Пшеничного, Р. Мниха, О. Німилович, Я. Ольхового, Р. Пастуха, С. Пінчука, З. Култуса, М. Мсцівуєвського та ін. Попри це, проведено пошук артефактів та фотодокументів в опублікованих збірках документів, альбомів, путівників тощо.

В ході проведеного дослідження отримано наступні результати. Встановлено, що зацікавлення Івана Франка історією Дрогобича не є, в цілому, випадковим. Тут він навчався у Дрогобицькій головній школі при церкві Святої Трійці, тут же проходило і його навчання в Дрогобицькій вищій гімназії імені Франца-Йосифа. З Дрогобича разом із групою товаришів-однодумців І. Франко розпочинав свою славнозвісну культурно-просвітну «прогулянку» по Прикарпатті. Підтверджено, що уже як зрілий письменник і суспільний діяч, І. Франко в подальшому неодноразово відвідував місто свого дитинства та юності, бував у знайомих людей, неодноразово згадував місця, у яких йому доводилося жити в минулому, декламував дрогобичанам свого «Мойсея» тощо.

Кінцевим результатом проведеної роботи стало видання альбому-путівника «Дрогобич у житті та творчій спадщині Івана Франка» (2017). У ньому репрезентовано: період навчання Івана Франка у василіянській школі при церкві Святої Трійці та його відносини з її педагогічним колективом; період студій вченого у Дрогобицькій гімназії імені Франца-Йосифа та науково-педагогічне й студентське середовище; постійні та тимчасові помешкання Івана Франка у Дрогобичі під час його навчання в місті; висвітлено громадсько-політичну та наукову діяльність І. Франка у Дрогобичі; проаналізовано художньо-літературну спадщину І. Франка про Дрогобич та його околиці і зв’язки з дрогобицькими кореспондентами. Характеризуються заходи, проведені в Дрогобичі з метою увічнення пам’яті І. Франка після його смерті. У кінці альбому-путівника подана мапа «Місця Івана Франка у Дрогобичі» та пояснення до неї.

Помітне місце у наукових зацікавленнях дослідника посідає і історичне краєзнавство. Протягом останніх років він став співавторами таких монографій: «Нариси з історії Східниці» (Дрогобич: Коло, 2013), «Історія церковно-релігійного життя в селі Уличне на Дрогобиччині (XVI – початок ХХІ ст.).» (Дрогобич: Видавництво ТзОВ «Трек-ЛТД», 2013), «Нариси історії села Уличне на Дрогобиччині (від найдавніших часів до початку ХХІ століття» (Дрогобич: Видавництво ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017).

Основні публікації.

Наукові праці

 1. Галик В. М. Археографічні та етнографічно-фольклорні знахідки І. Франка на території Дрогобицько-Самбірського Підгір‘я: спроба каталогізації // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2005. – Вип. ІХ. – С. 31 – 39.
 2. Галик В. М. Історія селянства та робітників Дрогобицько-Самбірського Підгір`я у дослідженнях Івана Франка // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2007. – Вип. ХІІІ. – С. 16 – 24.
 3. Галик В. М. «І знову бачу тя, село моє родинне…» (Вибрані праці Івана Франка про Нагуєвичі). – Дрогобич: Коло, 2007. – 144 с
 4. Галик В. М. Погляди Івана Франка на українсько-польські стосунки селян та робітників Підкарпаття // Fasciculi musei regionalis Brzozoviensis. – Brzozów, 2007. – Nr. 2. – S. 155 – 163.
 5. Галик В. М. «Там город преславний Дрогобич лежить…» (Вибрані праці Івана Франка про Дрогобич). – Дрогобич: Коло, 2008. – 208 с.
 6. Галик В. М. Дрогобиччина в дослідницькій спадщині Івана Франка // Дрогобицький краєзнавчий збірник. –Дрогобич: Коло, 2008. – Вип. ХІ-ХІІ. – С. 270 – 292.
 7. Галик В. М. Проблема економічних, суспільно-політичних та культурних процесів на Волині в добу Галицько-Волинської держави у науковій спадщині Івана Франка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2009. – № 22. – С. 28 – 34.
 8. Галик В. М. Адресати з Жовкви і Дублян до Івана Франка // Жовква крізь століття. Науковий збірник. –Жовква: Видавничо-виробниче підприємство «Місіонер», 2010. – Вип. 1. – С. 133 – 146.
 9. Галик В. М. Громадсько-політична діяльність Івана Франка на Стрийщині // Мандрівець: всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль, 2010. – № 3. – травень-червень. – С. 38 – 44.
 10. Галик В. М. Самбірсько-Турківське Підгір’я в науковій спадщині Івана Франка // Historia i dziedzictwo regionów w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w. / Рod redakcją Mariana Stolarczyka, Agnieszki Kawalec, Jerzego Kuzickiego. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersztetu Rzeszowskiego, 2011. – S. 81 – 98.
 11. Галик В. М. Деякі аспекти співпраці Івана Франка із провідними діячами Ставропігійського інституту (на матеріалах епістолярії до і від Івана Франка) // Апологет. Богословський збірник Львівської Духовної Академії. – Львів, 2011. – № 1-2 (27-28). – С. 80 – 98.
 12. Галик В. М. Адресати з Дрогобича до Івана Франка / Упорядкування, передмова і коментарі Володимира Галика / Наук. ред. Леонід Тимошенко. – Дрогобич: Коло, 2011. – 308 с.
 13. Галик В. М. Хорватське місто-курорт Липик у житті та спадщині Івана Франка // Історична панорама: збірник наукових статей Чернівецького національного університету. Спеціальність «Історія». – Чернівці: «Рута», 2011. – Вип. 13. – С. 32 – 48.
 14. Галик В. М. Історик Мирон Кордуба – кореспондент Івана Франка // Мандрівець: всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль, 2011. –№ 6. – листопад-грудень. – С. 35 – 40.
 15. Галик В. М. Участь Івана Франка у радикальних вічах та товариствах Прикарпаття у першій половині 90-х рр. ХІХ ст. // Питання історії України. Збірник наукових праць. – Чернівці, 2011. – Т. 14. – С. 43 – 49.
 16. Галик В. М. Взаємини Івана Франка з Остапом Левицьким // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – Ч. 18-19. – С. 155 – 163.
 17. Галик В. М. Фольклорист, етнограф та юрист Мелітон Бучинський – станіславівський приятель Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – Вип. 20. – Історія. – С. 42 – 50.
 18. Галик В. М. Хорватія у житті та творчій спадщині Івана Франка. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 258 с.
 19. Галик В. М. Різьбяр Василь Якіб’юк із Криворівні – кореспондент Івана Франка // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці, 2012. – Вип. 590 – 591. – С. 95 – 101.
 20. Galyk V. M. Ivan Franko і hrvatska kulturna baština. – Zagreb: Hrvatsko-ukrajinsko društvo, 2012. – 153 s.
 21. Галик В. М. Кореспонденти Івана Франка із Трускавця // Дрогобицький краєзнавчий збірник. –Дрогобич: Коло, 2012. – Вип. XVІ. – С. 533 – 545.
 22. Галик В. М. Стародруковані та рукописні книги Прикарпаття у дослідницьких інтересах Івана Франка // Фортеця: збірник заповідника «Тустань». – Л.: Колір ПРО, 2012. – Кн. 2. – С. 214 – 224.
 23. Галик В. М. Професор-аграрник Йосип Олеськів та Іван Франко // Жовква крізь століття. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2012 . – Вип. ІІ. – С. 61 – 74.
 24. Галик В. М. Іван Труш – кореспондент та автор портретів Івана Франка / В. М. Галик // Питання історії України. Збірник наукових праць. – Чернівці, 2012. – Т. 15. – С. 135 – 141.
 25. Галик В. М. Іван Франко – Іларіон Свєнціцький: до проблеми взаємовідносин за матеріалами епістолярної спадщини // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – Ч. 20-21. – С. 374 – 382.
 26. Галик В. М. Польськомовний «Мойсей» Івана Франка в перекладі дрогобичанина Володимира Кобрина // Пограниччя Польща – Україна. Науковий щорічник. 4. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Люблінський університет імені Марії Кюрі-Склодовської. – Дрогобич – Люблін: Коло, 2012. – С. 61 – 77.
 27. Галик В. М., Стецик Ю. О. Історія церковно-релігійного життя в селі Уличне на Дрогобиччині (XVI – початок ХХІ ст.) / В. М. Галик, Ю. О. Стецик. – Дрогобич: Видавництво ТзОВ «Трек-ЛТД», 2013. – 208 с.
 28. Галик В. М. Східниця у житті і творчій спадщині Івана Франка // Нариси з історії Східниці / ДДПУ ім. І. Франка, істор. Факультет / Наук. ред. Л. Тимошенко. – Дрогобич: Коло, 2013. – С. 134 – 141.
 29. Галик В. М. Нереалізований план еміграції Івана Франка до Америки (США) (за листами до Івана Франка) // Людинознавчі студії : Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Т. Біленко (гол. редактор), В. Бодак, В. Возняк та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 26. Філософія. – С. 169 – 179.
 30. Галик В. М. Головні редактори діаспорного часопису у США «Свобода» – кореспонденти Івана Франка // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Н. Скотна (головний редактор), О. Петречко (редактор розділу) та ін. –Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 32. Історія. – С. 151 – 162.
 31. Halyk V. Fishing as Ivan Franko’s Passion on Vocations (Based on the Selected Letters of F. Derhalo, O. Nyzhankivskyi and S. Borachok to I. Franko) // Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovych. – Volume 5. – Lublin, 2013. – P. 228 – 236.
 32. Галик В. М. Духівництво Прикарпаття у громадсько-політичній та науковій діяльності Івана Франка (за вибраним листуванням) // Православ’я в Україні: Збірник матеріалів IV Міжнародної наукової конференції / [під ред. митроп. Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса]. – К. : [Київська православна богословська академія], 2014. – Ч. 1. – С. 632 – 653.
 33. Галик В. М. Соціальна стратифікація населення «Галицької Каліфорнії» у творчій спадщині Івана Франка // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Н. Скотна (головний редактор), О. Петречко (редактор розділу) та ін. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 34. Історія. – С. 42 – 52.
 34. Галик В. М. Андрей Шептицький та Іван Франко: до проблеми аналізу та оцінки взаємин між митрополитом і вченим // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Вип. 12. – С. 5 – 14.
 35. Галик В. М. Зв’язки Івана Франка з українською діаспорою США (за листами до Івана Франка) // Франкознавчі студії – Випуск шостий / Є. Пшеничний (голов. ред.), Л. Винар та ін. – Дрогобич: Коло, 2015. – С. 251 – 270.
 36. Галик В. М. Дід Романа Шухевича – Володимир Шухевич та Іван Франко: до історії взаємин і співробітництва (за епістолярними джерелами до Івана Франка) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. –Дрогобич: Посвіт, 2015. – Спецвипуск ІІ. – С. 383 – 404.
 37. Галик В. М. Великий князь Київський Володимир у творчій спадщині Івана Франка // Святий рівноапостольний Володимир – творець Української Держави: Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції, присвяченої 1000-літтю упокоєння святого рівноапостольного великого князя Київського Володимира, Хрестителя Руси-України, мученицької кончини святих страстотерпців благовірних князів Бориса і Гліба та 900-ліття перенесення їхніх святих мощей / [під ред. д. богосл. н., проф., митроп. Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епіфанія (Думенка), д. іст. н. Г. В. Папакіна та ін.]. – К.: [Київська православна богословська академія], 2015. – С. 533 – 540.
 38. Галик В. М. Польськомовні кореспонденції з Дрогобича до Івана Франка // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Вип. 13. – С. 5 – 12.
 39. Галик. В. М. Здобутки франкознавчої науки у Франковому краї в останнє десятиліття // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Вип. 14. – С. 11 – 17.
 40. Галик В. М. Франкові листи з поштової скриньки Дрогобича як джерело до вивчення життя і багатогранної діяльності вченого // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції, (19 – 20 листопада 2015 року) / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 11
 41. Галик В. М. Зв’язки Івана Франка із Російською Академією наук // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 15. – С. 17 – 30.
 42. Галик В. М. Соціально-економічне становище населення сільської Дрогобиччини ХІХ ст. в оцінці Івана Франка (на прикладі праць І. Франка про минуле сіл Нагуєвичі, Добрівляни, Воля Якубова та Ясениця Сільна) // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 16. – С. 12 – 20.
 43. Hałyk W. М. Społeczna wizja struktury społeczństwa drohobycko-borysławskiego zagłębia naftowego w dziełach Iwana Franki // O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej. Red. J. Kurczewski, D. Wojakowski, L. Tymoszenko. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – S. 71 – 81.
 44. Галик В. М. Місця Івана Франка у Дрогобичі. – Дрогобич: Друкспрінт, 2016. – мапа, 2 арк.
 45. Галик В. М. Постійні й тимчасові помешкання Івана Франка під час його навчання у Дрогобицькій головній школі та Дрогобицькій гімназії імені Франца-Йосифа І // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 1. – С. 33 – 41.
 46. Галик В. М. Навчання Івана Франка у Дрогобицькій гімназії імені Франца-Йосифа І // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія» / ред. кол. О. Петречко (головний редактор) та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – Випуск тридцять восьмий. – С. 29 – 49.
 47. Галик В. М. Вшанування пам’яті Івана Франка у Дрогобичі за останні сто років (1916 – 2016 рр.): короткий огляд знакових подій // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – Вип. 2. – С. 31 – 49.
 48. Галик В. М. Дрогобицький архітектор та редактор «Gazety Naddniestrzańskiej» Едмунд Леон Остоя Солецький – сучасник і приятель Івана Франка (до історії взаємин й співробітництва) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Гол. ред. Л. Тимошенко, упоряд. і наук. ред. М. Галів, В. Ільницький, В. Футала. – Спецвипуск ІІІ. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 68 – 82.
 49. Галик В. М. Дрогобич та його околиці в художньо-літературній спадщині Івана Франка // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – Вип. 3. – С. 22 – 30.
 50. Галик В. М. Місця Івана Франка у Дрогобичі. – Дрогобич: Коло, 2017. – 2 арк.
 51. Halyk V. M. Ivan Franko’s places is Drohobych. – Drohobych: Kolo, 2017. – 2 sheets.
 52. Галик В. М. Листи до Івана Франка із поштових скриньок Дрогобича, Трускавця і Борислава як джерело до вивчення життя та багатогранної діяльності вченого // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – Спеціальний випуск. 3. – С. 98 – 108.
 53. Галик В. М. Учитель Івана Франка о. Іван-Юліан Німилович: маловідомі факти до біографії // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), В. Александрович, Л. Винар, Л. Войтович та ін. – Вип. ХІХ – XХ. – Дрогобич: Коло, 2017. – С. 263 – 271.
 54. Дрогобич Туристичний [довідник] / Упорядкування, передмова та коментарі Володимира Галика. – Дрогобич: Коло, 2017. – 32 с. іл.
 55. Галик В. М. Дрогобич у житті та творчій спадщині Івана Франка: альбом-путівник. – Дрогобич: Видавництво ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. – 379 с., іл. + вкладка.
 56. Галик В. М. Участь дрогобицьких юристів єврейського походження у розв’язанні особистих та юридичному врегулюванні родинних проблем Івана Франка (за матеріалами Листів Сальо Ґайнсберґа, Ісаака Тіґермана та Ізидора Ляутербаха до українського вченого) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, – Вип. 5. – С. 29 – 36.
 57. Галик В. М. Один штрих до історії українсько-єврейських взаємин у Дрогобицькому повіті на початку ХХ ст. (за матеріалами листування Ізидора Ляутербаха з Іваном Франком (1902–1904 рр.) // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 47 – 49.
 58. Галик В. М. Дрогобицькі місця у житті і творчій спадщині Івана Франка: спроба хронологічно-локальної дескрипції // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. Ч. 29-30. – С. 267 – 284.
 59. Галик В. М. Нереалізований план будівництва фільварку Іваном Франком: на матеріалах епістолярної спадщини вченого // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія» / ред. кол. О. Петречко (головний редактор) та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – Випуск 40. – С. 31 – 43.
 60. Галик В. М. Нові факти до історії перекладу Володимиром Кобрином
  Франкової поеми «Мойсей» на польську мову (за змістом збереженого епістолярію 1913 – 1914 рр. від перекладача до письменника) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Спеціальний випуск 3. – С. 32 – 40.
 61. Галик В. М. Іван Франко – популяризатор українського з-поміж населення Східної Галичини на початку ХХ ст. (на прикладі міста Самбора) // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи / [редактори-упорядники: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 11 – 15.
 62. Галик В. М. Іван Франко і Ян Каспрович: до історії розвитку взаємин та співпраці // Dialog Dwóch Kultur. – Warszawa, 2018. – Rocznik XII. – Zeszyt 1. – S. 271 – 279.
 63. Українсько-польсько-єврейські взаємини у Східній Галичині (перша половина ХХ ст.): вибрані питання. Відповідальний редактор – Володимир Галик. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – 320 с.
 64. Галик В. М. Дрогобич у громадсько-політичній й науковій діяльності та творчій спадщині Івана Франка // Фортеця: збірник заповідника «Тустань». – Л.: Простір-М, 2018. – Кн. 3. – С. 278 – 305.
 65. Галик В. Зв՚язки Івана Франка із польськомовним середовищем Дрогобича в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст.: на матеріалах епістолярної спадщини українського вченого // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія» / ред. кол. Володимир Галик (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – Випуск 42. –  С. 23 – 34.
 66. Halyk V. M. The Resorts of Croatia in the life and multifaceted activities of Ivan Franko // Challenges of study, conservation and interpretation of historical and cultural heritage : collective monograph / V. M. Halyk, Z. Hrytsenko, V. I. Ilnytskyi, M. D. Haliv, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – S. 1 – 27.
 67. Галик В., Педич В. Борислав та його інтелектуальне середовище у житті і творчих зацікавленнях Івана Франка (вибрані аспекти) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія / ред. кол. Василь Ільницький (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. – Випуск 1/43. –  С. 107 – 122.
 68. Галик В. М. Хорватська культурна спадщина у творчих зацікавленнях Івана Франка // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи. Том V / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, М. Стреначікова]. – Баку – Банська Бистриця – Ужгород – Херсон: Посвіт, 2019. – С. 8 – 16.
 69. Галик В. М. Польськомовні переклади творів Тараса Шевченка авторства Едмунда Леона Солецького і значення міркувань Івана Франка // Садиба Франка: науковий збірник заповідника «Нагуєвичі» / Ред. кол. Б. Лазорак (голов. ред.), Я. Мельник, М. Мозер, П. Гриценко, Л. Тимошенко, В. Александрович та ін. – Кн. І. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С. 35 – 43.
 70.  Галик В. Увіковічнення пам’яті Івана Франка у міжвоєнній фалеристиці // Спадщина Івана Франка в контексті дослідження проблем історії, культури і музеєзнавства від найдавніших часів до сучасності: матеріали ІІ-го міжнародного з’їзду архівістів і хранителів музеїв в Нагуєвичах присвяченого 105-им роковинам смерті українського генія, 27 травня 2021 р., Нагуєвичі / Ред. кол. Б. Лазорак (голов. ред.), П. Гриценко, Л. Тимошенко, О. Петречко, В. Александрович та ін. – Нагуєвичі-Дрогобич: Посвіт, 2021. – С. 21-24.

 

 1. Галик В. До історії взаємовідносин Івана Франка із духовенством галицького краю: на прикладі епістолярного дискурсу з отцем Богданом Кирчівим // Садиба Франка: науковий збірник заповідника «Нагуєвичі» / Ред. кол. Б. Лазорак (голов. ред.), Я. Мельник, М. Мозер, П. Грищенко, Л. Тимошенко, В. Александрович та ін. – Кн. ІІ. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – С. 61-73.

 

       Навчально-методичні праці

 1. Галик В. М. Україна в Європі і світі. Навчальний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 477 с.
 2. Галик В. М. Інтеграція європейських країн в рамках Євросоюзу: Методичні матеріали до семінарських занять [для студентів спеціальності 7.02030201 «Історія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 262 с.
 3. Галик В. М. Інтеграція європейських країн в рамках Євросоюзу: Матеріали до самостійної роботи студентів [для студентів спеціальності 7.02030201 «Історія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 194 с.
 4. Галик В. М. Україна в Європі і світі: навч. посіб.; [відп. за випуск Л. В. Тимошенко]. – К.: Знання, 2013. – 364 с. + компакт-диск (638 с.). Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11-7289 від 4 серпня 2011 р.)
 5. Галик В. М. Історія слов’янських народів. (Частина ІІІ) (1914 – 1939 рр.) Методичні матеріали до семінарських занять [для студентів І (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.020302 «Історія»]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 148 с.
 6. Галик В. М. Історія слов’янських народів. (Частина ІІІ) (1914 – 1939 рр.) Методичні матеріали до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки  «Історія». / Видання 2-ге. – виправлене, доповнене. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 156 с.
 7. Галик В. М. Історія слов’янських народів. Частина ІІІ (1940-і роки – сьогодення). Методичні матеріали до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки  «Історія». – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. –  262 с.

Внесок у розвиток кафедри.  Бере участь при складанні планів роботи кафедри, атестаційних звітів, акредитаційних документів, редагує збірник наукових праць студентів історичного факультету тощо. Пропагує на історичному факультеті історичні знання шляхом проведення студентських наукових конференцій. Співорганізатор (разом із викладачами кафедри) низки наукових конференцій.

Особиста практика. Співпрацює з учителями шкіл району й міста Дрогобича, активно долучається до організації проведення регіональних науково-практичних конференцій та бере безпосередню участь у них.

Громадська діяльність.  2009 – 2012 рр. – секретар вченої ради історичного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Інтереси та вподобання. Науковими інтересами та вподобаннями дослідника є: епістолярна та наукова спадщина Івана Франка, Іван Франко і країни Центрально-Східної Європи, європейська та євроатлантична
інтеграція України, історичне краєзнавство.

Відзнаки та нагороди.  Лауреат академічної стипендії Кабінету Міністрів України для аспірантів на 2007 – 2008 навчальний рік. Лауреат премії облдержадміністрації та обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області (2012 р.). Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2014 р.), Грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2018 р.), Грамота Львівської Обласної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомі наукові здобутки (2020 р.).

Заступник декана історичного факультету з науки та міжнародних зв’язків.

Науковий керівник проекту молодих учених «Українсько-польсько-єврейські взаємини у Східній Галичині (перша половина ХХ ст.): історичний досвід, уроки для сучасності», що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. ID:95861 29.08.2017 (176-1).

Головний редактор «Збірника наукових праць студентів історичного факультету» (Вип. І – ХІ, 2011 – 2021 рр.).

Член редакційної колегії наукових видань: «Дрогобицький краєзнавчий збірник», «Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія», «Zaporizhzhia Historical Review» включених до переліку наукових фахових видань України.

Учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій, зокрема за період 2014 – 2022 рр. взяв участь у роботі понад 95-ти наукових конференцій.

Систематично керує написанням курсових і випускових (магістерських) робіт студентів. Під його керівництвом було опубліковано близько 40-ка наукових статей студентів.

Здійснював керівництво студентом, який зайняв призове місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності «Історія та археологія» – Звіринська А.-Т. (м. Кропивницький, 2018 р.)

 

Оновлено: 31 Січня, 2022